Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/RPOWZ 1.5/2017 na „DOSTAWĘ PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.”

Data publikacji: 01.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1072386

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 05.01.2018 r. na adres:
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA
ul. Złota 1
72-003 Sławoszewo
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (podpisany skan dokumentów) na adres:
t.nojek@arysto.com.pl

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.nojek@arysto.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Nojek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 182 729

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOEMIENIEM
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 42636100- 4 Prasy hydrauliczne

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
1. rok produkcji: fabrycznie nowe
2. sterowanie CNC
3. długość gięcia min. 3000 mm;
4. nacisk minimum 220 ton ;
5. wysięg kolumn min 400 mm
6. skok cylindrów min 300 mm
7. dystans między kolumnami min 2550 mm
8. odległość stół - belka min 500 mm
9. system zderzaków sterowany w 5 osiach X,X1,R,Z1,Z2
10. zakres bazowania na zderzaku w osi X do 1000 mm
11. maszyna wyposażona w laserowy pomiar kąta gięcia, umożliwiający adaptacyjne gięcie polegające na pomiarze w czasie rzeczywistym kąta, bez konieczności mierzenia sprężystości blachy, a następnie autokorekcie procesu.
12. sterowanie 3D z ekranem dotykowym min 19 cali
13. automatyczna mechaniczna kompensacja stołu
14. hydrauliczny zacisk stempli o wytrzymałości 250 t/m
15. Wyposażenie ma umożliwiać gięcie blachy o grubości: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm i promieniu wewnętrznym odpowiadającym grubości danej blachy, na całej długości roboczej.
16. Wymagana jest kompatybilność sterowania maszyny z obecnie posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego Cadman B-3D. (rozumiane jako możliwość wgrania wygenerowanego kodu NC z programu do maszyny w sposób bezpośredni lub za pomącą interfejsu – postprocesora) lub możliwość pracy na plikach 3D z poziomu pulpitu operatorskiego, rozumianą jako funkcja umożliwiająca pełne zaprogramowanie procesu gięcia wraz z wizualizacją, doborem kolejności gięć bez konieczności posiadania zewnętrznego oprogramowania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Sławoszewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie jednej PRASY KRAWĘDZIOWEJ z adaptacyjnym systemem autokorekcji procesu, opartym o laserowy pomiar kąta z systemem sterowania CNC, dla osiągnięcia celów realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji; Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-0042/16,
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.”

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOEMIENIEM
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 42636100- 4 Prasy hydrauliczne

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
1. rok produkcji: fabrycznie nowe
2. sterowanie CNC
3. długość gięcia min. 3000 mm;
4. nacisk minimum 220 ton ;
5. wysięg kolumn min 400 mm
6. skok cylindrów min 300 mm
7. dystans między kolumnami min 2550 mm
8. odległość stół - belka min 500 mm
9. system zderzaków sterowany w 5 osiach X,X1,R,Z1,Z2
10. zakres bazowania na zderzaku w osi X do 1000 mm
11. maszyna wyposażona w laserowy pomiar kąta gięcia, umożliwiający adaptacyjne gięcie polegające na pomiarze w czasie rzeczywistym kąta, bez konieczności mierzenia sprężystości blachy, a następnie autokorekcie procesu.
12. sterowanie 3D z ekranem dotykowym min 19 cali
13. automatyczna mechaniczna kompensacja stołu
14. hydrauliczny zacisk stempli o wytrzymałości 250 t/m
15. Wyposażenie ma umożliwiać gięcie blachy o grubości: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm i promieniu wewnętrznym odpowiadającym grubości danej blachy, na całej długości roboczej.
16. Wymagana jest kompatybilność sterowania maszyny z obecnie posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego Cadman B-3D. (rozumiane jako możliwość wgrania wygenerowanego kodu NC z programu do maszyny w sposób bezpośredni lub za pomącą interfejsu – postprocesora) lub możliwość pracy na plikach 3D z poziomu pulpitu operatorskiego, rozumianą jako funkcja umożliwiająca pełne zaprogramowanie procesu gięcia wraz z wizualizacją, doborem kolejności gięć bez konieczności posiadania zewnętrznego oprogramowania.

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kod CPV

42636100-4

Nazwa kodu CPV

Prasy hydrauliczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

NIE DOTYCZY – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na dodatkowe przedmioty zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

9. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy wynosi 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Nie później niż do 31.05.2018 r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dokonał co najmniej dwóch dostaw PRAS KRAWĘDZIOWYCH spełniających jednocześnie następujące parametry: długość gięcia min. 3000 mm, nacisk minimum 220 ton, wyposażonej w laserowy pomiar kąta gięcia, umożliwiający adaptacyjne gięcie polegające na pomiarze w czasie rzeczywistym kąta, bez konieczności mierzenia sprężystości blachy, a następnie autokorekcie procesu.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzowanego przez producenta serwisu umożliwiającego naprawę przedmiotu dostawy na terenie Unii Europejskiej, w odległości nie większej niż 1500 km od siedziby Zamawiającego (Sławoszewo woj. zachodniopomorskie).
Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy detektora spełniającego co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Karta katalogowa lub opis urządzenia oferowanego przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

12. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Kryteria oceny ofert.
l.p.1.
Nazwa kryterium: "CENA NETTO"
Waga: 80%
Sposób przyznawania punktów.
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
l.p.2.
Nazwa kryterium: "Okres gwarancji"
Waga: 20%
Sposób przyznawania punktów:
Poniżej 2 lat: 0 pkt
2-3 lat – 10 pkt
Powyżej 3 lat – 20 pkt
UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej) i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA

Adres

Złota 1

72-003 Sławoszewo

zachodniopomorskie , policki

NIP

8513028812

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0042/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku realizacji procedury udzielenia zamówienia wybrana została oferta firmy:
LVD COMPANY N.V.:
Nijverheidslaan 2
B-8560 GULLEGEM
BELGIA
Liczba wyświetleń: 763