Strona główna
Logo unii europejskiej

Udzielanie usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii, usług lekarskich anestezjologicznych oraz usług lekarskich histopatologicznych w pracowni endoskopowej w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”. Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

Data publikacji: 26.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084469

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikiem nr 2 należy wpiąć do teczki i umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej danymi oferenta oraz napisem:

„Oferta konkursowa na udzielanie usług lekarskich w zakresie ………………………. (podać) w ramach projektu: Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”

2.Ofertę należy złożyć do dnia 02.02.2018 r. do godziny 16.30 w Rejestracji Centrum Zdrowia na Skarpie w Grudziądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 3.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

milenasornat@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Sornat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663968881

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) realizacja usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii,
2) realizacja usług lekarskich anestezjologicznych,
3) realizacja usług lekarskich histopatologicznych

w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr: RPKP.08.06.02-04-0011/17

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Grudziądz Miejscowość: Grudziądz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest udzielanie usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii, usług lekarskich anestezjologicznych oraz usług lekarskich histopatologicznych w pracowni endoskopowej w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”.
Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) realizacja usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii,
2) realizacja usług lekarskich anestezjologicznych,
3) realizacja usług lekarskich histopatologicznych

2. Za usługi lekarskie, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1), uważa się w szczególności:

1) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy proksymalnego fałdu zastawki Bauchina. Wykonywanie kolonoskopii w znieczuleniu/sedacji czyli badania podczas, którego podawane są leki mające na celu zmniejszyć dyskomfort pacjenta a pacjent jest monitorowany przez przeszkoloną osobę z udziałem dodatkowego sprzętu monitorującego;
2) Pobieranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym (wraz z badaniem histopatologicznym);
3) Wpisywanie do bazy wyniku badania
4) Kierowanie osób z polipami o średnicy większej niż 10 mm lub większe lub z bardzo licznymi polipami oraz z naciekiem nowotworowym do odpowiedniego leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
5) Kierowanie osób z wykrytym rakiem jelita grubego poddaje się operacji w innym ośrodku, gdzie zostanie pogłębiona diagnostyka onkologiczna;
6) Przekazywanie wyników badania histopatologicznego wraz z określeniem dalszych zaleceń wszystkim pacjentom, u których wykonano badanie kolonoskopowe przesiewowe.

3. Za usługi lekarskie, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2), uważa się w szczególności:

1) Wywiad z pacjentem, przygotowanie do badania, wypełnienie niezbędnej dokumentacji medycznej;
2) Zabezpieczenie anestezjologiczne z monitorowaniem podstawowych parametrów fizjologicznych (tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego);
3) Zlecanie leków i płynów infuzyjnych niezbędnych do wykonania badania kolonoskopii w znieczuleniu;
4) Podawanie znieczulenia krótkotrwałego, znieczulenia ogólnego;
5) Nadzór nad pacjentem w sali wybudzeń oraz podjęcie decyzji o oddaniu pacjenta rodzinie lub osobie towarzyszącej.

4. Za usługi lekarskie, o których mowa w pkt. 1 ppkt 3), uważa się w szczególności:

1) Ocena charakteru procesu chorobowego z pobranego wycinka tkanek;
2) Precyzyjny opis pobranego wycinka;
3) Postawienie rozpoznania histopatologicznego, diagnozy.

Kod CPV

85121100-4

Nazwa kodu CPV

Ogólne usługi lekarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 85121200- Specjalistyczne usługi medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od 20.02.2018 do 31.12.2021 r. Usługi będą wykonywane według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Przyjmującym zamówienie.
Ogółem liczba badań, o których mowa w pkt. 1 to 1300, przy czym może ona ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii;
4) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
5) Wykonanie ponad 6000 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
6) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
7) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
8) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
9) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

lub/i

1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
4) Wykonanie ponad 2500 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
5) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
6) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
7) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
8) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy

2. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń anestezjologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

3. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń histopatologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie histopatologii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

Wiedza i doświadczenie

1. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii;
4) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
5) Wykonanie ponad 6000 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
6) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
7) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
8) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
9) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

lub/i

1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
4) Wykonanie ponad 2500 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
5) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
6) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
7) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
8) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy

2. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń anestezjologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

3. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń histopatologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie histopatologii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

Potencjał techniczny

1. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii;
4) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
5) Wykonanie ponad 6000 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
6) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
7) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
8) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
9) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

lub/i

1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
4) Wykonanie ponad 2500 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
5) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
6) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
7) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
8) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy

2. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń anestezjologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

3. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń histopatologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie histopatologii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii;
4) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
5) Wykonanie ponad 6000 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
6) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
7) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
8) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
9) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

lub/i

1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) Specjalizację w zakresie gastroenterologii;
3) Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu min. 200 badań kolonoskopowych rocznie, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
4) Wykonanie ponad 2500 badań kolonoskopowych, potwierdzone stosownym oświadczeniem;
5) Powinien być dostępny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 16.00,
6) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informacje o organie wydającym;
7) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
8) Wpis do ewidencji działalności lekarskiej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy

2. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń anestezjologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

3. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń histopatologicznych:
1) Dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych;
2) I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie histopatologii;
3) Aktualne prawo wykonywania zawodu zawierające informację o organie wydającym;
4) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy;
5) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, ,,Zamawiający" dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną, drugą trzecią, czwartą lub na wszystkie części zgodnie z opisem wymagań stawianych oferentowi w rozdziale III SIWZ

2.W celu uniknięcia konfliktu interesów, Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynikaz przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lubpowinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwadrugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Zostanie zawarta umowa cywilno-prawna pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. Projekt umowy zostanie przedstawiony przed podpisaniem umowy.

Warunki zmiany umowy

1.Zmiana postanowień umów zawartych po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania konkursowego, może być dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany postanowień umów, będą dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy:
a) zaistnieje okoliczność powodująca konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy.
Zmiana terminu obowiązywania umowy dopuszczalna jest z uwagi na okoliczności, których Udzielający zamówienie nie był w stanie przewidzieć w trakcie procedury konkursowej oraz zawierania umowy.

b)zaistnieje okoliczność powodująca konieczność wykonania przez Przyjmującego zamówienie innych usług nie przewidzianych w specyfikacji istotnych warunkówzamówienia, których potrzeba wykonania powstanie w trakcie realizacji usług lub gdystrony ustalą inne miejsce wykonywania usług objętych niniejszym postępowaniemkonkursowym. Zmiana wymaga uprzedniego zgodnego poczynienia przez strony umowy ustaleń określających w szczególności rodzaj dodatkowych usług i kwotę należną „Przyjmującemu zamówienie” za ich wykonanie

c)zajdzie uzasadniona potrzeba ustanowienia zastępstwa, z zastrzeżeniem, że osoby zastępujące Przyjmującego zamówienie w zakresie posiadanych kwalifikacji, będą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaakceptują w całości wszystkie przewidziane w umowie obowiązki Przyjmującego zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dodatkowo:
1. Oferta konkursowa zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert - załącznik nr 2 do SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania kolonoskopii:
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
a)
Kryteria oceny ofert: Cena za 1 badanie
Ranga: 60%
Sposób oceny: wg wzoru
b)
Kryteria oceny: Kwalifikacje zawodowe - specjalizacja
Ranga: max. 40
Sposób oceny: Ocena zgodnie z ustaloną punktacją

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) Cena za 1 badanie:
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
CO= CN/COB x 100 pkt x 60%
Gdzie:
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
CN – cena brutto najniższej zaoferowanej ceny, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” to: 60 pkt
b) Kwalifikacje zawodowe - specjalizacja:
40 pkt – tytuł specjalisty w zakresie gastroenterologii
20 pkt – II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
0 pkt – brak z ww specjalizacji
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „kwalifikacje zawodowe – specjalizacja” to: 40 pkt.
Jeśli Oferent posiada tytuł specjalisty w zakresie gastroenterologii otrzyma 40 pkt, jeśli Oferent posiada II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych otrzyma 20 pkt, gdy nie posiada żadnej z ww. specjalizacji otrzyma 0 pkt.

B. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń anestezjologicznych:
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
a)
Kryteria oceny ofert: Cena za 1 badanie
Ranga: 60%
Sposób oceny: wg wzoru
b)
Kryteria oceny: Kwalifikacje zawodowe - specjalizacja
Ranga: max. 40
Sposób oceny: Ocena zgodnie z ustaloną punktacją

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) Cena za 1 badanie:
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
CO= CN/COB x 100 pkt x 60%
Gdzie:
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
CN – cena brutto najniższej zaoferowanej ceny, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” to: 60 pkt
b) Kwalifikacje zawodowe - specjalizacja:
40 pkt – II stopień specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
30 pkt – I stopień specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
0 pkt – brak z ww specjalizacji

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „kwalifikacje zawodowe – specjalizacja” to: 40 pkt.
Jeśli Oferent posiada tytuł specjalisty II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii otrzyma 40 pkt, jeśli Oferent posiada I stopień specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 30 pkt, gdy nie posiada żadnej z ww. specjalizacji otrzyma 0 pkt.

C. Usługi lekarskie w zakresie wykonywania świadczeń histopatologicznych:

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
a)
Kryteria oceny ofert: Cena za 1 badanie
Ranga: 60%
Sposób oceny: wg wzoru
b)
Kryteria oceny: Kwalifikacje zawodowe - specjalizacja
Ranga: max. 40
Sposób oceny: Ocena zgodnie z ustaloną punktacją

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) Cena za 1 badanie:
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
CO= CN/COB x 100 pkt x 60%
Gdzie:
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
CN – cena brutto najniższej zaoferowanej ceny, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” to: 60 pkt
b) Kwalifikacje zawodowe - specjalizacja:

40 pkt – II stopień specjalizacji w zakresie patomorfologii
0 pkt – brak specjalizacji

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „kwalifikacje zawodowe – specjalizacja” to: 40 pkt.
Jeśli Oferent posiada tytuł specjalisty II stopnia w zakresie patomorfologii otrzyma 40 pkt, gdy nie posiada ww. specjalizacji otrzyma 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CENTRUM ZDROWIA NA SKARPIE" SP. Z O.O.

Adres

86-300 Grudziądz

kujawsko-pomorskie , Grudziądz

Numer telefonu

661 01 4444

Fax

564627754

NIP

8762462708

Tytuł projektu

Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

RPKP.08.06.02-04-0011/17-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie tj. konkurs ofert został rozstrzygnięty na zadanie 2 Usługi lekarskie anestezjologiczne.
Oferta:
Wojciech Fajfer
ul. Spacerowa 3
86-134 Dragacz

Data złożenia oferty: 2.02.2018 r. godz. 12.30
Cena jednostkowa za 1 znieczulenie: 150,00 zł
Wybrany Wykonawca uzyskał 100 pkt. tj. najwyższą ilość pkt na podstawie kryterium oceny ofert.

Na zadanie 1 Usługi lekarskie w zakresie wykonywania kolonoskopii i na zadanie 3 Usługi lekarskie histopatologiczne nie została złożona żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 451