Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/2017. Wyposażenie do maszyny pomiarowej.

Data publikacji: 08.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1060462

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodatkowe warunki. Warunki gwarancji.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa ofertę wg wzoru będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – Wyposażenie do maszyny pomiarowej.”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Michalski; m.michalski@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506271538

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór dostawcy wyposażenia do portalowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa przyrządów i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Zestaw przyrządów i urządzeń stanowiących wyposażenie do maszyny pomiarowej.

Specyfikacja przedmiotu oferty:
1. Dalmierz laserowy – 1szt.
2. Suwmiarka elektroniczna 150 – 1 szt.
3. Suwmiarka elektroniczna 300 – 1 szt.
4. Głębokościomierz elektroniczny 150 – 1 szt.
5. Głębokościomierz elektroniczny 300 – 1 szt.
6. Zestaw średnicówek 18-150 – 1 kpl.
7. Zestaw płytek kl.1 103 – 1 kpl.
8. Czujnik zegarowy 0,01 – 1 szt.
9. Czujnik zegarowy 0,001 – 1 szt.
10. Czujnik dźwigniowy 0,01 – 1 szt.
11. Czujnik dźwigniowy 0,001 – 1 szt.
12. Wysokościomierz cyfrowy 300 – 1 szt.
Zapytanie kierowane jest na markowy sprzęt. W ofercie proszę podać producenta oferowanego wyposażenia.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Najpóźniej do dnia 20.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Dodatkowe warunki

Warunki gwarancji (przyrządów kontrolno – pomiarowych)

Sprzedawca udziela na wszystkie narzędzia kontrolno – pomiarowe gwarancji w okresie 12 miesięcy licząc od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wady, sprzedawca zobowiązany jest bezpłatnie wymienić towar na wolny od wad.
1. W okresie gwarancji sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady jakościowe dostarczonego wyrobu z wyjątkiem mechanicznego uszkodzenia przez użytkownika (kupującego).
2. W przypadku wystąpienia wad użytkownik winien je zgłosić niezwłocznie podając krótki opis rodzaju uszkodzeń lub ujawnionej wady.
3. Przesłanie do sprzedawcy reklamowanego wyrobu celem wymiany na nowy w ramach gwarancji powinno nastąpić po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od sprzedawcy. Wymiana na nowy nastąpi w terminie 14 dni od dostarczenia reklamowanego wyrobu.
4. W przypadku gdy w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji sprzedawca dostarczył kupującemu w miejsce wyrobu wadliwego wyrób wolny od wad, termin gwarancji biegnie od nowa do chwili dostarczenia wyrobu wolnego od wad.
5. Kupujący traci prawo roszczenia z tytułu wad jakościowych, jeżeli nie zastosował się do instrukcji obsługi, względnie bez zgody i wiedzy producenta dokonał przeróbki reklamowanego wyrobu.
6. Koszty związane z załatwieniem reklamacji obciążają gwaranta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena - 100%

Opis sposobu przyznania punktacji:

1. Cena - max. 100 pkt
C = (Cnn/Cnob) x 100 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HHW HOMMEL HERCULES PL SP. Z o.o., ul. Roździeńskiego 188 A, 40-203 Katowice
oferta z dnia 13.11.2017r.
cena 5 077,00 PLN
punktacja = 100 pkt
Liczba wyświetleń: 497