Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017/KZ-EPI Wybór przedsiębiorstwa z branży IT zlokalizowanego w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym odbędą się wizyty studyjne dla uczniów w ramach projektu „Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!”

Data publikacji: 04.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1072928

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 04.12.2017 r. dokonano uszczegółowienia daty realizacji zlecenia zarówno w treści zapytania jak i załączniku zapytanie ofertowe - od 15.12.2017 najpóźniej do 28.12.2017 r. oraz we wzorze umowy (Załącznik4) dodano informacje o karach umownych. Ponownie dodano załączniki 1, 2, 3 (usunięto błędy pojawiające się przy otwieraniu plików).

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wypełnioną ręcznie bądź elektronicznie w języku polskim, pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być podpisana przez osoby prowadzącej działalność gospodarczą osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
7. Wykonawca ma prawo zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.
8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
9. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie potencjalnego Wykonawcę
10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Koperta powinna być zaadresowana na adres biura projektu:
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Kielecki Park Technologiczny, budynek SKYe INC., ul. Olszewskiego 6, p. 2.05, 2.06, 25-663 Kielce
i opatrzona opisem:
Oferta na: Wybór przedsiębiorstwa z branży IT zlokalizowanego w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym odbędą się wizyty studyjne dla uczniów w ramach projektu „Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!”
Nie otwierać przed 12.12.2017 r., godz. 10.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tercz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413107090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wybór przedsiębiorstwa z branży IT zlokalizowanego w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym odbędą się wizyty studyjne dla uczniów w ramach projektu „Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
Nr projektu: RPSW. 08.05.01-26-0084/16

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wyłonienie przedsiębiorstwa z branży IT, zlokalizowanego w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym odbędą się 3 wizyty studyjne dla uczniów. Tematyka spotkania: warunki pracy w branży IT, kryteria przyjęć, specyfika przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) przeprowadzić prelekcję w przedsiębiorstwie nt. warunków pracy w branży IT, kryteriów przyjęć, specyfiki przedsiębiorstwa w terminie:
• 3 spotkania po 3 godziny/grupa od 15.12.2017 najpóźniej do 28.12.2017 r.
Terminy zostaną podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wielkość grupy: 12-15 osób.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego, Kielce
2) Opracowanie i dostarczenie konspektu wizyty.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy najpóźniej do
• 3 spotkania po 3 godziny każde od 15.12.2017 najpóźniej do 28.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) przedsiębiorstwa działające w branży IT – weryfikacja na podstawie przedłożonego wyciągu z odpowiedniego rejestru.
2) przedsiębiorstwa zlokalizowane w Kieleckim Parku Technologicznym (siedziba, oddział) – weryfikacja na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)

Warunki zmiany umowy

1) zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
3) zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT,
4) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2 i 3, o zakres tych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3,
5) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 4.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Najniższa CENA – 100%

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413108191

NIP

6572572232

Tytuł projektu

Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Transition Technologies PSC Spółka z ograniczoną
Odpowiedzialnością Piotrkowska 276, 90-361Łódź
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2017
Cena oferty: 400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 307