Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii oraz w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu w ramach projektu: "Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim". Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

Data publikacji: 26.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084459

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z załącznikiem nr 2 należy wpiąć do teczki i umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej danymi oferenta oraz napisem:
„Oferta konkursowa na udzielanie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w ramach projektu: Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”

lub

„Oferta konkursowa na udzielanie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu w ramach projektu: Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”

2. Ofertę należy złożyć do dnia 02.02.2018 r. do godziny 16.00 w Rejestracji Centrum Zdrowia na Skarpie w Grudziądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 3.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

milenasornat@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Sornat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663968881

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) realizacja usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:
- przygotowanie pacjenta do badania,
- opieka nad pacjentem przed i po badaniu,
- asystowanie podczas badań pacjenta,
- dokonywanie dekontaminacji i sterylizacji sprzętu i akcesoriów endoskopowych po badaniu
2) realizacja usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu i premedykacji:
- przygotowanie pacjenta do badania w znieczuleniu,
- opieka nad pacjentem przed i po badaniu,
- asystowanie podczas badań pacjenta w znieczuleniu,
- dokonywanie dekontaminacji i sterylizacji sprzętu

w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Grudziądz Miejscowość: Grudziądz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii oraz w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) realizacja usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:
- przygotowanie pacjenta do badania,
- opieka nad pacjentem przed i po badaniu,
- asystowanie podczas badań pacjenta,
- dokonywanie dekontaminacji i sterylizacji sprzętu i akcesoriów endoskopowych po badaniu
2) realizacja usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu i premedykacji:
- przygotowanie pacjenta do badania w znieczuleniu,
- opieka nad pacjentem przed i po badaniu,
- asystowanie podczas badań pacjenta w znieczuleniu,
- dokonywanie dekontaminacji i sterylizacji sprzętu

w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nr: RPKP.08.06.02-04-0011/17

Kod CPV

85141200-1

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez pielęgniarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 85121200- Specjalistyczne usługi medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od 20.02.2018 do 31.12.2021. Usługi będą wykonywane według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Przyjmującym zamówienie. Liczba badań o których mowa w pkt 1 to ok. 1300, przy czym może onaulec zmianie w zalezności od potrzeb Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:
1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) oświadczenie w asystowaniu podczas badań, przy około 200 kolonoskopii rocznie,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

2. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu:

1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) ukończony kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

Wiedza i doświadczenie

1. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:

1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) oświadczenie w asystowaniu podczas badań, przy około 200 kolonoskopii rocznie,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

2. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu:

1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) ukończony kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

Potencjał techniczny

1. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:

1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) oświadczenie w asystowaniu podczas badań, przy około 200 kolonoskopii rocznie,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

2. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu:

1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) ukończony kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:
Oferent winien posiadać:

1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) oświadczenie w asystowaniu podczas badań, przy około 200 kolonoskopii rocznie,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

2. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu:

1) Kwalifikacje:
a) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu pielęgniarki,
b) ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
c) ukończony kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii,
d) dostępność od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.


2) Aktualne prawo wykonywania zawodu.

3) Dobry stan zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem
zamówienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy.

4) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
uzupełnienia dokumentu w późniejszym terminie.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej (na określony zakres świadczeń będących przedmiotem zamówienia)

2.W celu uniknięcia konfliktu interesów, Oferent nie może być powiązany z Zamawiającymosobowo lub kapitałowo.

3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Zostanie zawarta umowa cywilno-prawna pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. Projekt umowy zostanie przedstawiony przed podpisaniem umowy

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień umów zawartych po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania konkursowego, może być dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany postanowień umów, będą dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy:
a) zaistnieje okoliczność powodująca konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy.
Zmiana terminu obowiązywania umowy dopuszczalna jest z uwagi na okoliczności, których Udzielający zamówienie nie był w stanie przewidzieć w trakcie procedury konkursowej oraz zawierania umowy.

b) zaistnieje okoliczność powodująca konieczność wykonania przez Przyjmującego zamówienie innych usług nie przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których potrzeba wykonania powstanie w trakcie realizacji usług lub gdy strony ustalą inne miejsce wykonywania usług objętych niniejszym postępowaniem konkursowym. Zmiana wymaga uprzedniego zgodnego poczynienia przez strony umowy ustaleń określających w szczególności rodzaj dodatkowych usług i kwotę należną „Przyjmującemu zamówienie” za ich wykonanie

c)zajdzie uzasadniona potrzeba ustanowienia zastępstwa, z zastrzeżeniem, że osoby zastępujące Przyjmującego zamówienie w zakresie posiadanych kwalifikacji, będą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaakceptują w całości wszystkie przewidziane w umowie obowiązki Przyjmującego zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dodatkowo:
1. Oferta konkursowa zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert - załącznik nr 2 do SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
a)
Kryteria oceny: cena za asystowanie przy jednym badaniu
Ranga: 60 %
Sposób oceny: wg wzoru
b)
Kryteria oceny: Kwalifikacje zawodowe, w tym doświadczenie
Ranga 40 lub 0
Sposób oceny: Ocena zgodnie z ustalona punktacją

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) Cena za 1 badanie:

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Co = CN/COB x 100 pkt x 60%
Gdzie:
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
CN – cena brutto najniższej zaoferowanej ceny, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” to: 60 pkt

b) Kwalifikacje zawodowe:
40 pkt – kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii
0 pkt – brak kwalifikacji

Jeśli Oferent posiada kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii otrzyma 40 pkt, jeśli Oferent nie posiada kursu otrzyma 0 pkt.

B. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie badań kolonoskopii w znieczuleniu:
a)
Kryteria oceny: cena za asystowanie przy jednym badaniu
Ranga: 60 %
Sposób oceny: wg wzoru
b)
Kryteria oceny: Kwalifikacje zawodowe, w tym doświadczenie
Ranga 40 lub 0
Sposób oceny: Ocena zgodnie z ustalona punktacją

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) Cena za 1 badanie w znieczuleniu:
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Co = CN/COB x 100 pkt x 60%
Gdzie:
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”,
CN – cena brutto najniższej zaoferowanej ceny, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” to: 60 pkt
b) Kwalifikacje zawodowe:
40 pkt – kurs specjalistyczny z zakresu anestezjologii
0 pkt – brak kwalifikacji
Jeśli Oferent posiada kurs specjalistyczny z zakresu anestezjologii otrzyma 40 pkt, jeśli Oferent nie posiada kursu otrzyma 0 pkt.
zgodnie z SIWZ

Wykluczenia

zgodnie z SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CENTRUM ZDROWIA NA SKARPIE" SP. Z O.O.

Adres

86-300 Grudziądz

kujawsko-pomorskie , Grudziądz

Numer telefonu

661 01 4444

Fax

564627754

NIP

8762462708

Tytuł projektu

Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

RPKP.08.06.02-04-0011/17-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot projektu jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dnia 8 lutego 2018 r. na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru:
Zadanie 1. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii:

Oferta 1.
Dorota Kawska
ul. Ossowskiego 6
86-300 Grudziądz
Cena jednostkowa za 1 godzinę - asystowanie przy wykonywaniu kolonoskopii: 70,00 zł
Data złożenia oferty: 30.01.2018 r. godz. 11.00

Oferta 2.
Anna Staniszewska
ul. Kasprzaka 13A
86-300 Grudziądz
Cena jednostkowa za 1 godzinę - asystowanie przy wykonywaniu kolonoskopii: 70,00 zł
Data złożenia oferty: 31.01.2018 r. godz. 10.00

Oferta 3.
Wioletta Tryk
ul. Ruchniewicza 48
86-300 Grudziądz
Cena jednostkowa za 1 godzinę - asystowanie przy wykonywaniu kolonoskopii: 70,00 zł
Data złożenia oferty: 1.02.2018 r. godz. 10.30

Zadanie 2. Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu:

Oferta 1.
Wioletta Tryk
ul. Ruchniewicza 48
86-300 Grudziądz
Cena jednostkowa za 1 godzinę - asystowanie przy wykonywaniu kolonoskopii w znieczuleniu: 60,00 zł
Data złożenia oferty: 2.02.2018 r. godz. 10.00

Oferta 2.
Zuzanna Weltrowska
ul. Droga Łąkowa 18/23
86-300 Grudziądz
Cena jednostkowa za 1 godzinę - asystowanie przy wykonywaniu kolonoskopii w znieczuleniu: 60,00 zł
Data złożenia oferty: 2.02.2018 r. godz. 11.00

Uzasadnienie wyboru:
W konkursie ofert na zadanie 1 Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii zostały złożone trzy oferty.
Na zadanie 2 Usługi pielęgniarskie realizowane w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu zostały złożone dwie oferty.
Oferty spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Cena za wykonanie 1 badania przedstawionego w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dla zabezpieczenia potrzeb Zamawiającego na realizację świadczenia usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej zostały wybrane wszystkie złożone oferty.
Liczba wyświetleń: 438