Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy Solskiej

Data publikacji: 01.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2018

Numer ogłoszenia

1085469

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Zakup koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy Solskiej”, w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, bądź
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl.
W wiadomości wpisać tytuł “Zakup koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy Solskiej”.
2. Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana tytułem postępowania.
3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
4. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
6. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.
7. Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2018 roku do godziny 12:00.
8. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 09.02.2018 roku o godzinie 12:05.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koników polskich przez Zamawiającego, w ilości 21 klaczy. Zamówienie podzielone jest na dwadzieścia jeden części, z których każda dotyczy zakupu z transportem do wskazanego miejsca jednej klaczy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części.
1.2. Wymagania, jakie musi spełniać każdy konik:
a) wiek (liczony rocznikowo) minimum 3 lata, maksymalnie 15 lat – w każdym przypadku co najmniej po 1 wyźrebieniu lub ze źrebięciem lub zaźrebione ogierem konika polskiego posiadającego licencję wymaganą w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski,
b) spełniają warunki wpisu do polskiej głównej księgi stadnej koników polskich, która jest księgą zamkniętą,
c) posiadają typ płciowy i rasowy oraz inne cechy charakterystyczne dla rasy konik polski, określony w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski,
d) wykazują się zdrowiem, prawidłowym rozwojem i budową ciała,
e) brak cech uniemożliwiających wpis (np. wada zgryzu) do księgi głównej,
f) uzyskały w ocenie pokroju w skali 100-punktowej minimum 76 pkt bonitacyjnych, w tym za typ rasowy minimum 13 pkt,
g) mają obowiązkowo potwierdzone pochodzenie za pomocą markerów genetycznych, określonych na podstawie badań przeprowadzonych w uprawnionych laboratoriach,
h) konie muszą być oznakowane w sposób jednoznacznie umożliwiający ich rozpoznanie (transponder lub/i palenie)
i) klacze zaźrebione muszą posiadać pisemne świadectwo pokrycia oraz aktualne badanie weterynaryjne potwierdzające ciążę,
j) posiadają cechy konika „ułożonego”, który w sposób swobodny pozwoli na założenie kantaru, poprowadzenie na uwiązie, czy lonży oraz wykonanie korekty kopyt.
1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport i rozładunek koników do miejsca ich wypasu tj. łąki w okolicach wsi Zamch, zgodnie z wymaganiami opisanymi we wzorze umowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: łąki w okolicy wsi Zamch, gmina Obsza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup koników polskich daje bezcenną możliwość utrzymania oraz zwiększenia areału wypasanych łąk na terenie realizacji projektu.Koniki polskie już od wielu lat przynoszą nieocenione zasługi w czynnej ochronie łąk i torfowisk w wielu cennych przyrodniczo miejscach. Są wyjątkowo odporne na niekorzystne warunki terenowe, choroby i pasożyty. Ponadto bardzo dobrze znoszą wypas na łąkach zapuszczonych z dużą ilością turzyc, czy odrostów krzewów chętnie je zgryzając i zapobiegając sukcesji.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koników polskich przez Zamawiającego, w ilości 21 klaczy. Zamówienie podzielone jest na dwadzieścia jeden części, z których każda dotyczy zakupu z transportem do wskazanego miejsca jednej klaczy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części.
2. Wymagania, jakie musi spełniać każdy konik:
a) wiek (liczony rocznikowo) minimum 3 lata, maksymalnie 15 lat – w każdym przypadku co najmniej po 1 wyźrebieniu lub ze źrebięciem lub zaźrebione ogierem konika polskiego posiadającego licencję wymaganą w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski,
b) spełniają warunki wpisu do polskiej głównej księgi stadnej koników polskich, która jest księgą zamkniętą,
c) posiadają typ płciowy i rasowy oraz inne cechy charakterystyczne dla rasy konik polski, określony w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski,
d) wykazują się zdrowiem, prawidłowym rozwojem i budową ciała,
e) brak cech uniemożliwiających wpis (np. wada zgryzu) do księgi głównej,
f) uzyskały w ocenie pokroju w skali 100-punktowej minimum 76 pkt bonitacyjnych, w tym za typ rasowy minimum 13 pkt,
g) mają obowiązkowo potwierdzone pochodzenie za pomocą markerów genetycznych, określonych na podstawie badań przeprowadzonych w uprawnionych laboratoriach,
h) konie muszą być oznakowane w sposób jednoznacznie umożliwiający ich rozpoznanie (transponder lub/i palenie)
i) klacze zaźrebione muszą posiadać pisemne świadectwo pokrycia oraz aktualne badanie weterynaryjne potwierdzające ciążę,
j) posiadają cechy konika „ułożonego”, który w sposób swobodny pozwoli na założenie kantaru, poprowadzenie na uwiązie, czy lonży oraz wykonanie korekty kopyt.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport i rozładunek koników do miejsca ich wypasu tj. łąki w okolicach wsi Zamch, zgodnie z wymaganiami opisanymi we wzorze umowy.
4. Cena oferty na realizację zamówienia musi obejmować pełny zakres zamówienia określony w rozdziale 1 osobno w odniesieniu do każdej części (każdej klaczy konika polskiego), na którą składana jest oferta, oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do dostarczenia klaczy do Zamawiającego.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług. Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z nabyciem koników polskich.
6. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową za daną część zamówienia, którą stanowi cena brutto za realizację części, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet realizacji zamówienia, na zasadach opisanych we wzorze umowy – załącznik nr 2.

Kod CPV

03322300-5

Nazwa kodu CPV

Konie

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko koniki polskie, będące przedmiotem zamówienia, w terminie 14 dni od dnia 15 marca 2018 r.
2. Wykonawca dostarczy klacze na łąki zlokalizowane przy lesie w okolicach wsi Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województwo lubelskie. Dokładana lokalizacja pastwiska zostanie wskazana przez Zamawiającego w momencie transportu koni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu zdrowia koni oraz spełniania warunku „ułożenia” po podpisaniu umowy ale przed ich transportem do Zamawiającego (tj w gospodarstwie Wykonawcy), w terminie uzgodnionym przez Strony. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad zdrowotnych lub braku cech „ułożenia” opisanych w § 1ust. 2 lit. j Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w stosunku do koni, które nie spełniają ww warunków, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. W przypadku stwierdzenia, że któryś koń lub konie wymienione w ofercie nie odpowiadają wymaganiom opisanym w umowie, Wykonawca może przedstawić innego konia lub inne konie w tej samej cenie. Jeśli zwierzęta zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego (co zostanie potwierdzone w protokole z weryfikacji zwierząt), Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć je w miejsce dostawy wraz z pozostałymi zwierzętami. Procedura ta może mieć zastosowanie również w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest pojedyncze zwierzę.
5. Zmiana koni zostanie wskazana w podpisanym przez strony umowy protokole z weryfikacji zwierząt, nie będzie prowadziła do zmiany ceny umowy i nie wymaga aneksowania umowy.
6. Zamawiający tytułem zaliczki wypłaci Wykonawcy 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w terminie czterech dni roboczych po podpisaniu umowy.
4. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Jeżeli Zamawiający odstąpi od zakupu jednego lub kilku koni, przez co łączna wartość brutto umowy zostanie pomniejszona, pozostała do zapłaty część wynagrodzenia, zostanie odpowiednio zmniejszona o wartość tych zwierząt.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, (z zastrzeżeniem § 3 ust. 2) i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy klaczy z uwagi na dobro zwierzęcia, w szczególności w przypadku zaawansowanej ciąży, do czasu wyźrebienia i osiągnięcia przez klacz stanu pozwalającego na jej transport. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy wszystkich klaczy objętych umową, z uwagi na konieczność opóźnienia dostawy jednej lub więcej klaczy z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie.
3. Zamawiający dopuszcza, na uzasadniony wniosek Wykonawcy zmianę oferowanej klaczy, na inną, odpowiadającą wymaganiom zapytania ofertowego i umowy.
4. Cena umowy może zostać zmniejszona o wartość jednej lub więcej klaczy, zgodnie z § 7 ust. 2 umowy.
Wzór umowy-załącznik nr 2 do zapytania, dołączony został do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca swoją ofertę powinien złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych).
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wykonawca wraz z dostarczeniem klaczy będzie zobowiązany do dostarczenia:
a) paszportu,
b) jeśli koń posiada - licencji
c) jeśli oferowana klacz jest zaźrebiona Wykonawca dostarczy świadectwo pokrycia ogierem, który ją zaźrebił (tj. ogierem konika polskiego z licencją wymaganą w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski) oraz aktualne badanie weterynaryjne potwierdzające ciążę,
d) w przypadku gdy Wykonawca oferuje klacz ze źrebięciem, dostarczy świadectwo pokrycia ogierem, który ją zaźrebił – jest ojcem źrebięcia (tj. ogierem konika polskiego z licencją wymaganą w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu zdrowia koni oraz spełniania warunku „ułożenia” po podpisaniu umowy ale przed ich transportem do Zamawiającego (tj w gospodarstwie Wykonawcy), w terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad zdrowotnych oraz braku cech „ułożenia” opisanych w pkt 1.2 lit. i Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w stosunku do koni, które nie spełniają ww warunków, z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze umowy.`

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
a) Kryterium (C) cena brutto – 90%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 90 pkt

b) Kryterium (W) wiek oferowanej klaczy – 10%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium (W) wiek oferowanej klaczy - max 10 pkt:
1) Oferta dotycząca klaczy, której wiek to 15 lat otrzyma 0 pkt
2) Oferta dotycząca klaczy, której wiek mieści się w przedziale 14 - 8 lat otrzyma 5 pkt
3) Oferta dotycząca klaczy, której wiek mieści się w przedziale 3 - 7 lat otrzyma 10 pkt
4) Oferta dotycząca klaczy, której wiek nie mieści się w przedziale 3 - 15 lat zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego
Wiek koni ma być podany w latach liczonych rocznikowo. Wykonawca wskaże informacje na potrzeby tego kryterium w załączniku nr 1 do Zapytania – formularz ofertowy. W przypadku niepodania w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym informacji dotyczących kryterium oceny (W) wiek oferowanej klaczy, Zamawiający przyjmie, że oferta dotyczy klaczy, której wiek nie mieści się w przedziale 3 - 15 lat, wskutek czego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
c) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O = C + W

Ocenie będą poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, decydująca będzie cena, a w przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert.

Wykluczenia

1. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę dotyczącą jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 3, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
- brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
- gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu,
- jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego,
- w przypadku niepodania w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym informacji dotyczących kryterium oceny (W) – wiek, wieku klaczy oferowanej w ramach danej części zamówienia, Zamawiający przyjmie, że oferta dotyczy klaczy, której wiek nie mieści się w przedziale 3 - 15 lat, wskutek czego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą zakupu dwudziestu klaczy konika polskiego (oferta złożona w dwudziestu, z dwudziestu jeden części zamówienia):
Wykonawca MY1 Bugla spółka jawna, ul. Narcyzów 10/31, 05-509 Piaseczno, oferta wpłynęła dn. 05.02.2018 r. na wyznaczony adres email, dotyczy zakupu następujących koników polskich (nazwa klaczy, jej wiek i cena):
Część nr 1 Tosia, 10 lat, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 2 Olimpia X, 4 lata, cena ofertowa 5.800,00 zł
Część nr 3 Jowita, 5 lat, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 4 Nel, 9 lat, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 5 Karuzela, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 6 Grunia, 4 lata, cena ofertowa 5.500,00 zł
Część nr 7 Gondola, 4 lata, cena ofertowa 5.500,00 zł
Część nr 8 Planeta, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 9 Ostróda, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 10 Minerka, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 11 Galicyna, 4 lata, cena ofertowa 5.500,00 zł
Część nr 12 Wyteneta, 4 lata, cena ofertowa 5.500,00 zł
Część nr 13 Jarsa, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 14 Nozara, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 15 Talizna, 4 lata, cena ofertowa 5.500,00 zł
Część nr 16 Tanga, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 17 Herbinia, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 18 Postka, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 19 Niwerna, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł
Część nr 20 Nioba, 4 lata, cena ofertowa 5.300,00 zł

Uzasadnienie:

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert otrzymał jedną ofertę od Wykonawcy: MY1 Bugla spółka jawna, ul. Narcyzów 10/31, 05-509 Piaseczno. Oferta dotyczy dwudziestu części postępowania. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego. Jego oferta w odniesieniu do dwudziestu klaczy została oceniona jako najkorzystniejsza.
2. W oparciu o pkt 15.7 Zapytania ofertowego unieważniono postępowanie w jednej części postępowania (tj. w odniesieniu do zakupu jednej klaczy konika polskiego), ponieważ w terminie składania ofert Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty dotyczącej konika.
3. Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.lto.org.pl w zakładce "Zamówienia".
Liczba wyświetleń: 498