Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH I RESTAURATORSKICH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MODERNIZACJI BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – Etap 1

Data publikacji: 28.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-10-2017

Numer ogłoszenia

1058514

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

04.10.2017r.:
Istotne postanowienia umowy:
- zmiana §21 ust. 6

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10,
04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH I RESTAURATORSKICH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MODERNIZACJI BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – Etap 1”
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 13.10.2017r. do godziny 12:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i restauratorskich wraz z zakupem materiałów budowlanych w zakresie modernizacji istniejącego budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Jako materiał pomocniczy Zamawiający załącza przedmiar robót.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1Gp9XASk3gTY0FoS2kyZGR2NmM?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac budowlanych i restauratorskich wraz z zakupem materiałów budowlanych w zakresie modernizacji istniejącego budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i restauratorskich wraz z zakupem materiałów budowlanych w zakresie modernizacji istniejącego budynku Dużej Areny na działce nr 3, obręb 0008, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę (nr 200/2017) stanowiących Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Jako materiał pomocniczy Zamawiający załącza przedmiar robót.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1Gp9XASk3gTY0FoS2kyZGR2NmM?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262520-2 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 05.02.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek:

- jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane z których każda była o wartości co najmniej 160 000,00 zł brutto polegające na wykonaniu robót budowlanych, które swoim zakresem obejmowały roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty żelbetowe oraz roboty murowe.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek:

jeżeli do wykonania niniejszego zamówienia wyznaczy osobę:
na kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową,

Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394);

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku.

Warunki zmiany umowy

1.Istotne zmiany postanowień Umowy dopuszczalne są jedynie w następujących przepadkach:
1)zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy, i dotyczą następujących zmian przewidzianych w zapytaniu ofertowym:
a)zmiana osoby wskazanej w ofercie do pełnienia funkcji kierownika robót, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych lub nie wywiązywania się przez nią z obowiązków, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniała wymagania dla tej osoby określone w Zapytaniu ofertowym;b)dostosowania Dokumentacji Technicznej do zasad wiedzy technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy; w przypadku konieczności zmiany pozwolenia na budowę Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do wystąpienia o jego zmianę; c)zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;d)zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; e)zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;f)zmian formalno-organizacyjnych Stron; g)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. Cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę; h)wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;i)gdy zachodzi konieczność zmiany w zakresie Podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego;j)wydłużenie terminu płatności; k)jeżeli nastąpi taka zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzaniem zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 3)zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
4)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
5)zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
2.W przypadku dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2, 3 i 5 podstawę do obliczenia zmian w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowić projekt dodatkowy lub rysunki dodatkowe oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorys dodatkowy opracowany przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych zawartych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy. A jeżeli brak w Kosztorysie ofertowym odpowiadających robotom cen jednostkowych, przez interpolację cen jednostkowych robót podobnych albo, gdy i to jest niemożliwe dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia Kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD, a gdy tam ich nie ma INTERCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub udokumentowane rozeznanie rynku, gdy brak niezbędnych cen z SEKOCENBUD lub INTERCENBUD.
3.W razie dokonania zmian Umowy polegających na zmianie zakresu Przedmiotu Umowy, Strony dokonają ponownego wyliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie w stosunku do kwoty Wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy, proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian zgodnie z ust. 2.
4.W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust.1 będzie miało wpływ na termin wykonania Umowy termin ten może ulec zmianie o uzasadniony technicznie i organizacyjnie czas wykonania robót lub odpowiednio usunięcia przeszkody ich wykonania.
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego;
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego;
5) kosztorysy ofertowe w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej – format ath oraz format pdf. – stanowi materiał pomocniczy dla Zamawiającego
6) dokumenty, o których mowa w pkt 11 i 12;
7) dokumenty, o których mowa w części 3, 4, 5 i 8 Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje takich zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty, będą:
a) Cena – waga 70%:

Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym– Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczał i kosztorys ofertowy załączony do oferty nie będzie przez Zamawiającego brany pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

b) Okres gwarancji na przedmiotowe roboty budowlane w miesiącach– waga 30%:

Sposób oceny wg wzoru: okres gwarancji badanej oferty/okres najdłuższej zaoferowanej gwarancji x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „okres gwarancji” odbędzie się na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji w formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy – maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, do wzoru zostanie podstawiony okres gwarancji = 60 m-cy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert – uzyska po zsumowaniu punktów w obu ww. kryteriach największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15/1

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą

Numer projektu

RPMA.05.03.00-14-5961/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta firmy: Roman Ziółkowski Zakład Remontowo – Budowlany, Jamielnik 49, 13-230 Lidzbark. Oferta wpłynęła w dniu 13.10.2017r. Wartość oferty: 450 820,03 zł netto, 554 508,63 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 652