Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wybór eksperta na stanowisko Moderatora Tematycznej Grupy Roboczej – geodezja i kartografia oraz Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń –udostępnianie zasobu geodezyjnego.

Data publikacji: 02.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2017

Numer ogłoszenia

1059086

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października do godziny 14.00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego).
a) ofertę można złożyć drogą tradycyjną w Biurze Związku Powiatów Polskich w Nowym Sączu ul. Długosza 63/2, 33-300 Nowy Sącz (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego). W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe Moderator – geodezja i kartografia” – nie otwierać przed dniem 10 października 2017 r. godz. 14.15.
b) ofertę można złożyć w formie elektronicznej przesyłając ją na adres bs@zpp.pl. Tytuł e-maila powinien być oznaczony: "Zapytanie ofertowe Moderator – geodezja i kartografia”
Sama oferta winna był złożona w załączniku do e-maila. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być brak wpływu oferty do Zamawiającego. W takim przypadku zalecamy kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpływu oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bs@zpp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bernadeta Skóbel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 477 86 00 (łączy sekretariat);

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór Moderatora Tematycznej Grupy Roboczej – geodezja i kartografia oraz Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń –udostępnianie zasobu geodezyjnego w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”.
Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku – Istotne postanowienia przyszłej umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Moderatora Tematycznej Grupy Roboczej – geodezja i kartografia oraz Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń –udostępnianie zasobu geodezyjnego. w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”
Celem budowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych jest optymalizacja świadczonych usług w oparciu o wysokiej jakości dane, pozyskane w wyniku integracji wielu rozproszonych obecnie źródeł. Celem głównym Projektu, w horyzoncie do końca 2018 r, jest stworzenie koncepcji SMUP.
Zadaniem Tematycznych Grup Roboczych (TGR) jest kompleksowe opracowanie poszczególnych obszarów usług publicznych. W Projekcie TGR – geodezja i kartografia odpowiada za:
1) przygotowanie i weryfikację szczegółowego podejścia do analizy usług publicznych obszarze merytorycznym – geodezja i kartografia;
2) dookreślenie ram i charakterystykę poszczególnych obszarów usług (OU);
3) wybór i opis usług publicznych (UP) z OU do monitorowania oraz;
4) opracowanie wskaźników służących pomiarowi ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej poszczególnych UP (w tym określanie sposobu ich obliczania i interpretacji), wraz ze wskazaniem trwałych źródeł danych, potrzebnych do obliczenia wskaźników, którymi docelowo będzie zasilany SMUP.
Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) to gremia ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie samorządowe związane ze świadczeniem usług publicznych. Zasadniczym celem pracy GWD jest zdefiniowanie potrzeb informacyjnych lokalnych dostawców i odbiorców usług (w tym JST i przedsiębiorców) oraz testowanie rozwiązań wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze. W szczególności, członkowie GWD przedyskutują cele systemu i sformułują swoje oczekiwania wobec niego, pomogą w przygotowaniu skutecznych mechanizmów zbierania i analizy danych, przeprowadzą pilotażowe testy zaproponowanych rozwiązań.

Przedmiot zamówienia

Do zadań Eksperta w część dotyczącej moderowania TGR należeć będzie:
- prowadzenie 6 jednodniowych spotkaniach TGR (szacowany czas pracy potrzebny do przeprowadzania 1 spotkania TGR to 3 dni w tym: 1 dzień na przygotowanie, 1 dzień udział w spotkaniu, 1 dzień podsumowanie spotkania);
- synteza materiałów definiujących obszar usług w zakresie geodezji i kartografii;
- synteza materiałów opisujących metodologie analizy obszaru usług w zakresie geodezji i kartografii (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 2 dni);
- synteza wniosków wynikających z badania dostępności danych (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 2 dni);
- integracja wiedzy wynikającej z przygotowanych opisów dobrych praktyk (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 2 dni);
- synteza raportów z analizy usług oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących przetestowanej metodologii (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 3 dni);
- komunikacja z członkami grupy, przekazywanie materiałów, współpraca z członkami grupy (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 5 dni);

Do zadań Eksperta w części dotyczącej moderowania GWD należeć będzie:
- merytoryczne przygotowanie GWD (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 4 dni);
- prowadzenie i podsumowanie 5 dwudniowych sesji GWD (szacowany czas pracy potrzebny do przeprowadzania 1 sesji GWD 4 dni w tym: 1 dzień na przygotowanie, 2 dni moderowanie, 1 dzień przygotowanie sprawozdania);
- opis obszaru usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 6 dni);
- przygotowanie metody oceny usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 6 dni);
- przeprowadzenie diagnozy dostępności danych (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 8 dni);
- przygotowanie analizy i raportu z oceny usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 8 dni);
- przygotowanie planów usprawnień w jednostkach samorządu terytorialnego (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 6 dni);
- ocena metody analizy obszaru usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 4 dni);
- nadzór nad przygotowaniem pięciu opisów dobrych praktyk (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 2,5);
- podsumowanie cyklu (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 3 dni);

Szacowany jeden dzień pracy jest równy 8 godzinom.

Łączna maksymalna kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 53040 zł brutto (w tym moderowanie GWD 66,67%, moderowanie TGR 33,33%). Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty planowanej na realizację zamówienia. Oferty przekraczające tę wartość nie będą podlegały dalszej ocenie. Cena ma obejmować wszelkie koszty realizacji zamówienia (w szczególności koszty dojazdu) oraz obciążania o charakterze publiczno-prywatnym (podatki, składki na ubezpieczeni zdrowotne społeczne i inne o podobnym charakterze, w tym składki do odprowadzania których zobowiązany jest Zamawiający). Zamawiający zapewni Wykonawcy nocleg oraz wyżywienie w zakresie w jakim zapewni to wyżywienie pozostałym uczestnikom spotkań.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

październik 2017 – lipiec 2018 r.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie uzgodniony z Wykonawcą i będzie uwzględniał specyfikę pracy przyjętą w Projekcie. Przedmiot zamówienia będzie realizowane w formule ciągłej (tzn. nie będzie dopuszczalna np. kumulacja pracy w wybranych przez Wykonawcę miesiącach czy kumulacja w tym samym czasie kilku spotkań TGR lub GWD).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien wykazać, że będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia (lub wykonawca sam jest tą osobą) spełniającą następujące warunki:
1) posiadanie wykształcenia wyższego,
2) posiadanie doświadczenia zawodowego (wystarczy spełnienie jednego z trzech warunków):
- posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej/jednostkach należących do administracji publicznej w obszarze geodezja lub kartografia lub
- posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze na rzecz administracji publicznej/jednostek należących do administracji publicznej w obszarach usług publicznych geodezja lub kartografia lub
- co najmniej 2-letnie zatrudnienie na uczelni wyższej na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych w obszarze geodezja lub kartografia;

Doświadczenie zawodowe winno być nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
Spełnienie warunków do udziału w postępowaniu będzie badane na podstawie oświadczenia (oświadczenie składane w ofercie) Wykonawcy składanego wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, przed zawarciem umowy z Wykonawcą, deklarowanego przez Wykonawcę wykształcenia i doświadczenia zawodowego w szczególności poprzez wezwanie do złożenia CV, złożenie referencji, zaświadczeń lub dokumentów o podobnym charakterze.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1) Zmiana innych niż istotne postanowienia umowy w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jest dopuszczalna w każdym czasie za zgoda obu stron;

2) Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa za zgodą obu stron w każdym czasie na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

3) Dodatkowe przypadki w których możliwa będzie zmiana umowy:

- Zmiana wskazanej w ofercie osoby zdolnej do realizacji zamówienia – co do zasady zmiana takiej osoby jest niedopuszczalna. Zamawiający przekłada dużą wagę do tego by funkcję moderatora przez cały okres trwania umowy sprawowała jedna osoba. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konieczność zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę wyniknie z siły wyższej (np. śmierć tej osoby, sytuacja zdrowotna). Nie stanowi siły wyższej zakończenie współpracy pomiędzy Wykonawcą a osobą wskazaną w złożonej przez niego ofercie na podstawie czynności prawnej (np. rozwiązanie umowy, wypowiedzenie przez jedną ze stron). W przypadku spełnienia wskazanych wyżej warunków zmiana osoby wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, i jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy kolejna wskazana przez Wykonawcę osoba spełnia minimalne warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz dodatkowe warunki, które uzasadniały przyznanie Wykonawcy punktów w kryteriach pozacenowych, jeżeli mogło mieć to wpływ na wybór oferty Wykonawcy.
Obowiązek wykazania, że ziściły się warunki do zmiany osoby wskazanej w ofercie spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli warunki opisane wyżej nie zostaną zachowane Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

- przedłużenie realizacji przedmiotu umowy będzie możliwe, jeżeli taka konieczność zaistnieje w związku z realizacją Projektu, w szczególności w przypadku konieczności koordynacji przez realizatorów Projektu różnych zadań i działań. Przedłużenie realizacji przedmiotu umowy o 2 miesiące nie będzie wymagało zgody Wykonawcy. Ponieważ przedłużenie realizacji przedmiotu umowy nie będzie wiązało się ze zwiększeniem po stronie Wykonawcy zakresu obowiązków, Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia pozostałego do wypłaty zostanie rozłożona proporcjonalnie do przedłużonego terminu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- oferta (wraz z zawartymi w formularzu oferty oświadczeniami).

Na etapie składania oferty Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych innych dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo weryfikacji, przed zawarciem umowy z Wykonawcą, deklarowanego przez Wykonawcę wykształcenia i doświadczenia zawodowego osoby wskazanych w ofercie jako zdolnej do realizacji zamówienia w szczególności poprzez wezwanie do złożenia CV, złożenie referencji, zaświadczeń lub dokumentów o podobnym charakterze.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena – wartość kryterium 60%
2) Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej w ofercie zdolnej do realizacji zamówienia w zakresie wykraczającym poza minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu – wartość kryterium 20%
3) Doświadczenie w moderowaniu spotkań osoby wskazanej w ofercie zdolnej do realizacji zamówienia – wartość kryterium 20%

Sposób oceny ofert:
1) kryterium cena: cena najniższa / cena badanej oferty x 60 punktów

2) doświadczenie zawodowe w zakresie wykraczającym poza minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu. Doświadczenie zawodowe winno być nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Maksymalna liczba punktów 20:
10 pkt - posiadanie doświadczenia zawodowego (wystarczy spełnienie jednego z trzech warunków):
- posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej/jednostkach należących do administracji publicznej w obszarze geodezja lub kartografia lub
- posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze na rzecz administracji publicznej/jednostek należących do administracji publicznej w obszarach usług publicznych geodezja lub kartografia lub
- co najmniej 3-letnie zatrudnienie na uczelni wyższej na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych w obszarze geodezja lub kartografia;

20 pkt - posiadanie doświadczenia zawodowego (wystarczy spełnienie jednego z trzech warunków):
- posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej/jednostkach należących do administracji publicznej w obszarze geodezja lub kartografia lub
- posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze na rzecz administracji publicznej/jednostek należących do administracji publicznej w obszarach usług publicznych geodezja lub kartografia lub
- co najmniej 4-letnie zatrudnienie na uczelni wyższej na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych w obszarze geodezja lub kartografia;

3) Doświadczenie w moderowaniu spotkań osoby wskazanej w ofercie zdolnej do realizacji zamówienia (Maksymalna liczba punktów 20)
10 pkt – Moderowanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego spotkania zespołu/grupy roboczej/warsztatu/konferencji poświęconego realizacji zadań publicznych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej albo

20 pkt – Moderowanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego spotkania zespołu/grupy roboczej/warsztatu/konferencji poświęconego realizacji zadań publicznych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej w obszarze geodezja lub kartografia;

Spełnienie warunków uzasadniających przyznanie punktów w kryteriach 2-3 będzie badane na podstawie oświadczenia (oświadczenie składane w ofercie) Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, przed zawarciem umowy z Wykonawcą, deklarowanego przez Wykonawcę wykształcenia i doświadczenia zawodowego osoby wskazanych w ofercie jako zdolnej do realizacji zamówienia w szczególności poprzez wezwanie do złożenia CV, złożenie referencji, zaświadczeń lub dokumentów o podobnym charakterze.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
- nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożył wymaganych oświadczeń albo którego doświadczenia i wykształcenia nie udało się zweryfikować przed podpisaniem umowy.
- złożył ofertę niezgodną z treścią ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia/uzupełnienia oferty. Nie dotyczy to przypadku gdy Wykonawca nie wskaże kwoty za jaką zamierza zrealizować zamówienie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Adres

00-901 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226566334

Fax

226566333

NIP

5262353297

Tytuł projektu

System monitorowania usług publicznych - koncepcja SMUP

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0095/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Jan Schnerch zam. Al. Kardynała Wyszyńskiego 65 m. 75, 94-047 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 9 październik 2017 r.
Cena: 53 000 zł
Liczba wyświetleń: 764