Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach

Data publikacji: 01.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2018

Numer ogłoszenia

1090379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania i złożenie oferty:
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Treść oferty złożonej przez Wykonawcę musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Oferta złożona niezgodnie z powyższym opisem i nie uzupełniona na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego podlegać będzie odrzuceniu.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego zapytania w tym zawarcia umowy zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
10. Oferta w formie papierowej musi zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią firmową wykonawcy, oraz zatytułowana: „Oferta na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2018 z dnia 01.03.2018 w ramach projektu pt.: „Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym”.

Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok najpóźniej do dnia: 04.04.2018 do godz. 12.00
2. Oferta złożona po terminie jak też niespełniająca warunków zawartych w niniejszym zapytaniu nie będzie oceniana, tożsama sytuacja dotyczy oferty złożonej przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, czy przez podmiot, który nie jest dopuszczony do postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy zapytanie niniejsze, z uwagi na powiązanie kapitałowe bądź osobowe z Zamawiającym lub w przypadku nie uzupełnienia oferty w terminie określonym w pkt. VIII.4.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2018 o godz. 12.15. Niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert Zamawiający w przypadku braku wezwań do wyjaśnienia ofert poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną poinformowani niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert.
4. Wszelkie wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bielski@kontrast.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Bielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695 140 685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Łapy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach na potrzeby projektu pn. „Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku magazynowego z częściami biurowo-socjalnymi /kategoria obiektu – XVI, XVIII/ o pow. zabudowy – 10.074,50 m2, o kubaturze 123.969 m3 i wentylacją mechaniczną /kategoria obiektu – VIII/, polegającą na odbudowie, przebudowie i rozbiórce części istniejącego obiektu budowlanego będącego pozostałością po budynku warsztatowo – produkcyjno – magazynowym, budynku ochrony /kategoria obiektu – VIII/ o pow. zabudowy 14,90 m2, o kubaturze 44,65 m3, budynku pompowni /kategoria obiektu – VIII/ o pow. zabudowy 54,05 m2, o kubaturze 158,72 m3, zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 950 m3 /kategoria obiektu – VIII/, wewnętrznych instalacji: wodociągowej w tym instalacji hydrantowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej w tym oświetlenia terenu /kategoria obiektu – VIII/, placu składowego, placów manewrowych, dróg i chodników wewnętrznych, parkingów na samochody ciężarowe i osobowe /kategoria obiektu – XXII/ wraz z rozbiórkami: otwartego zbiornika wody, estakady po sieci cieplnej, części instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, instalacji elektroenergetycznej w tym oświetlenia terenu, doziemnych kanałów ciepłowniczych i części torów w ramach budowy centrum logistycznego z terminalem kontenerowym /kategoria obiektu – VIII/ na działkach o nr geod.: 372/48, 381/3, 1310/3, 380/3, 379/3, 378/3, 377/3, 376/3, 375/3, 374/3, 373/3, 464, 463/2, 409/1, 398/1, 397, 396, 399/1, 404/2, 401, 403/2, 400/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/2, 372/45, 372/47, 468/3, 468/5, 372/44 przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach, w obrębie: Łapy 0002, gm. Łapy zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 03.02.2017 roku wraz ze zmianą niniejszego pozwolenia z dnia 01.08.2017 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej wykonawczej stanowiącej załączniki nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania oferty w oparciu o projekty wykonawcze, a nie projekt budowlany.

Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 23.04.2018

Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji inwestycji: 06.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dotyczy zapytanie ofertowe, w zakresie w jakim przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda;

Potencjał techniczny

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy łącznie:
- posiadają potencjał finansowy pozwalający na zaangażowanie środków własnych lub zdolność kredytową, w wysokości odpowiadającej co najmniej 20% wartości ofertowej zamówienia brutto, na potwierdzenie spełnienie powyższego warunku Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym;
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej 5.000.000 zł,
- nie zalegają ze zobowiązaniami względem zakładu ubezpieczeń społecznych, oraz urzędu skarbowego;

Dodatkowe warunki

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i biegnie od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przez Wykonawców.
2. Wysokość wadium ustala się w kwocie 400.000 zł.
3. Wadium wnoszone jest w następującej formie:
a) pieniądzach wpłacanych na rachunek bankowy zamawiającego nr 91 1030 1074 0000 0000 5660 0201 w Banku Handlowym w Warszawie SA.
b) gwarancjach bankowych płatnych na pierwsze wezwanie zamawiającego, nieodwołalnych, zawierających wskazanie, iż wypłata kwoty wynikającej z gwarancji następuje na rzecz Zamawiającego, gdy podmiot, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub gdy zawarcie umowy z podmiotem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu, z tym zastrzeżeniem, że w treści gwarancji nie może znajdować się odwołanie do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych płatnych na pierwsze wezwanie zamawiającego, nieodwołalnych, zawierających wskazanie, iż wypłata kwoty wynikającej z gwarancji następuje na rzecz Zamawiającego, gdy podmiot, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub gdy zawarcie umowy z podmiotem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu, z tym zastrzeżeniem, że w treści gwarancji nie może znajdować się odwołanie do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
4. Wadium w pieniądzu wnoszone jest w terminie do 03.04.2018 z potwierdzeniem dołączonym do oferty.
5. Potwierdzenie wniesienia wadium lub wadium w postaci gwarancji w oryginale wnosi się wraz z ofertą.
6. Termin ważności wadium nie może być krótszy w przypadku gwarancji, niż 14 dni od upływu terminu związania ofertą.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca niezwłocznie wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.
8. Wadium traci Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w sytuacji w której Wykonawca taki odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, jak również w sytuacji, w której zawarcie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający po upublicznieniu niniejszego zapytania ofertowego, a przed dokonaniem wyboru oferty, jako najkorzystniejszej jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania bez wskazania przyczyn. W razie unieważnienia niniejszego postępowania Zamawiający nie będzie zobowiązany do akceptacji żadnej z ofert złożonych przez Wykonawców ani zawarcia umowy z Wykonawcą.
2. Niniejsze postępowanie może zostać uznane za nierozstrzygnięte, zaś Zamawiający będzie uprawniony przeprowadzić je ponownie w wypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, lub złożone oferty będą uznane za nieważne lub w przypadku złożenia ofert przez wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza cenę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji.
3. Składając ofertę w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze zapytanie Wykonawca akceptuje powyższe oraz akceptuje w szczególności, że Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
5. Wykonawcy, w celu zapoznania się ze specyfiką warunków lokalizacyjno-terenowych oraz w celu pełnego i rzetelnego zapoznania się z zakresem prac, przed złożeniem oferty mogą we własnym zakresie zapoznać się z miejscem wykonania robót, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, co im Zamawiający umożliwi.
6. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do sporządzenia ceny ofertowej, stanowią jedynie materiał pomocniczy.
7. W przypadku w treści niniejszego zapytania jest mowa o Wykonawcy lub Oferencie pojęcia te należy uznać za tożsame.
8. W przypadku w treści niniejszego zapytania jest mowa o Zamawiającym lub Inwestorze pojęcia te należy uznać za tożsame.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) wysokości wynagrodzenia gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wysokość podatku od towarów i usług,
b) terminu realizacji, w następujących przypadkach:
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację terminu przedmiotu umowy,
- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub nastąpi ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, co nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za co Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać następujące oryginalne dokumenty, ich odpisy lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu wykonawcy:
1. Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US wydanych nie później niż na 1 miesiąc przed terminem składania ofert.
2. Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie realizacją zamówienia wraz z udokumentowaniem ich uprawnień i kwalifikacji, niezbędnych do prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia (w tym posiadane uprawnienia i aktualny wpis do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł.
4. Referencje w zakresie zrealizowanych robót budowlanych o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda, w ciągu ostatnich trzech lat zawartych w formularzu ofertowym, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 Zapytania ofertowego.
5. Wydruk z rejestru lub ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez oferenta.
6. Kosztorys ofertowy uproszczony z podziałem na branże z cenami jednostkowymi i ceną ogólną poszczególnych elementów, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 Zapytania ofertowego.
7. Potwierdzenie dokonania przelewu wadium lub w przypadku wadium w formie gwarancji, oryginał gwarancji.
8. Oświadczenie w sprawie kalkulacji ceny ofertowej, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena ofertowa - waga 100% (do zdobycia 100 pkt.)

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów według następujących wytycznych:
a) Wykonawca w odniesieniu do kryterium ceny maksymalnie może zdobyć 100 pkt liczone według następującego wzoru:

Cena najniższa
Liczba punktów = -------------------------- x 100 pkt.
Cena oferty badanej

3. Cena oferty jest ceną ryczałtową wyrażoną w polskich złotych i musi zawierać pełny zakres robót określonych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego oraz wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, jak też innych warunków mogących mieć wpływ na zmianę dokumentacji, a w rezultacie zmianę zakresu prac.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług i podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, oferta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i jej uzupełnienia.
8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez Oferentów, Zamawiający wybierze ofertę z dłuższym okresem gwarancji.

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KONTRAST" KRZYSZTOF KOC

Adres

Przędzalniana 8

15-688 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856644883

Fax

856644888

NIP

5420100449

Tytuł projektu

Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz Intermodalnym Terminalem Kontenerowym

Numer projektu

RPPD.01.04.01-20-0008/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19,
17-100 Bielsk Podlaski

Data wpłynięcia oferty: 04.04.2018 r.

Cena netto: 24.990.082,87 PLN
Cena brutto: 30.737.801,93 PLN
Liczba wyświetleń: 1012