Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 03/FIO/2017 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 25.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2017

Numer ogłoszenia

1064255

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 27.10.2017 r. zmieniono treść załącznika ,,Pełna treść zapytania ofertowego" tym samym termin składania ofert wydłużył się o 2 dni - do 02.11.2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro projektu: Federacja Inicjatyw Oświatowych, ul. Śniadeckich 23/9, 00-456 Warszawa
Oferty przyjmowane są:
a) w formie papierowej do dnia 31 października 2017 roku do godziny 16:00 w biurze projektu w godzinach 12.00-16.00
b) w formie elektronicznej do dnia 31 października 2017 roku do godziny 23:59 pod adresem e-mail: m.lewandowska@fio.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.lewandowska@fio.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 678 848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r w formie:
a) 19 szkoleń stacjonarnych 3 – dniowych (24 godziny szkoleniowe każde) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Planowane jest przeprowadzenie szkoleń we wszystkich miastach wojewódzkich pod warunkiem uzyskania odpowiedniej usługi hotelowej.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel szkolenia: Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa.
Zakres zagadnień:
a)rola i funkcje stanowionego prawa; jakie cechy powodują, że prawo oceniane jest jako dobre;
b)system i regulacje (polskie, europejskie) stanowienia prawa: inicjatywa ustawodawcza, procedury jej uruchomienia, instytucje biorące udział w poszczególnych ścieżkach i etapach procedowania, standardy, procedury inicjowania oraz włączania się w stanowione prawo;
c)zasady wydawania rozporządzeń;
d)metodologie oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmian prawa;
e)praktyczne umiejętności opiniowania, sporządzania uwag do aktów prawa stanowionego na szczeblu centralnym.
Opis metodyki szkoleń: szkolenia odbywają się w metodyce uczenia dorosłych z zastosowaniem różnych form szkoleniowych: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, omówienia studiów przypadków, symulacje, dyskusje moderowane, facylitacja procesu zadań grupowych oraz indywidualnych, coachingu zespołów zadaniowych opracowujących zadania merytoryczne związane z treścią modułu.
Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów/szkoleniowców, którzy przedstawią najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi szkoleniowej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r w formie:
a) 19 szkoleń stacjonarnych 3 – dniowych (24 godziny szkoleniowe każde) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

2-4.11 – Kielce; 5-7.11- Katowice; 9-11.11 – Łódź; 12-14.11 – Bydgoszcz; 16-18.11 – Wrocław; 19-21.11 – Warszawa; 23-25.11 – Gdańsk; 23-25.11 – Lublin; 26-28.11-Szczecin; 7-9.12-Poznań; 14-16.12 – Kraków; 28-30.12. 2017 r.,30.01-01.02.2018r., 15-17.02.2018 r –Warszawa; Zielona Góra 23-25.11.2017 r.; Olsztyn 7-9.12.2017 r.;; Białystok 4-6.01.2018 r.; Rzeszów 1-3.02.2018 r.; Opole 15-17.02.2018 r.
Terminy realizacji szkoleń mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem zachowania ram czasowych realizacji projektu (od października 2017 do lutego 2018).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają następujące warunki:
1.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie uprawniające do wykonywania określonej działalności lub czynności. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku.
2.Wykonawca (instytucja) dysponuje osobą, która posiada wiedzę i doświadczenie uprawniające do wykonywania określonej działalności oraz spełnia warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.
3.Wykonawca lub osoba wskazana posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które podlega ocenie.
4.Wykonawca złoży ofertę we wskazanym terminie, kompletną i adekwatną do przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

A. Usługa szkoleniowa – Trener
1.Wymagania
Wykonawca jest, albo dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. III niniejszej oferty, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe (ukończyła studia zawodowe/magisterskie lub studia podyplomowe).
b) posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce tożsamej lub zbliżonej w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych
d)współpracuje lub współpracowała z organizacjami pozarządowymi lub związkami zawodowymi co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
B. Wsparcie edukacyjne na platformie Moodle
Trener/trenerzy wskazani w części A zobowiązują się do wspierania uczestników szkoleń stacjonarnych poprzez platformę edukacyjną (opis w Treści zapytania)

Warunki zmiany umowy

Z wyłonionymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa. Ustalone ceny (jednostkowe) nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stawki VAT lub statusu Wykonawcy w kolejnych latach.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian zawartej umowy: zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji, z zastrzeżeniem realizacji przedmiotu zamówienia w określonych ramach czasowych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie realizatorów szkoleń.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Nie stanowi to jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzi żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
Zamawiający ustala kryteria merytoryczne, wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty jak poniżej:
lp Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena brutto za szkolenie stacjonarne 30 - 30
2 Cena brutto za wsparcie on-line 10 - 10
3 Kwalifikacje i doświadczenie 60 - 60
Łącznie 100 - 100

Punktacja obliczana będzie według następującego wzoru:
1. P1 = (Cminimum/Coferty ) *30
2. P2 = (Cminimum/Coferty) *10
3. P3 = (Punkty oferty * 60) /100

gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”
P2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Cena brutto za wsparcie on-line”
P3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Kwalifikacje i doświadczenie”
Cminimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie
Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie.
Punktyminimum – najniższa liczba punktów uzyskana w nieodrzuconej ofercie
Punktyoferty – punkty uzyskane w ofercie ocenianej
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo w kwotach brutto, zgodnie z opisem zamówienia w załączniku nr 1. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga! Wskazane powyżej kryterium „cena” będzie oceniane na podstawie danych zawartych wyłącznie w załączniku nr 1 do zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH

Adres

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23/9

00-654 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228699660

Fax

228699668

NIP

5252178792

Tytuł projektu

Suweren konsultuje - dobre prawo buduje

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.Julian Wójtowicz,95-015 Głowno, ul. Obrońców Westerplatte 26, cena za szkolenie stacjonarne: 137,50; za wsparcie on-line: 55,00. Oferta wpłynęła 31.10.2017
2.Mariusz Lewandowski, Turka 214a, 20-258 Lublin, cena za szkolenie stacjonarne: 137,50; za wsparcie on-line: 55,00. Oferta wpłynęła 31.10.2017
3.Janina Petelczyc, Warszawa, ul. Klaudyny 38/175, cena za szkolenie stacjonarne: 130,00; za wsparcie on-line: 55,00. Oferta wpłynęła 31.10.2017
4.Kancelaria Prawna Justyna Ryter, Łódź, ul. Podhalańska 10/30, cena za szkolenie stacjonarne: 117,00; za wsparcie on-line: 55,00. Oferta wpłynęła 31.10.2017
Wybrani wykonawcy spełniają kryteria dostępu i zapewniają wykonanie założonych w projekcie zadań.
Liczba wyświetleń: 363