Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu linii montażu SMT

Data publikacji: 23.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1083260

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać drogą mailową na adres: andrzej.gaik@aiut.com.pl w terminie nie przekraczającym 02.02.2018, godz.12.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.gaik@aiut.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Gaik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup linii montażu SMT

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne” na zakup linii montażu SMT.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Linia montażu SMT”


Specyfikacja zamówienia:
1.1. Informacje ogólne – Linia do montażu SMT. Linia powinna składać się z:
1.1.1. Drukarka do pasty
1.1.2. Automat do SMT z systemem wizyjnym i kompletem podajników
1.1.3. Piec do lutowania rozpływowego
1.2. Parametry techniczne:
1.2.1. Drukarka do pasty
1.2.1.1. Obszar druku – min 300x300[mm]
1.2.1.2. Przystosowanie do nadruku dwustronnego
1.2.2. Automat do SMT
1.2.2.1. Pole układania podzespołów – wymagane do 330x450[mm]
1.2.2.2. System wizyjny
1.2.2.3. Montaż komponentów min. 0204, QFP, TQFP, LQFP 35x35[mm]
1.2.2.4. Dokładność pozycjonowania – co najmniej 0,08 mm
1.2.2.5. Wydajność – min 2000 komponentów /min
1.2.2.6. Centrowanie elementów – wizyjne w locie
1.2.2.7. Wydajność minimalna
1.2.2.8. Podajniki taśmowe 8,12,16,24mm. Min wyposażenie w podajniki:
1.2.2.8.1. 8mm – 10 sztuk
1.2.2.8.2. 12mm – 4 sztuki
1.2.2.8.3. 16mm – 2 sztuki
1.2.2.8.4. 24mm – 1 sztuka
1.2.2.9. Minimalna liczba podajników taśmowych 50 sztuk
1.2.2.10. Podajniki wibracyjne SO i tacek - min 5 sztuk
1.2.3. Piec do lutowania rozpływowego
1.2.3.1. Wymiary min płytki 220x2020 [mm]
1.2.3.2. Wymiary max urządzenia 1700x800x700 [dł*szer*wys]. Waga max 150kg
1.2.3.3. Max temperatura pracy 280 °C
1.2.3.4. Rejestrowana i kontrolowana temperatura pracy
1.2.3.5. Min 15 programowalnych profili pracy
1.2.3.6. Lutowanie ołowiowe i bezołowiowe

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas dostawy : do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Oferta powinna być ważna do: 31.03.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Złożenie oferty możliwe jest jedynie w przypadku gdy Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
• Kryterium cena 70 %
• Kryterium wymagania techniczne – spełnienie wszystkich wymagań zawartych w pkt 1.1 i 1.2 – 20%
• Termin realizacji: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia- 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
• Kryterium ceny obliczane jest według wzoru:

najniższa cena netto z badanych ofert
C = ------------------------------------- x 70 pkt
cena netto oferty badanej
• Kryterium wymagania techniczne (pkt1.1)
o Spełnienie wszystkich wyszczególnionych parametrów technicznych – ocena 20pkt
o Niespełnienie kryteriów wymagań technicznych skutkuje odrzuceniem oferty.
• Kryterium terminu realizacji
o Spełnienie terminu realizacji – ocena 10pkt
o Niespełnienie wyznaczonego terminu realizacji skutkuje odrzuceniem oferty

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AIUT SP. Z O.O.

Adres

Leona Wyczółkowskiego 113

44-109 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

48 507 111 135

NIP

6310200340

Tytuł projektu

Technologia wytwarzania inteligentnych rejestratorów gazomierzy

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0341/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 572