Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 02/R/2018, z dnia 23 lutego 2018 r.

Data publikacji: 23.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2018

Numer ogłoszenia

1091373

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 2 marca 2018 (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
1) Drogą pocztową na adres Zamawiającego – Fundacja Ari Ari, ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz
2) Elektronicznie na adres e-mail: ariari@ariari.org, przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .jpeg, .png, .pdf, .zip. – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości min. 150 DPI.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

longin.graczyk@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668289915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 trenerów na stanowisko:
Doradcy/trenera prowadzącego i doradcy/trenera asystującego w trakcie realizacji 4 Warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu; w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.
2. Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest aktywizacja społeczna i zawodowa 40 Uczestników/-czek projektu:
„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.
poprzez udział w wyjazdowych Warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu.

Przedmiot zamówienia

7. Przedmiotem zamówienia jest:
Część. 1
Przeprowadzenie przez 1 doradcę/trenera prowadzącego dla 40 osób z niepełnosprawnością wzroku 4 Warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu dla 10 Uczestników/-czek w wymiarze 32 godzin każdy (4 dni po 8 godzin). W sumie do wypracowania jest 128 godzin.
Cele: dostarczenie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem. Internetu.
PROGRAM:
Samopoznanie – trening personalny
Źródła i sposoby poszukiwania pracy
Redagowanie dokumentów aplikacyjnych
Internet jako źródło poszukiwania pracy
Część. 2
Wybór 1 doradcy/trenera asystującego beneficjentom projektu (40 osobom z niepełnosprawnością wzroku) w zagadnieniach związanych z wykorzystaniem komputera w czasie trwania 4 Warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu dla 10 Uczestników/-czek w wymiarze 32 godzin każdy (4 dni po 8 godzin). W sumie do wypracowania jest 128 godzin.
Cele: dostarczenie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem. Internetu.
PROGRAM:
Samopoznanie – trening personalny
Źródła i sposoby poszukiwania pracy
Redagowanie dokumentów aplikacyjnych
Internet jako źródło poszukiwania pracy

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – przeprowadzenie 4 Warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, w terminie od dnia 20 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r.. Szczegółowe terminy zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia:
Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu odbywać się będą na terenie województwa podkarpackiego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający łącznie:
dla części 1
1) Wykształcenie wyższe i odpowiednie kwalifikacje do wykonywania doradztwa/ aktywizacji zawodowej, którzy będą realizować zamówienie:
kurs/szkolenie doradztwa zawodowego/ treningów personalnych, lub ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki /psychologii/ prawa / nauk społecznych / nauk ekonomicznych lub ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki + ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w specjalności doradztwa zawodowego / treningów personalnych lub równoważne;
2) Wiedza i doświadczenie trenerów w prowadzeniu warsztatów z doradztwa zawodowego / treningów personalnych: minimum 2 lata i/lub 300 godzin;
dla części 2
1) Wykształcenie wyższe i odpowiednie kwalifikacje do wykonywania asysty techniczno – informatycznej doradztwa / aktywizacji zawodowej, którzy będą realizować zamówienie:
kurs/szkolenie informatyczne / obsługi komputera lub ukończone studia wyższe w zakresie informatyki lub ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki + ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w specjalności informatycznej / obsługi komputera lub równoważne;
2) Wiedza i doświadczenie szkoleniowca w prowadzeniu asysty techniczno – informatycznej zajęć z doradztwa zawodowego / treningów personalnych: minimum 2 lata i/lub 300 godzin warsztatów;
Dla części 1 i części 2
3) Złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym/Partnerami.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania/procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) W przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi – załączą aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5) Nie należą do kategorii Oferentów wykluczonych z postępowania, tj. Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Oferentów dokumentów, o których mowa w pkt. IX, wg formuły „spełnia”/„nie spełnia”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców nie spełniających wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia dotyczącego tego samego rodzaju usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. VIII, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 – Wykaz przeprowadzonych zajęć
5. Wykonawca do oferty składa kserokopie posiadanych kwalifikacji i dokumenty poświadczające doświadczenie trenerów wyznaczonych do realizacji zamówienia (data, podpis Wykonawcy oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem, ksero dyplomu, CV, referencje, zaświadceń itp.);
6. W przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych dla każdej części zapytania ofertowego osobno na podstawie następujących kryteriów:
a) Konkurencyjna cena = 50 % (C),
b) Doświadczenie zawodowe trenera/-ów = 50 % (D),

2. Punkty przyznawane za kryterium KONKURENCYJNA CENA będą liczone wg następującego wzoru dla każdej części zapytania ofertowego:
C = (Cmin : Cb) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
Cb – cena obliczona badanej oferty
Waga kryterium 50 %.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium KONKURENCYJNA CENA wynosi 50.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Punkty przyznane za kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TRENERA/-ÓW będą liczone dla każdej części zapytania ofertowego osobno (D):
Opis sposobu obliczenia KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO TRENERA/-ÓW.
Waga kryterium 50 %.
Punkty zostaną przyznane wg kryterium „doświadczenie zawodowe trenera/-ów”:
• Od 2 lat i/lub 300 godzin do 3 lat i/lub 450 godzin doświadczenie w prowadzeniu zajęć – 10 pkt.;
• Od 3 lata i/lub 450 godzin do 4 lat i/lub 600 godzin doświadczenie w prowadzeniu zajęć – 25 pkt.
• Od 4 lata i/lub 600 godzin do 5 lat i/lub 750 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć – 40 pkt.
• Ponad 5 lat i/lub 750 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć – 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOŚWIADCZENIE 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium DOŚWIADCZENIE wynosi 50.
4. Dla każdej części, ważne oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI

Adres

pl. Dworcowy 2

35-201 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178524738

NIP

8132767872

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0095/16-00

Inne źródła finansowania

Partner w projekcie:
Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz

www.ariari.org
mail: ariari@ariari.org
KRS 0000314197
NIP 7272733418
REGON 100581940

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1.
KATARZYNA GAJEWSKA, 28.02.2018 r.
Część 2.
IWONA MOJZYCH, 2.03.2018 r.
Liczba wyświetleń: 364