Strona główna
Logo unii europejskiej

Doradztwo zawodowe 360 UP

Data publikacji: 03.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1078491

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert został wydłużony do środy, 17 stycznia 2018, do godz. 12.00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres:
Inventum Sp. z o. o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz
lub osobiście w siedzibie firmy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Pociecha

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Doradztwo zawodowe dla 360 UP

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doradztwo zawodowe dla 50 UP

Przedmiot zamówienia

W ramach doradztwa zawodowego przewidziane są następujące działania:
1) Forma indywidualna–identyfikacja potrzeb os. niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania dla 100% uczestników proj.
W tym zadaniu zostanie przeprowadzony proces z wykorzystaniem elementu zawodowego wskazanej identyfikacji, co posłuży opracowaniu całej ścieżki integracji.
Czas: 2h/os.
Tryb: 2 spotkania/os. po 1h:
I-VI 02-03.2018
VII-XII 06-07.2018
XIII-XVIII 10-11.2018
XIX-XXIV 02-03.2019
XXV-XXX 06-07.2019
2) Forma grupowa-pomoc doradcza umożliwiająca zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, wykorzystanie gry GO WORK proj. innowacyjnego POKL jako narzędzia pomocnego wykreować właściwe postawy i ułatwić nabywanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=570:GO-WORK-szansa-dla-osobniepelnosprawnych&Itemid=544&lang=pl
Czas: 16h/gr.
Tryb: 2 spotkania/gr. po 8h/gr. /12 osób
I-VI 02.2018
VII-XII 06.2018
XIII-XVIII 10.2018
XIX-XXIV 02.2019
XXV-XXX 06.2019

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Opis w załączniku

Harmonogram realizacji zamówienia

luty 2018 - czerwiec 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Opis w załączniku

Potencjał techniczny

Opis w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis w załączniku

Dodatkowe warunki

Opis w załączniku

Warunki zmiany umowy

Opis w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis w załączniku

Zamówienia uzupełniające

Opis w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu , każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

1 Kryterium 70% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążaniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C=(Cmin:C0)x70
gdzie:
C- liczba punktów przyznane danej ofercie,
Cmin- najniższa cena pośród ważnych ofert
C0- Cena obliczona badanej oferty
Maksymalnie liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.


2 Kryterium 10% Kadra
Przez Kadrę rozumie się posiadanie min trzech osób zdolnych do wykonania przedmiotu
zamówienia na terenie województwa Małopolskiego. Każda z osób musi posiadać wykształcenie wyższe oraz odpowiednie min 2 letnie doświadczenie zawodowe, powyżej 100h

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe
dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (załącznik nr 3. )

Punkty przyznawane za kryterium kadra będą liczone wg następującego wzoru:
Spełnia – 10 pkt
Nie spełnia 0 pkt

Maksymalnie liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 10.

3 Kryterium 10% Czynnik społeczny
Przez czynnik społeczny z uwagi na projekt, rozumie się zatrudnienie/przydzielenie do
realizacji przedmiotu zamówienia min jednej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Punkty przyznawane za kryterium czynnik społeczny będą liczone wg następującego wzoru:
Spełnia – 10 pkt
Nie spełnia 0 pkt

Maksymalnie liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium czynnik społeczny wynosi 10.

4 Kryterium 10% gotowość do realizacji zamówienia Wykonawcy:
Przez gotowość do realizacji zamówienia Wykonawcy rozumie się liczbę dni od daty podpisania umowy, w ciągu której Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wsparcia w obrębie części, której dotyczy oferta.
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
Do 3 dni – 10 punktów
Do 6 dni – 5 punktów
Powyżej 6 dni – 0 punktów
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gotowość wynosi 10.

Wykluczenia

Opis w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIA AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

Adres

Piękna 56a/3

50-506 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

691082877

Fax

000000000

NIP

8992670534

Tytuł projektu

Nowa ścieżka integracji społecznej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0320/17-00
Liczba wyświetleń: 498