Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYKONANIA POSADZEK W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO

Data publikacji: 21.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2017

Numer ogłoszenia

1070012

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

29.11.2017r. Zmiana w dokumentacji projektowej:
->zmiana dotyczy warstwy wykończeniowej posadzki (zmiana wymiarów płytek ceglanych) - ujednolicenie z przedmiarami:
- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA REMONTU, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TZW DUŻEJ ARENY NA TERENIE DAWNEJ BAZY CYRKOWEJ W JULINKU ETAP 1 – STAN SUROWY, TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - str. 17
- Zmiana w opisie rysunków projektów: PW-A-01, PW-A-03, PW-Ad-17.2, PW-Ad-17.1

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYKONANIA POSADZEK W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.12.2017r. do godziny 12:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania posadzek z zakupem materiałów budowlanych w budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Jako materiał pomocniczy Zamawiający załącza przedmiar robót.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
https://drive.google.com/open?id=1XOuworRcYk7lhQfZE8P4XskXJo2viH02

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania posadzek z zakupem materiałów budowlanych w budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania posadzek z zakupem materiałów budowlanych w budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Jako materiał pomocniczy Zamawiający załącza przedmiar robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262300-4 Betonowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 30.09.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek:
- jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, które swoim zakresem obejmowały wykonanie posadzek, z których każda była o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Przepis dotyczący możliwości złożenia innych dokumentów (np. oświadczeń własnych Wykonawcy) ma charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania dowodów oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek:
- jeżeli do wykonania niniejszego zamówienia wyznaczy osobę:
na kierownika robót, która posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami posadzkarskimi.

Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z częścią 9 zapytania ofertowego (Warunki istotnych zmian umowy).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego;
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego;
5) kosztorysy ofertowe w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej – format ath oraz format pdf. – stanowi materiał pomocniczy dla Zamawiającego
6) dokumenty, o których mowa w pkt 11 i 12;
7) dokumenty, o których mowa w części 3, 4, 5 i 8 Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje takich zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty, będą:
a) Cena – waga 70%:
Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym– Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczał i kosztorys ofertowy załączony do oferty nie będzie przez Zamawiającego brany pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
b) Okres gwarancji na przedmiotowe roboty budowlane w miesiącach– waga 30%:
Sposób oceny wg wzoru: okres gwarancji badanej oferty/okres najdłuższej zaoferowanej gwarancji x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „okres gwarancji” odbędzie się na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji w formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy – maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, do wzoru zostanie podstawiony okres gwarancji = 60 m-cy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert – uzyska po zsumowaniu punktów w obu ww. kryteriach największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15/1

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą

Numer projektu

RPMA.05.03.00-14-5961/16-01

Inne źródła finansowania

Projekt pn. "Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej"
nr projektu RPMA.04.02.00-14-5335/16
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Priorytet IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, a także z budżetu Państwa.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta firmy: Roman Ziółkowski Zakład Remontowo – Budowlany, Jamielnik 49, 13-230 Lidzbark.
Oferta wpłynęła w dniu: 07.12.2017 r. Wartość wybranej oferty netto: 1 007 312,29zł., wartość brutto: 1 238 994,12 zł
Liczba wyświetleń: 654