Strona główna
Logo unii europejskiej

Druk i dostawa katalogów

Data publikacji: 12.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1074766

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 15.12.2017 Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów.
W związku z doprecyzowaniem specyfikacji przedmiotu zamówienia (format: A4 pionowy), Zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 22.12.2017 r. Równocześnie Zamawiający wprowadza także aktualizację terminu realizacji zamówienia: 5000 szt. do dnia 04.01.2018 r., do godz. 12.00 oraz 5000 szt. do dnia 10.01.2018 r. , do godz. 12.00. Zaktualizowana została ponadto informacja w zakresie planowanego terminu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w dniu 23.12.2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Łączną cenę brutto za realizację zmówienia, cenę netto i brutto zgodnie ze tabelą „szczegółowa wycena zamówienia” zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
3. Termin realizacji zamówienia – 5000 szt. do dnia 04.01.2018 r., do godz. 12.00, 5000 szt. do dnia 10.01.2018 r., do godz. 12.00
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 7 dni od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Ofertę wraz z załącznikiem należy składać do dnia 22.12.2017 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: reiter13@reiter.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres Reiter Polska Sp. z o.o., Ul. Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa, w godzinach pracy biura (robocze dni tygodnia, w godzinach 8:30 – 16:30).

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

reiter13@reiter.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Łukaszkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę poprzez rozwój działalności na rynkach docelowych. W obecnej chwili Spółka posiada w ofercie szeroką gamę około 700 artykułów dostępnych w różnych kolorach. Są to produkty promocyjne pod marką własną Longerre i Colorissimo. W ramach projektu przewidziano udział Zamawiającego w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych w krajach Europy Zachodniej i Południowo - Wschodniej. Bezpośrednim skutkiem realizacji strategii będzie realny wzrost przychodów pochodzących z działalności eksportowej spółki, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek na rynkach zagranicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Druk i dostawa katalogów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę poprzez rozwój działalności na rynkach docelowych. W obecnej chwili Spółka posiada w ofercie szeroką gamę około 700 artykułów dostępnych w różnych kolorach. Są to produkty promocyjne pod marką własną Longerre i Colorissimo. W ramach projektu przewidziano udział Zamawiającego w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych w krajach Europy Zachodniej i Południowo - Wschodniej. Bezpośrednim skutkiem realizacji strategii będzie realny wzrost przychodów pochodzących z działalności eksportowej spółki, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek na rynkach zagranicznych.

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Druk i dostawa katalogów

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa katalogów zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Katalog COLORISSIMO 2018, ilość stron 126+4
2. Środek: papier kreda matowa typu magno satin, gramatura papieru 200 gram
3. Okładka: kreda matowa typu magno satin, gramatura papieru 350 gram, 3 krotnie powlekana folią typu „soft touch”
4. Oprawa miękka klejona, z szyciem.
5. Kolor 5+5 (srebrny pantone)
6. Nakład druku: 10 000 szt
7. Format: A4 pionowy

Wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje przekazanie projektu katalogu do druku wyłącznie wybranemu Wykonawcy, po zawarciu umowy.

Kod CPV

79823000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i dostawy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 5000 szt. do dnia 04.01.2018 r., do godz. 12.00 oraz 5000 szt. do dnia 10.01.2018 r., do godz. 12.00.
Jest to termin nieprzekraczalny realizacji zamówienia. Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie wydrukowanych katalogów do siedziby firmy Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu Zamawiający naliczy kary umowne.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w dniu 23.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wzorze Zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym wykonawcą w dniu 23.12.2017 r.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
6. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający przewiduje przekazanie projektu katalogu do druku wyłącznie wybranemu Wykonawcy, po zawarciu umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy z Instytucją Pośredniczącą;
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania;
• uzasadnionych zmian w zakresie terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Łączną cenę brutto za realizację zmówienia, cenę netto i brutto zgodnie ze tabelą „szczegółowa wycena zamówienia” zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
3. Termin realizacji zamówienia – 5000 szt. do dnia 04.01.2018 r., do godz. 12.00 oraz 5000 szt. do dnia 10.01.2018 r., do godz. 12.00
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 7 dni od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Ofertę wraz z załącznikiem należy składać do dnia 22.12.2017 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: reiter13@reiter.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres Reiter Polska Sp. z o.o., Ul. Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa, w godzinach pracy biura (robocze dni tygodnia, w godzinach 8:30 – 16:30).

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.

Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać oświadczenie stanowiące załącznik 2 do niniejszego zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 6 niniejszego zapytania
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe
1. Łączna cena brutto w PLN: 100%
Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 100 pkt., w następujący sposób:
Całościowa cena brutto wykonanej usługi [waga 100%] punktowana od 0 do 100 pkt., uwzględniająca wszystkie koszty wykonania zlecenia. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: (cena najniższa/cena oferowana) x 100 pkt.

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tą samą najwyższą liczbę punktów, wówczas Zamawiający zwróci się do Oferentów z prośbą o złożenie oferty uzupełniającej – zaproszenie do negocjacji ceny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REITER POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Wodzirejów 5a

02-824 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223314100

Fax

223314121

NIP

1230976691

Tytuł projektu

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej”

Numer projektu

RPMA.03.02.02-14-6456/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GRAFZNAK - Drukarnia
ul. Żuromińska 11/7, 03-341 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2017
Cena oferty: 61 500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 297