Strona główna
Logo unii europejskiej

1/NP/9.1/2017 Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla 60 Uczestników Projektu.

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2017

Numer ogłoszenia

1074920

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Lidera Projektu, J&C GROUP, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca 21.12.2017 r. do godziny 14:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: 1/NP/9.1/2017”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla 60 UP pn. „Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia” poradnictwa specjalistycznego (prawno-obywatelskiego, socjoterapeutycznego i mediacyjnego).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest zintegrowanie społeczne, zawodowe oraz edukacyjne 60 osób, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby Uczestnika Projektu.

Przedmiot zamówienia

Projekt przewiduje w ramach zadania pakiet usług specjalistycznych w postaci poradnictwa socjoterapeutycznego, psychologicznego, prawno-obywatelskiego, mediacyjnego. Zakres wsparcia ustalany będzie podczas wcześniejszego etapu wsparcia – spotkań Uczestników z psychologiem. Każdy UP będzie miał do dyspozycji „pakiet” 10 godz. poradnictwa specjalistycznego z zakresu jednej lub kilku spośród oferowanych dziedzin. Zakres merytoryczny wsparcia będzie odzwierciedlał potrzeby UP i stanowić będzie odpowiedź na ich zidentyfikowane podczas spotkań z psychologiem problemy.
Przykładowa tematyka wsparcia:
a) poradnictwo socjoterapeutyczne - przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.
b) poradnictwo prawno-obywatelskie - udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności.
c) poradnictwo mediacyjne - pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów, np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi os. w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

HARMONOGRAM: 10 godzin/UP, w postaci 5 spotkań indywidualnych (po 2 godz.), w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Łącznie 600 godzin usług specjalistycznych.
Szczegółowy harmonogram ustalany będzie z Wykonawcą w trybie roboczym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone poniżej (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
a. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b. zapewnią do realizacji przedmiotowych spotkań doradczych przynajmniej po 1 specjaliście z danej dziedziny, posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego: Wykaz osób;
c. posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych usług – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
e. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
f. są w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego postępowania zadania – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
g. oświadczą w ofercie, iż gwarantują dostępność usług doradczych, przy czym dostępność usług oznacza, że psycholog-terapeuta/mediator/prawnik w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę doradczą, rozpocznie realizację doradztwa (dotyczy okresu realizacji projektu);
h. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie załącznika nr 4,
i. dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b) Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d) Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e) CV psychologa-terapeuty/mediatora/prawnika zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego) – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego specjalistę z danej dziedziny oferta powinna zawierać CV każdego z nich.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę – na całość zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (cena za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego) otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Zgodnie z Rozdziałem V. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. g: Wykonawcy „oświadczą w ofercie, iż gwarantują dostępność usług doradczych, przy czym dostępność usług oznacza, że psycholog-terapeuta/mediator/prawnik w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę doradczą, rozpocznie realizację doradztwa (dotyczy okresu realizacji projektu)”.
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji doradztwa, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3. Zaplecze kadrowe (K) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2. Oferenci posiadający liczne zaplecze kadrowe z w/w doświadczeniem niezbędnym do realizacji szkoleń w projekcie, będą dodatkowo punktowani.

Ilość psychologów-terapeutów/mediatorów/
prawników spełniających w/w wymagania max. pkt dla Wykonawcy
mogących prowadzić poradnictwo
Mniej niż po 1 osobie 0
Po 2 specjalistów 10
Po 3 specjalistów i więcej 20


Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + K
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze kadrowe.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-8168/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 294