Strona główna
Logo unii europejskiej

1/NP/9.1/2018 Organizacja i przeprowadzenie 120 kursów zawodowych dla 60 UP.

Data publikacji: 22.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2018

Numer ogłoszenia

1091228

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Lidera Projektu,
J&C GROUP, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 01.03.2018 r. do godziny 13:00 –
oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.:
1/NP/9.1/2018”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla 60 Uczestników w/w projektu 120 szkoleń
zawodowych (średnio 2 szkolenia na jednego Uczestnika), w wymiarze odpowiadającym programowi
szkolenia zawodowego kończącego się certyfikacją zewnętrzną i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych
odpowiadających przygotowanym dla każdego Uczestnika Indywidualnym Planom Działania. Szkolenia
zaplanowane do realizacji:
 Revit 3D – projektowanie wnętrz;
 CAD/CAM;
Członek Rad Nadzorczych;
 Szkolenia IT (Programowanie, Pozycjonowanie itp.);
 Szkolenia z branży filmowej (Filmowanie/Scenografia itp.);
 Różne zawody (np. barmani, operatorzy maszyn, elektrycy, kierowcy).
Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych realizowane w ramach projektu
odpowiadać będą na specyficzne potrzeby UP oraz dostosowane będą do ich możliwości. Zgodne będą przede
wszystkim z zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców na określone kwalifikacje i będą korespondować z
zawodami deficytowymi na radomskim oraz lokalnym rynku pracy. Oznacza to, że Zamawiający zastrzega, iż
wyżej wymieniona lista szkoleń może ulec zmianie.
Kursy muszą zawierać modułowe programy szkoleń, które Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Wszystkie kursy zawodowe zakończą się egzaminem zewnętrznym, uzyskaniem certyfikatu VCC lub
równoważnego, potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji do wykonywania zawodu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie 120 kursów zawodowych dla 60 UP.
Głównym celem projektu jest zintegrowanie społeczne, zawodowe oraz edukacyjne 60 osób, w tym 36 kobiet
i 24 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki kompleksowemu wsparciu
odpowiadającemu na indywidualne potrzeby Uczestnika Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla 60 Uczestników w/w projektu 120 szkoleń
zawodowych (średnio 2 szkolenia na jednego Uczestnika), w wymiarze odpowiadającym programowi
szkolenia zawodowego kończącego się certyfikacją zewnętrzną i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych
odpowiadających przygotowanym dla każdego Uczestnika Indywidualnym Planom Działania. Szkolenia
zaplanowane do realizacji:
 Revit 3D – projektowanie wnętrz;
 CAD/CAM;
 Członek Rad Nadzorczych;
 Szkolenia IT (Programowanie, Pozycjonowanie itp.);
 Szkolenia z branży filmowej (Filmowanie/Scenografia itp.);
 Różne zawody (np. barmani, operatorzy maszyn, elektrycy, kierowcy).
Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych realizowane w ramach projektu
odpowiadać będą na specyficzne potrzeby UP oraz dostosowane będą do ich możliwości. Zgodne będą przede
wszystkim z zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców na określone kwalifikacje i będą korespondować z
zawodami deficytowymi na radomskim oraz lokalnym rynku pracy. Oznacza to, że Zamawiający zastrzega, iż
wyżej wymieniona lista szkoleń może ulec zmianie.
Kursy muszą zawierać modułowe programy szkoleń, które Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Wszystkie kursy zawodowe zakończą się egzaminem zewnętrznym, uzyskaniem certyfikatu VCC lub
równoważnego, potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji do wykonywania zawodu.
 PROGRAM
Wnioskodawca nie wskazuje sztywno szkoleń, którymi chce objąć UP, gdyż będą one określone na etapie
realizacji projektu w oparciu o ustalenia Indywidualnego Planu Działania i bieżące potrzeby
lokalnych/regionalnych pracodawców. Zastrzega się, że wybór szkoleń będzie oparty również na bieżących
analizach lokalnego rynku pracy, w tym np. „Barometru zawodów”, „Monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych” MUP w Radomiu i WUP w Warszawie. Ponadto wnioskodawca na etapie realizacji projektu
przeprowadzi analizę ogłoszeń o pracę lokalnych firm oraz nawiąże kontakt z pracodawcami poszukującymi
pracowników o konkretnych kwalifikacjach i zbada ich zapotrzebowanie. Wnioski z analizy skonfrontuje
z potrzebami UP i ustali zakres wsparcia szkoleniowego.
Programy szkoleń powinny być przygotowane w języku efektów uczenia.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

spotkania w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Ilość godzin
przypadająca na realizację poszczególnych kursów zawodowych nie jest przez Zamawiającego narzucona.
Wykonawca wyznacza dokładną liczbę godzin danego kursu i dokonuje podziału zajęć na zajęcia teoretyczne
i praktyczne wg swojej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
dotyczącymi przeprowadzania odpowiednich kursów zawodowych w danej tematyce.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Wykonawca realizację kursów zawodowych musi powierzyć odpowiednio wykwalifikowanej kadrze
nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, posiadającym stosowne uprawnienia
i przygotowanie zawodowe do prowadzenia kursów danego typu, o ile są one wymagane odrębnymi
przepisami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dopilnowania aby realizowano kursy w obszarach tematycznych zgodnych ze specyfikacją zawartą
w przedmiocie zamówienia oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami UP;
b) dopilnowania aby dokumentowano udział Uczestników w kursach zawodowych poprzez wypełnianie
dzienników zajęć;
c) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – Załącznik nr 3 do
Zapytania Ofertowego;
d) dopilnowania aby każdy UP otrzymał niezbędne materiały dydaktyczno-szkoleniowe zgodne
z tematyką szkolenia, przynajmniej w postaci skryptów.
3. Po zakończeniu udziału w szkoleniach UP przystąpią do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego VCC lub
równoważnego, potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji do wykonywania zawodu.
Certyfikacja zostanie zrealizowana przez uprawnione do tego podmioty. Uzyskanie kwalifikacji należy
rozumieć zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
4. Każdy UP musi otrzymać zaświadczenie z udziału w kursie wraz z jego zakresem tematycznym oraz
godzinowym.
5. Przy rozliczaniu Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość przeszkolonych osób, a w przypadku skreślenia
z listy uczestników kursu, Zamawiający zapłaci za szkolenie tej osoby, w proporcji do ilości wykonanych
godzin. W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia zostaną
przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później niż do 3 dni od daty planowanych
zajęć, które się nie odbyły.
6. Szczegółowy plan realizacji spotkań z UP będzie ustalany między Zamawiającym a wybranymi
Wykonawcami w trybie roboczym.
7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienniki zajęć, które powinny zawierać w szczególności: nazwę
i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia, ewidencję obecności
uczestników, tematykę poszczególnych zajęć oraz czas ich trwania, harmonogram i program zajęć (plan
nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby,
części teoretycznej i części praktycznej), informacje o ewaluacji i odbytych kontrolach itp.
8. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów za niezbędne do przeprowadzenia kursów sale
i pomieszczenia (do prowadzenia teoretycznych zajęć grupowych) oraz odpowiednią bazę lokalową
(warsztatową), techniczną i sprzętową do prowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca musi dopilnować
aby pomieszczenia i sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych spełniał wymogi
bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowane do ilości uczestników oraz aby pomieszczenia do zajęć
teoretycznych spełniały ogólne standardy (dobre oświetlenie, pomieszczenie ogrzewane, odpowiednie
krzesła i ławki).
9. Kursy powinny odbywać się między godziną 8.00 a 21.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10
godzin dziennie. Dopuszcza się przeprowadzanie zajęć w soboty i niedziele, po wyrażeniu zgody
Uczestników szkolenia.
10. Cena oferowana przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie elementy składające się na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, takie jak:
– koszty wynagrodzenia kadry dydaktycznej,
– koszty wynajmu lub eksploatacji sal i pomieszczeń,
– koszty wynajmu lub eksploatacji maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do zajęć,
– koszty przygotowania materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych,
– koszty zaopatrzenia uczestników szkolenia w osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka
wynika z obowiązujących przepisów BHP,
– koszty wydania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności,
kwalifikacji lub określonych uprawnień zawodowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające
określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku
otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto1 uwzględniającą wszystkie
elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią
liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.
2. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Wykonawcy oświadczą w ofercie, iż gwarantują dostępność
usług szkoleniowych, przy czym dostępność usług oznacza, że w czasie nie dłuższym niż 14 dni
kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę szkoleniową, rozpocznie się
realizacja kursu (dotyczy okresu realizacji projektu)”.
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na
rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób
przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień
Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym
samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż
14.
3. Program szkolenia (P) – 20%. Wykonawca, który opracuje programy dla przedmiotowych kursów, zgodne
z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu, otrzyma punkty za jakość sporządzonych programów,
które będą sumą ocen za każdy z nich:
Punktacja indywidualna do programu dla każdego z kursów:
0 pkt – brak programu;
1 pkt – program zawiera błędy poważne;
2 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
3 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
4 pkt – program nie zawiera błędów jednak jej jakość jest średnia;
5 pkt – program jest dobrej jakości,
6 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.
Łączna suma punktów za ocenione programy: Punkty doliczane do oceny oferty:
0-10 pkt 0 pkt
11-20 pkt 5 pkt
21-30 pkt 10 pkt
31-40 pkt 15 pkt
Powyżej 41 pkt 20 pkt
Brak przesłanych programów kursów lub przesłanie programów zawierających błędy poważne będzie
skutkował przyznaniem 0 (słownie: zero) punktów w tym Kryterium.
Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + P
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium Program szkolenia.
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części szkoleniowej: 100

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-8168/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 272