Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa systemu akwizycji danych o architekturze modułowej, umożliwiającego rejestrację analogowych i cyfrowych sygnałów wielkości mierzonych, w tym prądów, napięć, temperatury i drgań oraz analizę rejestrowanych sygnałów, w tym analizę jakości energii, umożliwiającego synchronizację wszystkich kanałów i umożliwiającego raportowanie wykonanych pomiarów, rejestracji i analiz.

Data publikacji: 14.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2017

Numer ogłoszenia

1068452

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.11.2017 roku do godziny 23:59

Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu akwizycji danych o architekturze modułowej, umożliwiającego rejestrację analogowych i cyfrowych sygnałów wielkości mierzonych, w tym prądów, napięć, temperatury i drgań oraz analizę rejestrowanych sygnałów, w tym analizę jakości energii, umożliwiającego synchronizację wszystkich kanałów i umożliwiającego raportowanie wykonanych pomiarów, rejestracji i analiz.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Dostawa systemu akwizycji danych o architekturze modułowej, umożliwiającego rejestrację analogowych i cyfrowych sygnałów wielkości mierzonych, w tym prądów, napięć, temperatury i drgań oraz analizę rejestrowanych sygnałów, w tym analizę jakości energii, umożliwiającego synchronizację wszystkich kanałów i umożliwiającego raportowanie wykonanych pomiarów, rejestracji i analiz. System powinien posiadać co najmniej 8 izolowanych wejść wysokonapięciowych do dynamicznego pomiaru napięć o wartości do 1000 V RMS o rozdzielczości 18 bitów, 2 MS/s na kanał, filtry anty-aliasingowe, pasmo do 1MHz. Dostarczone moduły pomiarowe powinny umożliwiać pracę razem, bądź jako osobne jednostki pomiarowe np. dwie niezależne jednostki pomiarowe 4 kanały pomiaru napięcia i 4 kanały pomiaru prądu lub jedna jednostka pomiarowa 8 kanałów pomiaru napięcia i 8 kanałów pomiaru prądu. Odległość pomiędzy jednostkami do 100 metrów, przy zachowaniu pełnej synchronizacji sygnału. Dostarczona licencja oprogramowania powinna umożliwiać rejestrację na wskazanej jednostce pomiarowej ale analiza danych może zostać przeprowadzona na innych komputerach, bez ograniczeń ilościowych. Wysoko wydajny pomiar oraz analiza danych w systemach rozproszonych oraz miejscowych systemach pomiarowych, wszystkie pomiary parametrów mocy mają być wykonane on-line, nie wymagają kalkulacji offline. Dostarczone jednostki pomiarowe powinny umożliwiać rozdystrybuowaną akwizycję danych w odległości do 100 metrów pomiędzy dostarczonymi modułami pomiarowymi. System powinien umożliwiać analizę mocy online w kilku grupach analizowanych układów mocy. System powinien zawierać oprogramowanie umożliwiające analizę różnych schematów podłączenia, np. gwiazda, trójkąt, do 9 faz jednocześnie. Analiza Harmonicznych oraz THD do 1000-nej harmonicznej.

Kod CPV

38341300-0

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa systemu akwizycji danych nie później niż do 21.02.2018 r

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać opis oferowanego urządzenia tak aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
----------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tespol Sp.z o.o., ul.Klecińska 125, 54-413 Wrocław
Cena:179 700,00 zł
Oferta z dnia 20.11.2017r.
Liczba wyświetleń: 601