Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór członków komisji rekrutacyjnej dokonujących oceny merytorycznej wniosków składanych przez potencjalnych grantobiorców, zawierających opisy mikro-innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - nabór 3

Data publikacji: 04.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1079084

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert. Zmieniono tym samym zapisy w Zapytaniu ofertowym w zakresie terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub listem poleconym/kurierem lub mailowo do dnia 12.01.2018 r. do godziny 11.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego). W przypadku oferty składanej mailowo Oferent powinien wysłać ofertę w załączniku do wiadomości mailowej, w postaci scanu zawierającego jego czytelny podpis. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55
90-009 Łódź

Adres mailowy, na który można przesyłać oferty w wersji elektronicznej: innowacje@newtechlodz.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@newtechlodz.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Ciszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690684020

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na dokonaniu oceny merytorycznej wniosków składanych przez kandydatów na innowatorów społecznych (kandydatów na Grantobiorców). Ocenie merytorycznej podlega Formularz rekrutacyjny w części zawierającej opisy mikro-innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Ocena dotyczy naboru do drugiej edycji naboru do projektu. Przewidywana maksymalna łączna liczba ocen wynosi 220 (wraz z ewentualnymi odwołaniami). Formularze składane są w ramach projektu pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest wyłonienie członków komisji rekrutacyjnej dokonujących oceny merytorycznej wniosków składanych przez potencjalnych grantobiorców, zawierających opisy mikro-innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Wnioski składane są w ramach projektu pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na dokonaniu oceny merytorycznej wniosków składanych przez kandydatów na innowatorów społecznych (kandydatów na Grantobiorców). Ocenie merytorycznej podlega Formularz rekrutacyjny w części zawierającej opisy mikro-innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Ocena dotyczy naboru do trzeciej edycji naboru do projektu. Przewidywana maksymalna łączna liczba ocen wynosi 220 (wraz z ewentualnymi odwołaniami). Formularze składane są w ramach projektu pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Zadania eksperta oceniającego wnioski:
1) przeprowadzenie oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do projektu wraz z Załącznikami;
2) sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów;
3) wyłonienie wniosków, które rekomendowane są do otrzymania wsparcia finansowego w postaci grantów na innowacje społeczne w obszarze kształcenia ustawicznego;
4) przeprowadzenie powtórnej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do projektu wraz z Załącznikami w przypadku wniesienia odwołania kandydata na innowatora społecznego (Grantobiorcę);
5) udział w sporządzaniu protokołu z przebiegu prac KOW.
Każdy Formularz rekrutacyjny podlegać będzie ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch ekspertów a w przypadku złożenia odwołania od oceny merytorycznej wniesionej przez kandydata na innowatora społecznego (Grantobiorcę) - ocenie trzeciego eksperta.
Przeprowadzenie oceny merytorycznej będzie odbywać się w oparciu o kartę oceny merytorycznej według wzoru obowiązującego w projekcie. Kryteria oceny części merytorycznej Formularza rekrutacyjnego:
1. Adekwatność innowacji do obszaru kształcenia ustawicznego
2. Niepowtarzalność rozwiązania
3. Stopień skomplikowania produktu
4. Grupy docelowe innowacji społecznej
5. Możliwości stosowania innowacji społecznej (produktu) przez użytkowników
6. Skuteczność innowacji
7. Efektywność rozwiązania
8. Możliwość wprowadzenia innowacji (produktu) do powszechnego użytkowania
W ramach oceny ekspert przyznaje punktacje w poszczególnych kryteriach oceny wraz z punktacją łączną oraz dokonuje uzasadnienia przyznanej punktacji (w poszczególnych kryteriach oraz podsumowanie oceny).

POZOSTAŁE ISTOTNE CECHY ZAMÓWIENIA: opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin pierwszego posiedzenia komisji rekrutacyjnej: luty 2018. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcami. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację oceny zgodnie z ww. harmonogramem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Zamówienia uzupełniające

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
K1 - Cena brutto - 40 % (maksymalna liczba 40 pkt.)
K2- Doświadczenie - 30 % (maksymalna liczba 30 pkt.)
K3 - Wynik próbnej oceny merytorycznej - 30 % (maksymalna liczba 30 pkt.)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według poniższego wzoru: K = K1 + K2 +K3. Minimalna liczba punktów, którą musi zdobyć Wykonawca, aby zostało mu powierzona realizacja przedmiotu zamówienia wynosi 60 punktów.

Szczegóły dotyczące Kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe w sekcjach:
- Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
- Opis sposobu obliczenia ceny
- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wykluczenia

Opis w Załączniku pn. Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII

Adres

Henryka Sienkiewicza 55

90-009 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

+48605415070

Fax

426311114

NIP

7251886513

Tytuł projektu

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I085/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Anna Rozwadowska-Jachacz (osoba fizyczna), oferta złożona w dn. 09.01.2018
2. Hanna Agata Zakrzewska (osoba fizyczna), oferta złożona w dn. 09.01.2018
3. Krzysztof Łobodziński (osoba fizyczna), oferta złożona w dn. 10.01.2018
4. Renata Figlewicz (osoba fizyczna), oferta złożona w dn. 11.01.2018
5. Milena Wika (osoba fizyczna), oferta złożona w dn. 12.01.2018
Liczba wyświetleń: 428