Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu

Data publikacji: 14.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1088943

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany w zakresie załącznika "Druk oferty" - uspójniono treść tego załącznika z treścią zapytania ofertowego w zakresie daty produkcji modułów (2017 na 2018).

W dniu 26.02.2018 r. dokonano zmian w następującym zakresie:
1. warunku udziału jakim są referencje (punkt III.1 zapytania ofertowego)
2. kryteriów oceny (wyeliminowanie niespójnych informacji o wagach danego kryterium w punkcie V zapytania ofertowego)
3. terminu składania ofert (wydłużono stosowanie w związku z powyższymi zmianami w punkcie IV zapytania ofertowego)
4. dodania zapisu o maksymalnym terminie na zadawanie pytań
5. dodania zapisu, że ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej wskazanym napisem
6. druku oferty (z powyżej 300 na od 300 Wp)

W dniu 01.03.2018 r. ujednolicono sposób składania ofert pomiędzy ogłoszeniem a zapytaniem ofertowym.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:
OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE ul. Gliwicka 366 43-190 Mikołów

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366”.

Ostateczny termin zadawania pytań odnośnie przedmiotowej realizacji upływa w dniu 06.03.2018 r.
Zapytania można kierować na adres korespondencyjny
OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE
ul. Gliwicka 366
43-190 Mikołów
lub na adres e-mail:
osrodek@borowa-wies.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Stefański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 32 238 60 21, 238 60 22

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty i materiały budowlane związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Mikołów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy dla robót i materiałów budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty i materiały budowlane związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366.
Na kompletną instalację składają się wszystkie urządzenia technologiczne instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w panele słoneczne o łącznej mocy elektrycznej 39,6 kW wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi w obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej na budynku.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały wskazane w punkcie II zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: do 30.04.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Wadium
Ustala się wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”
ING BS Oddział Mikołów Nr 41 1050 1399 1000 0023 6769 6693
Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium - Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie”.
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
Nie dopuszcza się wpłaty wadium gotówką w kasie Zamawiającego.
Wadium wnoszone przelewem winno wpłynąć na konto Zamawiającego w terminie na jeden dzień przed dniem ostatecznym do składania ofert. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu, oryginały dokumentów (poręczenia, gwarancje) powinny być załączone do oferty i powinny uwzględniać termin związania ofertą. Brak złożenia wadium w określonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Wadium wniesione na rachunek bankowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, na jego wniosek zaliczone zastanie przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy
c) Zamawiający unieważnił postępowanie.
Zamawiający zwróci wadium w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny oferowanej (brutt) wykonania zamówienia Formy wniesienia zabezpieczenia:
a) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING BS Oddział Mikołów Nr 41 1050 1399 1000 0023 6769 6693
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych.
Nie dopuszcza się wpłaty wadium gotówką w kasie Zamawiającego.
Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w terminie 5 dni po podpisaniu umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru końcowego.
Zabezpieczenie złożone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu prawo uzyskania na jego podstawie pokrycia roszczeń do zaspokojenia.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy/dostawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym, jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub
Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
- Zmiany sposobu realizacji dostawy, w tym terminu dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź
okolicznościach. Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody, jaką jest w tym przypadku siła wyższa. Zmiana sposobu wykonania pozostałych obowiązków umownych np. miejsce i odbiór przedmiotu zamówienia, może nastąpić tylko wówczas, jeżeli okaże się, że na skutek działania siły wyższej ich wykonanie w pierwotny sposób nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione. Nowy sposób wykonania obowiązków powinien być możliwie jak najbardziej zbliżony do pierwotnego;
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Składający ofertę musi spełniać poniższe warunki oraz przedłożyć dokumentację potwierdzającą ich spełnianie na dzień złożenia oferty, tj. przedłożyć:
1. Referencje w realizacji prac w ramach podobnych inwestycji tzn. Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat wykonał min 5 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 39,6 kWp, przy czym wartość przynajmniej trzech wynosiła 200.000 zł. brutto - wraz z ofertą proszę przedłożyć referencje potwierdzające spełnienie tego warunku wystawione przez inwestora. Wraz z ofertą proszę przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku.
2. Przedłożenie oferty na zakres zgodny z wskazanym w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.
Składający ofertę jest związany swą ofertą przez 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Złożona oferta powinna ponadto zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty,
4. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1,
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
6. Kopia opłaconej polisy o sumie ubezpieczenia min. 1 milion złotych, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Pozostałe informacje, które umożliwią ocenę zgodnie z niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert, w szczególności:
- Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor) – podany w % (minimalny wymagany to
76,6 %, maksymalny oczekiwany to wartość powyżej 80%),
- Moc paneli wykorzystanych w instalacji – podana w Wp (minimalna wymagana to 275
Wp, maksymalna oczekiwana to 300),
- Ilość lat gwarancji producenta na wady fabryczne (minimalna wymagana to 10, maksymalna oczekiwana to 15 lat).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena – maksymalna ilość punktów: 40 pkt
- Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor) – maksymalna ilość punktów: 20 pkt
- Moc paneli wykorzystanych w instalacji – maksymalna ilość punktów: 20 pkt
- Ilość lat gwarancji producenta na wady fabryczne – maksymalna ilość punktów: 20 pkt
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 40 = ilość punktów
b) w kryterium ,,Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor)’’ punkty zostaną przyznane w skali od 0 do 20 punktów wg następujących zasad:
od 76,6 % do 78,4% - 5 pkt
78,5% - 79,9% - 10 pkt
powyżej 80% - 20 pkt
c) w kryterium ,,Moc paneli wykorzystanych w instalacji’’ punkty zostaną przyznane w skali od 0 do 20 punktów wg następujących zasad:
od 275 Wp do 280Wp - 5 pkt
od 285 Wp do 295Wp - 10 pkt
od 300 Wp - 20 pkt
d) w kryterium ,,Ilość lat gwarancji producenta na wady fabryczne’’ punkty zostaną przyznane w skali od 0 do 20 punktów wg następujących zasad:
do 12 lat - 5 pkt
do 13 lat - 10 pkt
do 15 lat - 20 pkt
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE

Adres

Gliwicka 366

43-190 Mikołów

śląskie , mikołowski

NIP

6351831267

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366

Numer projektu

RPSL.04.01.01-24-0350/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EcoGroup S.C.
ul. Makowa 5
42-520 Dąbrowa Górnicza

data wpływu 07.03.2018 r.

cena netto 189 019,00 zł
Liczba wyświetleń: 715