Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprogramowania specjalistycznego do symulacji przebiegów wielkości elektrycznych, mechanicznych i temperatury w przekształtnikach energoelektronicznych i układach napędowych/ Delivery of specialized software dedicated for simulations of electrical quantities, mechanical quantities and temperature waveforms in power electronics and motor drive systems

Data publikacji: 06.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2017

Numer ogłoszenia

1066454

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.11.2017 roku do godziny 16:00 / Offers must be submitted by 15.11.2017 until 4 p.m.

Ofertę można składać: / an offer shoud be submitted :
a) pocztą elektroniczną na adres: ecex@hcp.com.pl / by email: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres: / or by post or courier for the address:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

c) dostarczyć osobiście na: / or personally for the address:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oprogramowania specjalistycznego do symulacji przebiegów wielkości elektrycznych, mechanicznych i temperatury w przekształtnikach energoelektronicznych i układach napędowych/ Delivery of specialized software dedicated for simulations of electrical quantities, mechanical quantities and temperature waveforms in power electronics and motor drive systems

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

[PL]: Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00
[ENG]: The aim of the contract is to realize the project entitled “High performance multisystem drive and auxiliary power system with SiC semiconductor devices and isolation from the traction network realized on high-frequency transformers for electrical multiple units” No POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

[PL]: Dostawa dwóch sztuk licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji przebiegów wielkości elektrycznych, mechanicznych i temperatury w przekształtnikach energoelektronicznych i układach napędowych
Dostarczone oprogramowanie specjalistyczne powinno zawierać: program do rysowania schematów, symulator oraz interfejs graficzny do wyświetlania przebiegów.
Program do rysowania schematów powinien zawierać obszerną bibliotekę elementów elektrotechnicznych: obwody mocy , obwody sterujące , źródła , pomiary oraz posiadać przykładowe schematy symulacyjne: np. falowników, modulatorów PWM, itp.
Oprogramowanie powinno posiadać moduł realizujący symulacje napędów z silnikami elektrycznymi, zawierający wbudowane modele maszyn elektrycznych i modele obciążeń mechanicznych do badań układów napędowych.
Oprogramowanie powinno zawierać moduł sterowania cyfrowego, zawierający biblioteki elementów dyskretnych, takich jak blok próbkowania, blok transmitancji w dziedzinie z, blok kwantyzacji, filtry cyfrowe, narzędzia do analizy układów sterowania cyfrowego.
Oprogramowanie powinno zawierać moduł termiczny zawierający biblioteki elementów oraz funkcje do obliczania strat w urządzeniach półprzewodnikowych i dławikach.
Oprogramowanie powinno zawierać moduł SPICE zapewniający możliwość uruchamiania symulacji SPICE we własnym środowisku.
Oprogramowanie powinno umożliwiać:
- Opracowywanie własnych modeli i konkretnych bibliotek,
- Opracowywanie własnych masek i narzędzi,
- Konwersję modeli z innego oprogramowania,
- Opracowywanie skryptów do automatyzacji obliczeń i analizy post-processing.
Oprogramowanie powinno umożliwiać wykorzystanie moduł kreatora do tworzenia modeli tranzystorów i diod bezpośrednio na podstawie not aplikacyjnych producentów i charakterystyk graficznych, w szczególności modeli półprzewodnikowych elementów wykonanych z węglika krzemu SiC MOSFET i diod zabezpieczających SiC Schottky. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie modeli strat i modeli cieplnych urządzeń półprzewodnikowych, elementów magnetycznych i całych układów przekształtników energoelektronicznych .

[ENG]: Delivery of two licenses for the industry of the specialized software dedicated for simulations of electrical quantities, mechanical quantities and temperature waveforms in power electronics and motor drive systems
The software should consist of: schematics program, simulator, and waveform display program.
The schematics program should includes a comprehensive library of electrical engineering items: power circuits, control circuits , sources , measure and has a samples circuits: eg. Inverters, PWM IC Models, etc.
The software should contain a motor drive module including built-in electric machine models and mechanical load models for motor drive system studies.
The software should contain digital control module including discrete library elements such as zero-order hold, z-domain transfer function blocks, quantization blocks, digital filters, for digital control system analysis.
The software should contain thermal module including library elements and functions for calculating semiconductor device losses and inductor losses.
The software should contain SPICE module providing the capability to run SPICE simulation in their own environment
The software should enable:
- Develop models and specific libraries,
- Develop customised masks and tools,
- Convert models from other software,
- Develop scripts to automate calculations and post-processing analysis.
The software should enable wizard module for creating transistor and diode models directly on the basis of manufacturers’ application notes and graphical characteristics, particularly models of silicon carbide semiconductor devices SiC MOSFETs and SiC Schottky barier diodes. The software should enable creating loss models and thermal models of semiconductor devices, magnetic elements and whole converter systems.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa oprogramowania specjalistycznego nie później niż do 10.12.2017 r.
/Delivery of specialized software not later than 10.12.2017

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać opis oferowanego oprogramowania tak aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry/ The offer should include a description of the software being offered so that all parameters required in the request can be identified.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

[PL]: Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
------------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w EURO. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

[ENG]:
This inquiry will be dealt with in terms of lowest net price (weight criterion - 100%).
The overall evaluation of the offer will be calculated according to the formula.

Lowest net price
---------------------------------------------- x weight criterion
net price - assessement offer

The most favorable offer will be the offer that meets all the conditions stated in the advertisement and with the lowest price.
The price should be given to two decimal places in EUR. The offer price will not be changed during the execution of the order. All costs resulting from the requirements specified in this inquiry are included in the price.

Wykluczenia

[PL]: W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

[ENG]: In order to avoid conflict of interest, a public contract can not be awarded to entities related to the Purchaser in person or in capital. Capital or personal connections are understood as interconnections between the Purchaser or the persons authorized to make an engagements on behalf contracting authority or persons who execute the actions related to the preparation and carrying out the procedure for selection the Contractor on behalf of contracting authority, relying on: a) participating in the company as a partner in a partnership, b) owing at least 10% of shares, c) acting as a member of supervisory or management body, procuration holder, proxy , d) remaining in a legal or factual relationship which may raise doubts as to the imparitiality of the choice of contractor, in particular matrimony, second degree affinity in a lateral line or in relation to adoption or guardianship, e) other than those indicated in a) – d).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POWERSYS
Les jardins de i`Enterprise BP 35 13610 Le Puy-Saintr-Reparde France
Cena: 11 670,00 EUR
Oferta z dnia 07.11.2017r.
Liczba wyświetleń: 716