Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PSI Düsseldorf/Niemcy, które odbędą się w terminie 9-11.01.2018 r. (zabudowa stoiska, transport, montaż i demontaż)

Data publikacji: 27.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1071309

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 27.11.2017 poprawiono omyłkę pisarską w nazwisku osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia. Było: Łukaszewicz, jest: Łukaszkiewicz.
W dniu 04.12.2017 opublikowano zmiany w treści zapytania ofertowego. W związku ze zmianami, Zamawiający:
- przedłużył termin składania ofert do 12.12.2017 r.
- dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia:
* w punkcie I. c) na:
c) Ściany o wysokości 4 metrów, wykonane z plyty MDF szpachlowanej i pomalowanej na biało z wbudowanymi wnękami do ekspozycji produktów:
4 WNĘKI o wymiarach: /SZER.x WYS.x GŁ/ 120 x 120 x 50 CM
3 WNĘKI o wymiarach: /SZER.x WYS.x GŁ/180 x 120 x 58 CM.
2 WNĘKI o wymiarach: /SZER.x WYS.x GŁ/ 195 x 120 x 58 CM.
wnęki będą posiadać dodatkowe otwory na produkty, podświetlane halogenami, wnęki otwarte bez osłon

Ściana boczna o wysokości ok 2m i szerokości ok 3m,wykonane z płyty MDF szpachlowanej i pomalowanej na biało z wbudowanymi wnękami do ekspozycji produktów:
18 x WNĘKI 700 x 350 x GŁ. 200 mm PODŚWIETLANE HALOGENAMI WBUDOWANYMI W PŁYTĘ STROPOWĄ; ROGI WNĘK ZAOKRĄGLONE wnęki zasłonięte pleksi na pikach

** w punkcie I. f) na:
f) Projekt i wykonanie gablot typu akwarium: z płyty laminowanej i polakierowanej, 4 szt. góra szkło hartowane klejone, oświetlenie punktowe, kolor gablot: biały, wymiary: 100x50cm, szkło wysokość ok 40cm

*** w punkcie 7. Termin realizacji umowy/usługi, na:
Wykonawca przedstawi do akceptacji opracowany projekt stoiska do dnia 18.12.2017 r.

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone w załączniku Zapytanie ofertowe kolorem żółtym.
Treść załącznika "Zapytanie ofertowe" została ujednolicona (wprowadzono w nim wszystkie zmiany i zaznaczono je kolorem żółtym).

**** Wprowadzono zmiany aktualizacyjne w formularzu ofertowym - zgodnie ze zmienioną specyfikacją
***** Załączono pytania o odpowiedzi do postępowania oraz mapkę sytuacyjną stoiska.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Łączną cenę brutto za realizację zmówienia, cenę netto i brutto poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie ze specyfikacją zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
3. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia (zgodne z zapisami pkt 7 niniejszej specyfikacji)
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 14 dni od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Ofertę wraz z załącznikiem należy składać do dnia 12.12.2017 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: reiter13@reiter.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres Reiter Polska Sp. z o.o., Ul. Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa, w godzinach pracy biura (robocze dni tygodnia, w godzinach 8:30 – 16:30).

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

reiter13@reiter.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Łukaszkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

KRÓTKI OPIS
Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę poprzez rozwój działalności na rynkach docelowych. W obecnej chwili Spółka posiada w ofercie szeroką gamę około 700 artykułów dostępnych w różnych kolorach. Są to produkty promocyjne pod marką własną Longerre i Colorissimo. W ramach projektu przewidziano udział Zamawiającego w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych w krajach Europy Zachodniej i Południowo - Wschodniej. Bezpośrednim skutkiem realizacji strategii będzie realny wzrost przychodów pochodzących z działalności eksportowej spółki, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek na rynkach zagranicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PSI Düsseldorf/Niemcy, które odbędą się w terminie 9-11.01.2018 r. (zabudowa stoiska, transport, montaż i demontaż).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Düsseldorf/Niemcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

KRÓTKI OPIS
Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę poprzez rozwój działalności na rynkach docelowych. W obecnej chwili Spółka posiada w ofercie szeroką gamę około 700 artykułów dostępnych w różnych kolorach. Są to produkty promocyjne pod marką własną Longerre i Colorissimo. W ramach projektu przewidziano udział Zamawiającego w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych w krajach Europy Zachodniej i Południowo - Wschodniej. Bezpośrednim skutkiem realizacji strategii będzie realny wzrost przychodów pochodzących z działalności eksportowej spółki, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek na rynkach zagranicznych

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PSI Düsseldorf/Niemcy, które odbędą się w terminie 9-11.01.2018 r. (zabudowa stoiska, transport, montaż i demontaż).

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w następujących terminach:
• Wykonawca przedstawi do akceptacji opracowany projekt stoiska do dnia 18.12.2017 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania uwag i zmian do zaproponowanego projektu stoiska. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną akceptację projektu przed przystąpieniem do wykonania zabudowy.
• Wykonawca dokona montażu stoiska do dnia 07.01.2018 r. do godziny 17.00
• Wykonawca dokona demontażu stoiska do dnia 11.01.2018 do godziny 21.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia. Spełnianie warunku Oferent potwierdza składając oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
4. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy z Instytucją Pośredniczącą;
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania;
• uzasadnionych zmian w zakresie terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Łączną cenę brutto za realizację zmówienia, cenę netto i brutto poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie ze specyfikacją zawartą w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
3. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia (zgodne z zapisami pkt 7 niniejszej specyfikacji)
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 14 dni od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.
Ofertę wraz z załącznikiem należy składać do dnia 12.12.2017 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: reiter13@reiter.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres Reiter Polska Sp. z o.o., Ul. Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa, w godzinach pracy biura (robocze dni tygodnia, w godzinach 8:30 – 16:30).

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.

Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać oświadczenie stanowiące załącznik 2 do niniejszego zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 6 niniejszego zapytania

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe
1. Łączna cena brutto w PLN: 100%

Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 100 pkt., w następujący sposób:
Całościowa cena brutto wykonanej usługi [waga 100%] punktowana od 0 do 100 pkt., uwzględniająca wszystkie koszty wykonania zlecenia. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: (cena najniższa/cena oferowana) x 100 pkt.

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tą samą najwyższą liczbę punktów, wówczas Zamawiający zwróci się do Oferentów z prośbą o złożenie oferty uzupełniającej – zaproszenie do negocjacji ceny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REITER POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Wodzirejów 5a

02-824 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223314100

Fax

223314121

NIP

1230976691

Tytuł projektu

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej”

Numer projektu

RPMA.03.02.02-14-6456/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DAGAN GLOBAL Daniel Szymański
ul. Wysockiego 2/71, 05-820 Piastów
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2017
Cena: 86 100,00 zł
Liczba wyświetleń: 440