Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE SYSTEMU WENTYLACJI WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – ETAP II PRACE INSTALACYJNE

Data publikacji: 09.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1087616

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

19.02.2018r.
Zamawiający uszczegóławia dokumentację projektową zapytania:
-> do dokumentacji projektowej dodano folder "przekroje, rzuty dachu" https://drive.google.com/drive/folders/1wg0K86NvEVpgRxulAPY6i-krwNphrW5u?usp=sharing
Specyfikacja techniczna wentylacji:
->Zmiana w pozycji: N1 poz. 81, N-5 poz. 77, We-4 poz. 3, We-9 poz. 4.
Zmiana zapytania ofertowego:
->Zmiana terminu składania ofert

15.02.2018r.
Zmiana oznakowania projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów.
-> Zapytanie ofertowe, zapytanie ofertowe - edytowalne załączniki, Istotne postanowienia umowy - dodano logo Rzeczpospolita Polska.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00.
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „WYKONANIE SYSTEMU WENTYLACJI WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28.02.2018 r. do godziny 12:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie systemu wentylacji wraz z zakupem materiałów i urządzeń w ramach budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Jako materiał pomocniczy Zamawiający załącza przedmiar robót.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
https://drive.google.com/drive/folders/1wg0K86NvEVpgRxulAPY6i-krwNphrW5u?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie systemu wentylacji wraz z zakupem materiałów i urządzeń w ramach budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Jako materiał pomocniczy Zamawiający załącza przedmiar robót.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji wraz z zakupem materiałów i urządzeń w ramach budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Jako materiał pomocniczy Zamawiający załącza przedmiar robót.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
https://drive.google.com/drive/folders/1wg0K86NvEVpgRxulAPY6i-krwNphrW5u?usp=sharing

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45331210-1 Instalowanie wentylacji.
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45321000-3 Izolacja cieplna.
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe
39714000-0 Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe
39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
42520000-7 Urządzenia wentylacyjne
42522000-1 Wentylatory inne niż domowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 17.09.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

- jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacyjnych, z których każda była o wartości co najmniej 600 000,00 zł
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Przepis dotyczący możliwości złożenia innych dokumentów (np. oświadczeń własnych Wykonawcy) ma charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania dowodów oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

na kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowlanymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, których przedmiotem było wykonanie instalacji wentylacyjnych.
Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym oraz istotnymi postanowieniami umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego;
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego;
5) kosztorysy ofertowe w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej – format ath oraz format pdf. – stanowi materiał pomocniczy dla Zamawiającego
6) wypełnione i podpisane karty materiałowe – zgodnie z Załącznikiem nr 7a-f do Zapytania ofertowego, potwierdzające zgodność zaoferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
7) dokumenty, o których mowa w pkt 11 i 12;
8) dokumenty, o których mowa w części 3, 4, 5 i 8 Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje takich zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty, będą:
a) Cena – waga 70%:
Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym– Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczał i kosztorys ofertowy załączony do oferty nie będzie przez Zamawiającego brany pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
b) Okres gwarancji na przedmiotowe roboty budowlane w miesiącach – waga 30%:
Sposób oceny wg wzoru: okres gwarancji badanej oferty/okres najdłuższej zaoferowanej gwarancji x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „okres gwarancji” odbędzie się na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji w formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy – maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, do wzoru zostanie podstawiony okres gwarancji = 60 m-cy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert – uzyska po zsumowaniu punktów w obu ww. kryteriach największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej

Numer projektu

RPMA.04.02.00-14-5335/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 632