Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie folderu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego ochrony gniewosza plamistego

Data publikacji: 30.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1078252

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 04.01.2018 r. odpowiedział na pytanie jednego z Wykonawców, plik z odpowiedzią załączono do niniejszego ogłoszenia oraz zamieszczono na stronie www.lto.org.pl

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę należy złożyć: - w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Wykonanie folderu” w biurze Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin.
Bądź - drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł „Wykonanie folderu”. 2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. 3. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert. 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. 5. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty. 6. Ofertę należy złożyć do dnia 08.01.2018r. do godziny12:00. 7. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 08.01.2018 r. o godzinie12:05. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku oraz druk folderu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego ochrony gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej, który będzie przeznaczony dla lokalnej społeczności i młodzieży szkolnej z rejonów objętych projektem. 1.2. Folder powinien spełniać następujące parametry:

a) nakład 750 egz., b) format A5(pion) c) ilość stron – 16 (w tym okładka), d) papier kreda 170 g/m2,błysk e) lakier dyspersyjny (offsetowy) na wszystkich stronach, f) druk 4+4 (CMYK), g) okładka: papier kreda 200g/m2, pełny kolor, folia mat, lakier UV h) oprawa zeszytowa – 2 zszywki, i) pakowane w kartonach po 50 szt. 1.3. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy logotypy instytucji uczestniczących w realizacji Projektu, tekst merytoryczny o objętości do 3 stron formatu A4 oraz fotografie w minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080. 1.4. Wstępny projekt folderu zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 10 dni po otrzymaniu materiałów określonych w Punkcie 1.3. 1.5. Wykonawca będzie konsultował z Przedstawicielem Zamawiającego koncepcję i układ folderu w czasie jego składu do druku aż do całkowitego zaakceptowania do druku przez Zamawiającego. 1.6. Wykonawca dostarczy gotowe foldery na swój koszt pod wskazany adres w województwie lubelskim. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, załącznik do zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach tej procedury zostanie wyłoniony Wykonawca jednego z dwóch rodzajów folderów przewidzianych w ramach działań projektu a mianowicie tego dotyczącego tematyki gniewosza plamistego. Jego treść będzie ukierunkowana na problem zabijania węży. Wspomoże on działania edukacyjne przewidziane w ramach projektu, zmierzające do zmniejszenia śmiertelności tych zwierząt.
W stosunku do gniewosza plamistego zaplanowane działania edukacyjne mają na celu zwiększenie wiedzy na temat tego gatunku, pokazanie roli węży w ekosystemie oraz „ocieplenie” wizerunku tej grupy zwierząt. Co doskonale będzie realizowane przez zawarcie w folderze podstawowej i przystępnie przekazanej wiedzy na temat gniewosza.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku oraz druk folderu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego ochrony gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej, który będzie przeznaczony dla lokalnej społeczności i młodzieży szkolnej z rejonów objętych projektem. 1.2. Folder powinien spełniać następujące parametry:

a) nakład 750 egz., b) format A5(pion) c) ilość stron – 16 (w tym okładka), d) papier kreda 170 g/m2,błysk e) lakier dyspersyjny (offsetowy) na wszystkich stronach, f) druk 4+4 (CMYK), g) okładka: papier kreda 200g/m2, pełny kolor, folia mat, lakier UV h) oprawa zeszytowa – 2 zszywki, i) pakowane w kartonach po 50 szt. 1.3. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy logotypy instytucji uczestniczących w realizacji Projektu, tekst merytoryczny o objętości do 3 stron formatu A4 oraz fotografie w minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080. 1.4. Wstępny projekt folderu zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 10 dni po otrzymaniu materiałów określonych w Punkcie 1.3. 1.5. Wykonawca będzie konsultował z Przedstawicielem Zamawiającego koncepcję i układ folderu w czasie jego składu do druku aż do całkowitego zaakceptowania do druku przez Zamawiającego. 1.6. Wykonawca dostarczy gotowe foldery na swój koszt pod wskazany adres w województwie lubelskim. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, załącznik do zapytania.

Kod CPV

79810000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79 82 00 00 – 8 usługi związane z drukowaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy logotypy instytucji uczestniczących w realizacji Projektu, tekst merytoryczny o objętości do 3 stron formatu A4 oraz fotografie w minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080. 2. Wstępny projekt folderu zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 10 dni po otrzymaniu od niego materiałów określonych w ustępie 1.Projekt będzie przekazany drogą elektroniczną w formacie JPG lub pdf. 3. Projekty graficzne będą oceniane w szczególności pod względem: a) odpowiedniego światła międzyliterowego i międzywierszowego, b) doboru kroju pisma, c) wystąpienia błędów typograficznych: tzw. „wdowa” (pozostawienie na końcu akapitu bardzo krótkiego, zazwyczaj jednowyrazowego, wiersza), „korytarz” (widoczna przestrzeń w składzie, utworzona przez zbyt szerokie spacje, powtarzające się w kolejnych wierszach), „szewc” (pierwszy wiersz akapitu, który pozostał na końcu łamu bądź kolumny), pozostawienie wyrazów jednoliterowych na końcu wiersza itp., d) zachowania horyzontów, e) zachowania kierunków kompozycji, f) zastosowanej gamy kolorów, g) układu przestrzennego (czy ważne elementy obrazu nie zostały przecięte grzbietem publikacji np. szycie lub zgięcie na sylwetce, twarzy) 4. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni w całości zastrzeżeń o których mowa w ust. 3, Zamawiający nałoży na niego karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 3. 5. Wykonawca będzie konsultował z Przedstawicielem Zamawiającego koncepcję i układ folderu w czasie jego składu do druku aż do całkowitego zaakceptowania do druku przez Zamawiającego. Wykonawca nanosi zmiany zgłaszane przez Zamawiającego, w ciągu dwóch dni roboczych po przesłaniu uwag, uwagi mogą być zgłaszane kilkukrotnie. 6. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych dostarczy na adres Zamawiającego proof, który zostanie oceniony pod względem błędów opisanych w ust. 3. Zwolnienie do druku odbędzie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego proofa folderu - co najmniej 2 strony plus okładka. 7. Zamawiający może zgłosić uwagi do otrzymanego proofu, Wykonawca dostarczy w terminie uzgodnionym przez Strony poprawiony proof. W przypadku dalszych zastrzeżeń opisanych w ust. 3, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 oraz będzie uprawniony odstąpić od umowy, w całości lub w części z winy Wykonawcy i z tego tytułu naliczyć karę umowną. 8. Wykonawca dostarczy gotowe foldery na swój koszt pod wskazany adres w województwie lubelskim w terminie 30 dni od zaakceptowania proofa folderu do druku przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.: a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów: - udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.42); - korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; - nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48); - przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; - prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.15); - pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.1); b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty). 3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty). 3.3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki: a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, b) posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, d) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, e) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi. 3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.: a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów: - udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.42); - korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; - nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48); - przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; - prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.15); - pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.1); b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty). 3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne, o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy: a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy, b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy konieczne będzie przesunięcie terminu realizacji umowy. Przesunięcie terminu nastąpi o czas trwania przyczyn, o których mowa powyżej. d) W przypadkach wywołanych przyczynami technicznymi Zamawiający może dopuścić odbiory częściowe przedmiotu umowy oraz płatności częściowe za te odbiory. 3. Dopuszcza się zmianę ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej w par. 10, pod warunkiem wskazania osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż wskazane w ofercie. Zmiana osoby wymaga akceptacji Zamawiającego 5. Zmiana może być zainicjowana przez jedną ze Stron lub w drodze wspólnego porozumienia. Potrzeba zmiany będzie zgłoszona na piśmie i uzasadniona.Zmiana danych adresowych Stron nie stanowi zmiany umowy. 7. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, o których mowa w § 10, nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania (zawierający wymagane w Zapytaniu oświadczenia). 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1% • cena ofertowa (C) – 80 % • doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) – 20 %

1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max. 80 pkt. C = (C minimalna/C oferowanej) x 80 pkt

2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D):

2. Zamawiający przyzna punkty ofercie, w której Wykonawca wskaże doświadczenie osoby, którą skieruje do realizacji zamówienia. Punkty zostaną przyznane za doświadczenie polegające na opracowaniu przez tę osobę projektów graficznych folderów, informatorów, ulotek itp. o charakterze informacyjnym/edukacyjnym/ promocyjnym. Punkty w kryterium (D) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia będą przyznawane wg następujących zasad: - nie wskazanie żadnego opracowanego projektu graficznego folderów, informatorów, ulotek itp. o charakterze informacyjnym/edukacyjnym/promocyjnym lub wskazanie opracowania jednego projektu – 0 pkt - wskazanie opracowania dwóch projektów graficznych folderów, informatorów, ulotek itp. o charakterze informacyjnym/edukacyjnym/ promocyjnym – 10 pkt - wskazanie opracowania trzech lub więcej projektów graficznych folderów, informatorów, ulotek itp. o charakterze informacyjnym/edukacyjnym/ promocyjnym - 20 pkt

Informacje o osobie skierowanej do realizacji zamówienia i jej doświadczenia Wykonawca poda w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania. 3) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru: O = C + D
Ocenie podlegają oferty niepodlegające odrzuceniu. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

Okoliczności dotyczące wykluczenia opisano w sekcji "Warunki udziału w postępowaniu". Szczegółowe postanowienia zapytania zawierają załączone do ogłoszenia pliki, które dostępne są również na stronie Zamawiającego www.lto.org.pl
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 15.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 15.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: − łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), − oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 15.5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 4, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert. 15.6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 15.7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy: − brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, − cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, − wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, − instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 15.8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: − Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia, − gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony, 15.9. w sytuacji opisanej w pkt 8.2, tj. jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego, 15.10. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy. 15.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zadanie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę nr 7 Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski Kostograj 1 09-400 Płock z ceną ofertową w wysokości 1.494,45 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny, cena 80% i doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20%. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania ofertowego. Oferta wpłynęła w dn. 08.01.2018 r. godz. 08:46
Liczba wyświetleń: 492