Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, nr zapytania 2/ID/2018

Data publikacji: 26.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2018

Numer ogłoszenia

1084442

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 21.02 2018 r wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr 2/ID/2018 z dnia 26.01 2018 r.
- zmiana nastąpiła : w punkcie „Wiedza i doświadczenie” niniejszego ogłoszenia- uszczegółowiono definicję „zawodu pokrewnego”;
- w Załączniku nr 3 – Zapytanie ofertowe, zmieniono pkt VII.1 (Warunki udziału w postępowaniu) uszczegółowiono definicję „zawodu pokrewnego”;
- w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowy, w Tabeli „Kryterium Udziału”, w punkcie „co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest oferta uszczegółowiono definicje zawodu pokrewnego oraz dodano miejsce na wpisanie jego nazwy i kodu ; ponadto w Tabeli „Kryterium Oceny”, pkt DP uszczegółowiono nazwę zawodu pokrewnego.
W przypadku ofert, które zostały złożone bądź zostaną złożone na formularzu przed w/w zmianą , Zamawiający w toku rozpatrywania ofert, zgodnie z Zapytaniem ofertowym (pkt VII.3 „Warunki udziału w postępowaniu”), może zgłosić się do Oferenta o złożenie dodatkowego wyjaśnienia tzn. wskazanie nazwy i kodu zawodu pokrewnego, w którym posiada doświadczenie wskazane w Ofercie.

W dniu 8.02.2018 r. wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr 2/ID/2018 z dnia 26.01 2018 r.
zmiana nastąpiła :
- w punkcie „Wiedza i doświadczenie” oraz „Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji„ niniejszego ogłoszenia- rozszerzono krąg osób , które mogą ubiegać się o zamówienie, o osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Obecnie o udział w postępowaniu mogą się ubiegać osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe.
- w Załączniku nr 3 – Zapytanie ofertowe, zmieniono pkt VII.1 (Warunki udziału w postępowaniu) dodano : posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe
- w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowy, rozszerzono Kryteria udziału; dodano: wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz Kryteria oceny: do punktu W - wykształcenie kierunkowe związane z zawodem, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie dodano: Wykształcenie zasadnicze zawodowe

W dniu 1.02.2018 r. wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr 2/ID/2018 z dnia 26.01 2018 r.
- zmiana nastąpiła : w punkcie „Harmonogram realizacji zamówienia” niniejszego ogłoszenia- usunięto ppkt f oraz w Załączniku nr 3 – Zapytanie ofertowe w pkt V.1 (Termin wykonania Zamówienia. Warunki płatności.) zawężono zakres prac eksperta branżowego i usunięto ppkt f, który brzmiał „Opracowanie końcowej wersji projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z uwagami przekazanymi przez Zamawiającego (po weryfikacji MRPiPS), oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – 2 dni robocze od przekazania uwag przekazanych przez Zamawiającego”.
- w Załączniku nr 3 – Zapytanie ofertowe, zmieniono pkt V.2 (Termin wykonania Zamówienia. Warunki płatności.) w związku z usunięciem pkt V.1.f - usunięto ppkt b, natomiast w ppkt a zmieniono 60% na 100%

Niniejsze zmiany nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 26.02.2018r do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: ekspert@pbs.pl W tytule należy wpisać: „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF).
lub
• pocztą/kurierem na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot z dopiskiem „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
• osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekspert@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kaczorowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48510036588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertem branżowym opisu informacji o zawodach
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ekspertów.

W ramach przedmiotu zamówienia Ekspert będzie zobowiązany do:
1) Opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów, w tym:
• zapoznania się z „Poszerzonym modelem informacji o zawodzie”, „Metodologią opracowania informacji o zawodach”, „Podręcznikiem. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
• identyfikacji, zgromadzenia, analizy i selekcji materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowania Wstępnego projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
• odniesienia się do uwag/wprowadzania uwag przygotowanych przez: eksperta metodologicznego grupy zawodów, 2 recenzentów, Panel Ewaluacyjny oraz Zespół walidacji i jakości, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
• opracowania końcowej wersji projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
• przesyłania do Zamawiającego wypracowanych części dzieła zgodnie z etapami opisanymi w harmonogramie zadań Eksperta branżowego wskazanym w pkt V powyżej,
• informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji dzieła, także na wniosek Zamawiającego;
2) uczestnictwa w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich opracowujących opisy informacji o zawodach (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
3) udziału w spotkaniach roboczych (w trybie stacjonarnym i na odległość) zespołu ekspertów opracowujących opis informacji dla wybranego zawodu z listy zawodów opisanych w Załączniku nr 1 (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
4) stosowania formularzy, formatek przekazywanych przez Zamawiającego,
5) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
6) współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu na wszystkich etapach przygotowywania opisu informacji o zawodzie,
7) opracowania haseł kluczowych dla opisywanego zawodu
8) przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku nr 1 „Zapytanie ofertowe” pkt VI.8.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z Ekspertami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowanie Wstępnego projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z Zaleceniami Zamawiającego i przekazanymi przez niego dokumentami – do 8 dni roboczych od terminu warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Zamawiającego.
b) Opracowanie wersji 1 projektu Informacji o zawodzie, zgodnie z notatką nr 1 z ustaleniami z pierwszej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia przekazaną przez Zamawiającego, oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – do 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego notatki nr 1 z ustaleniami z pierwszej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia;
c) Opracowanie wersji 2 projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z dwoma arkuszami recenzji przekazanymi przez Zamawiającego, sporządzenie „Odpowiedzi Zespołu Eksperckiego na uwagi recenzentów projektu Informacji o Zawodzie”, oraz przekazanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do Zamawiającego – do 5 dni roboczych od przekazania 2 Arkuszy recenzji;
d) Opracowanie wersji 3 projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z notatką z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego, oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – 5 dni roboczych od przekazania 2 notatek z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego;
e) Opracowanie wersji 4 projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z notatką nr 2 z ustaleniami z drugiej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia, oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – do 5 dni roboczych od przekazania notatki nr 2 z ustaleniami z drugiej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia;

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykształcenie: wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe;
b) Co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym*, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie i/lub
c) Co najmniej 2-letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

*Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grup elementarnej, jeśli jest to zasadne. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna pod adresem:
• http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html lub
• http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania
Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach
c) Kwestionariusz osobowy wymagany dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, będący Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu, zgodnie z zasadą konkurencyjności, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto - max 30 pkt

C = Cmin/Cof x 30

C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
/*Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 25 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 40 pkt

2.2. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej doświadczenie w zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 7 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 12 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 20 pkt

Uwaga:
a) Jeśli osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada jednocześnie doświadczenie w pracy:
• w zawodzie i
• w zawodzie pokrewnym
punkty są przyznawane do max 40 pkt.
b) W wypadku kiedy osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta w tym samym czasie wykonywała zawód dla którego przygotowywana jest informacja i zawód pokrewny punkty są liczone jedynie za zawód, dla którego przygotowywana jest informacja.

3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 3 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 7 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 10 pkt

4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 5 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe kierunkowe – 5 pkt

5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział* w przynajmniej 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanym z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – 10 pkt

*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.

6. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.

Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.

W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.

W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji, a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą być wykonywać osoby jako Eksperci Branżowi (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 190 z 240 ekspertów branżowych. Pozostali eksperci zostaną wybrani w wyniku procedury zapytania „z wolnej ręki”.
1-122102 Kamas Krzysztof Hasiuk (Bojano), Wojciech Tomasz Makać (Gdy)
2-142003 Renata Choroś (Rad) Małgorzata Kośla (Rad)
3-229102 Agata Rudzińska–Zigouras (Wroc) Magdalena Czerniewska (Gda)
4-229104 Elżbieta Szczęsna (Łódź) Magdalena Czerniewska (Gda)
5-241106 Magdalena Teległow (Gda) Ewa Kawczyńska-Kiełbasa (Gda)
6-241201 zmiana - nie wybrano
7-241301 Łukasz Fijołek (Cz-wa) Piotr Gut (Gda)
8-241302 Mateusz Kozieł (Wa-wa)
9-241303 oraz 10 -241305 oraz 11-241309-nie wybrano
12- 242102 Marta Jankowska (Lubl) Andrzej Stępnikowski (Wa-wa)
13-242104 Anna Owczarek (Gda) Anna Miazga (Gda)
14-242107 Doradztwo Anna Hasiuk (Bojano), Solide Walerian Majewski (Reda) zmiana
15-242109 Agnieszka Dejna (Gda) Anna Węgrzynowicz (Wa-wa)
17-242221 Tomasz Wojtasiński (Rad)
18-243105- Solide Walerian Majewski (Reda) Justyna Trzeciakowska (Krak)
19-251101 Artur Wróblewski (Cz-wa) Marcin Owczarek (Gda)
20-251102 oraz 21-251103 Artur Wróblewski (Cz-wa) Rafał Rudecki (Krak)
22-262201 Magdalena Tokaj (Mińsk Maz) Marcin Szczupak (Poz)
23-262204 Patrycja Hrabiec-Hojda (Krak) Patryk Jurewicz (Sop)
24-262206 Marzena Marcinek (Krak) Patryk Jurewicz (Sop)
25-262207 Patryk Jurewicz (Sop) Marzena Marcinek (Krak)
26-311402 Piotr Gaszewski (Wa-wa) Szymon Kozieł-Dworski (Wejhe)
27-313901 oraz 28-313904 oraz 16-242218 oraz 54-421104- nie wybrano
29-323001 Hanna Nowak (Kozien) Gabinet Masażu i Rehabilitacji "Gosia" Janusz Biskup (Rad)
30-323002 oraz 31-323003- Elżbieta Szczęsna (Łódź) Hanna Nowak (Kozien)
32-323005 Dorota Polkowska (Gda) Marta Wysocka (Fryszt)
33-323006 Adriana Pawelec (Barcz) Agnieszka Woźniak (Wejhe)
34-325201 oraz 85-531202 Poradnictwo Psychologiczne Dagmara Pietruszewska (Pruszcz Gda) Agata Rudzińska–Zigouras (Wroc)
35-325501 Anna Batorczak (Wa-wa) Teresa Czech (Radom)
36-331103 Inga Tuchowska (Sopot) Iwona Kątna (Gdy)
37-331203 Mateusz Kozieł (Wa-wa) Iwona Kątna (Gdy)
38-332201 Magdalena Dobrzycka (Gda) Joanna Górecka (Gda)
39-332202 Marcin Owczarek (Gda) Jolanta Mrozek (Gdy)
40-333201 Fabryka Studio Usługi Fotograficzne Łukasz Wójcik (Rad) Anna Węgrzynowicz (Wa-wa)
41-333202 Fabryka Studio Usługi Fotograficzne Łukasz Wójcik (Rad) Anita Lew (Gda)
42-333203 Bartosz Krawczyński (Gda) Kamil Koniuszewski (Gda)
43-333204 Bartosz Krawczyński (Gda) Anna Węgrzynowicz (Wa-wa)
44-333903 Kamas Krzysztof Hasiuk (Boj) Marcin Kowalski (Gdy)
45-334101 Jolanta Mrozek (Gdy) Monika Kaczmarska (Podsul)
46-334302 Kinga Skiba (Sop) Wojciech Tomasz Makać (Gdy)
47-343201 Zuzanna Markiewicz (Pabian) Sabina Dagmara Klechowicz (Gdy)
48-351301 Marcin Herczyński (Pruszcz Gda) Marcin Owczarek (Gda)
49-351401 Solide Walerian Majewski (Reda) Tomasz Nowakowski (Olsz)
50-351402 oraz 51-351403 Solide Walerian Majewski (Reda)
52-411003 Maria Góralczyk (Elb) Anna Węgrzynowicz (Wa-wa)
53-413102 Artur Wróblewski (Cz-wa) Marcin Owczarek (Gda)
55-421302 Anna Bradel (Wejhe)
56-421403 Monika Bekas (Oleśnica) Anna Owczarek (Gdańsk) zmiana
57-422102 Rafał Ryszelewski (Łódź) Biuro Podróży Al. Travel (Kow)
58-422201 Paweł Płatek (Gdy) Marcin Owczarek (Gda)
59-422603 Anna Owczarek (Gda) Dorota Bielankiewicz (Gda)
60-431101 Józef Sartanowicz (Olszt) Ewa Kawczyńska-Kiełbasa (Zgierz)
61-431102 Monika Kaczmarska (Podsul) Sylwia Nowakowska (Olszt)
62-431202 Przemysław Franaszczyk (Rad) Aleksandra Dombrowska (Gda)
63-431301 Józef Sartanowicz (Olszt) Ewa Kawczyńska- Kiełbasa (Zgierz)
64-432101 Łukasz Madej-Bieszke (Gdy)
65-432302 oraz 66-432303 Bartłomiej Czuryło (Gdy) Tomasz Wojtasiński (Rad)
67-441202 Małgorzata Jarocka (Gda) Piotr Celebias (Gliwice)
68-441401 oraz 69-441402 Anna Owczarek (Gda)
70-441501 Ewa Kawczyńska–Kiełbasa (Zgierz) Józef Sartanowicz (Olszt)
71-511204 Małgorzata Jarocka (Gda)
72-513201 Paulina Gosz (Wejhe) Aleksander Wiśniewski (Gda)
73-513203 Aleksander Wiśniewski (Gda) Agnieszka Hajbos (Parczew)
74-515204 Janusz Cichy (Rad) Rafał Ryszelewski (Łódź)
75-516401 Barbara Korneluk (Słup)
76-516405 Anna Strąk (Pęplino) Katarzyna Bergiełowska (Wa-wa)
77-516406 Natalia Stelmaszyk (Lub) Michał Stelmaszyk (Słup)
78-522202 Kamas Krzysztof Hasiuk (Bojano)
79-522302 oraz 83-524502 nie wybrano
80-522304 Monika Kaczmarska (Podsul) Bartosz Michałowski (Gda)
81-524201 oraz 82-524302 BERTA Beata Kiecana (Zamo)
84-524902 Marzena Wilczyńska (Olsztynek) Sławomir Wardzyński (Olsztynek)
86-541306 oraz 87-541307 oraz 88-541317 Piotr Gaszewski (Wa-wa) Mariusz Śmierciak (N.Sącz)
89-611306 Ewa Wasilewska (Siemian) Małgorzata Stanisławczuk (Włynków)
90-611307 Ewa Wasilewska (Siemian) Kamil Urban (Juszk)
91-612108 oraz 92-613001 Piotr Kohut (Koniak) Józef Michałek (Istebna)
93-711902 oraz 107-731602 oraz 118-832204 oraz 112-731701 nie wybrano
94-712505 Monika Nowicka (Poz) Dariusz Bergier (Tusz)
95-713208 oraz 96-721101 Dariusz Bergier (Tusz)
97-721201 oraz 98-721202 oraz 99-721204 Dariusz Bergier (Tusz) Wiktor Gajowniczek (Pol Gronowo)
100-722102 oraz 108-731606 oraz 116-731905 oraz 113-731705 Dariusz Bergier (Tusz) Zuzanna Markiewicz (Pabian)
101-722103 Roman Kępiński (Jędrzejów)
102-722104 Grzegorz Gawlik (Mańkowice) Magdalena Łuczyńska (Rumy)
103-722203 oraz 104-731202- nie wybrano
105-731207 „Ars Organum” mgr Adam Olejnik(Głogusz)
106-731301 Michał Kosior (Gda) Dariusz Bergier (Tusz)
109-731609 oraz 110-731610- Dariusz Bergier (Tusz) Joanna Kowalska-Wolszczak (Niemce)
111-731611 Dariusz Bergier (Tusz) Biurocafe.pl Biuroserwis s.c. (Sop)
114-731802 Zuzanna Markiewicz (Pabian)
115-731809 Jarosław Kaczmarek (Konstantynów Łódz) Zuzanna Markiewicz (Pabian)
117-814104 Piotr Borkowski (Piasecz) Andrzej Dębowski (Wa-wa)
119-833103 Szymon Janik (Łódź)
120-833201 Sławomir Celebias (Gliw)

NAZWY ZAWODÓW DOSTĘPNE W Załącznik nr 1 - Lista Zawodów.pdf (Załącznik nr 1 - Lista Zawodów.pdf)
Liczba wyświetleń: 6009