Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór dostawcy urządzenia typu Roller Coaster zgodnego z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, a związanymi z wdrożeniem innowacyjnej technologii projektowania i budowy aktywnego systemu kształtowania dynamiki jazdy wielkogabarytowych urządzeń obiegowych – na przykładzie urządzenia Roller Coaster. W ramach Projektu ENERGY 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Podziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 25.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2017

Numer ogłoszenia

1057847

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej.
3. Do oferty dołącza się wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta) zgodnie ze sposobem jego reprezentacji, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane kryteria w tym m.in. cenę, okres gwarancji oraz termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, termin ważności oferty, dane osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email). 10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Koszty złożenia oferty ponosi składający ofertę.

MIEJSCE, TERMIN I INNE WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty można składać do dnia 6 grudnia 2017 r. do godziny 12:00 (termin składania ofert).
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „wdrożenie innowacyjnej technologii projektowania i budowy aktywnego systemu kształtowania dynamiki jazdy wielkogabarytowych urządzeń obiegowych – na przykładzie urządzenia Roller Coaster” na adres zamawiającego: ENERGY 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k., al. 3 Maja 2, 32640 Zator (Polska) – biuro Energylandia – z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 12:01 w dniu 6 grudnia 2017 roku” (miejsce składania ofert).
3. Wiążąca jest data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. Biuro Energylandia jest czynne codziennie w godzinach 9:00-17:00.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
5. Na kopercie winien znajdować się adres Oferenta.
6. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian (zawierające zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonej oferty) przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności złożenia koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Smajek - mail rafal@energy2000.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie typu Roller Coaster do Parku Rozrywki Energylandia - w zakresie, na warunkach oraz o parametrach określonych w Zapytaniu ofertowym, Umowie, Specyfikacji Technicznej stanowiącej integralną część Zapytania ofertowego (Załącznik nr 5). Dostawca opisanego powyżej urządzenia będzie zobowiązany uczestniczyć (pomagać) w jego instalacji oraz uruchomieniu (sprawować nadzór na jego uruchomieniem) na warunkach przewidzianych Umową, przy uwzględnieniu warunków dostawy określonych w tejże Umowie.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Roller Coaster wyposażony będzie w innowacyjny układ zwiększenia prędkości wózka roller coastera (dopuszcza się zamiast wózka zastosowanie łodzi). Układ zgodny będzie ze zgłoszeniami patentowymi P-418140 lub P-418139 (Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej) lub rozwiązaniem równoważnym – zgodnie z postanowieniami poniżej.

Opisy zgłoszeń patentowych nr: P-418139 (numer prawa wyłącznego: 226760) oraz nr: P-418140 (numer prawa wyłącznego: 226980) zostały zawarte w załącznikach do Zapytania ofertowego.

Informujemy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego – do rozwiązania opisanego w akapitach powyżej, z tym że w takim wypadku podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą zostanie wstrzymane do czasu wyrażenia zgody przez PARP na zastosowanie rozwiązania równoważnego. W przypadku braku w/w zgody – a Wykonawca nie zdecyduje się w terminie 10 dni od momentu uzyskania informacji o braku w/w zgody PARP wykonać zamówienia w oparciu o rozwiązania patentowe wskazane w treści niniejszego Zapytania ofertowego na warunkach opisanych w złożonej przez niego ofercie, tj. cenie, terminie realizacji oraz okresie gwarancji, o ile na taką zmianę oferty PARP wyraziłby zgodę - Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną największą ilość punktów, a jego oferta jest zgodna z rozwiązaniem wskazanym przez Zamawiającego powyżej, o ile wyrazi na to zgodę PARP, w przeciwnym razie postępowanie zostanie unieważnione. Zakres rozwiązania równoważnego powinien odpowiadać wymaganiom Zamawiającego związanym z systemem aktywnego dopędzania (układ zwiększania prędkości wózka roller coastera) jaki opisany został w Specyfikacji Technicznej poprzez uzyskanie co najmniej zbliżonych, ale nie gorszych, efektów (parametrów/ funkcjonalności) referencyjnego rozwiązania. W przypadku rozwiązania równoważnego oferent powinien uwzględnić w cenie oferty całkowite wynagrodzenie za przeniesienie – przez podmiot uprawniony – wszystkich praw własności intelektualnej (w tym praw własności przemysłowej) do rozwiązania równoważnego na rzecz Zamawiającego, a przeniesienie tych praw powinno nastąpić jednocześnie z podpisaniem umowy w formie aneksu do tejże umowy. Aneks powinien wyraźnie określać przedmiot przeniesionych praw oraz oświadczenie przez osoby uprawnione do tego, iż przeniesienie następuje w zakresie wszystkich praw własności intelektualnej do tegoż rozwiązania (a w przypadku utworów – dodatkowo wymienienie pól eksploatacji); oświadczenie, iż rozwiązanie to nie narusza jakichkolwiek praw ani roszczeń osób trzecich; oświadczenie oferenta, iż w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszeń wobec Zamawiającego z tytułu korzystania lub wprowadzania do obrotu przedmiotowego rozwiązania zwolni on Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu; oraz że przeniesienie praw nastąpiło w ramach ceny określonej w umowie. Aneks, o którym mowa powyżej nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a jego zawarcie będzie warunkowało skuteczność zawarcia tejże umowy.

Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. Powyższe zgodnie z zasadą zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody (FSC, PFSC). Ponadto Wykonawca powinien stosować przepisy Prawa Pracy obowiązujące w jego systemie prawnym, a także zapewniać pracownikom wszystkie wymagane przez ten system prawny świadczenia socjalne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: zator

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie typu Roller Coaster do Parku Rozrywki Energylandia, które wyposażone będzie w innowacyjny układ zwiększenia prędkości wózka roller coastera (dopuszcza się zamiast wózka zastosowanie łodzi). Układ zgodny będzie ze zgłoszeniami patentowymi P-418140 lub P-418139 (Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej) lub rozwiązaniem równoważnym, który polegać będzie na opracowaniu innowacyjnego systemu napędowego. Cele wdrożenia innowacyjnego rozwiązania (szczegółowy opis w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania ofertowego):

a) Możliwość dopędzania wagonika w trakcie jazdy;
b) Redukcja utraty prędkości w trakcie kontaktu z wodą – możliwość dopędzania wózka przez dodatkowy napęd;
c) Zmniejszenie amplitudy szarpnięć (drgań niskoczęstotliwościowych) w momencie przechwytywania poruszającej się kolejki;
d) Wydłużenie czasu eksploatacji systemu jezdnego;
e) Redukcja hałasu;
f) Redukcja zapotrzebowania energii elektrycznej;
g) Możliwość modyfikacji profilu dynamiki przejazdu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie typu Roller Coaster wg poniższej specyfikacji:

a. Długość toru – nie mniej jak 1000 metrów;
b. Wysokość konstrukcji – nie mniejsza niż 35 metrów;
c. Prędkość maksymalna – nie mniej jak 100 km/h;
d. Zastosowanie co najmniej dwóch napędów elektromagnetycznych na trasie przejazdu, gdzie drugi napęd ponownie napędza pociąg w czasie jazdy;
e. Ilość inwersji (obrotu 360 stopni) – nie mniej jak 5;
f. Gabaryty – wymiary podstawy fundamentowej w granicach przybliżonych 150 x 90 metrów (+/- 25metrów);
g. Preferowane przeciążenia: 3 G;
h. Preferowane maksymalne przeciążenia ujemne: -1,2 G
i. Liczba pociągów – 3 lub 2 – w przypadku 2 pociągów każdy nie mniejszy jak na 24 pasażerów. W przypadku 3 pociągów każdy nie mniejszy jak na 16 pasażerów.
j. Ograniczenie wzrostu – od 120 cm
k. System blokujący - indywidualny uchwyt zabezpieczający.
l. System zamykający - podwójny hydrauliczny mechanizm zamykający.
m. Całkowity czas jazdy z wyłączeniem wsiadania/wysiadania – nie mniej jak 80 sekund.
n. czas wsiadania (do 40 sekund) /wysiadania ( do 20 sekund) – Maksymalny czas pomiędzy startami pociągów na peronie – 70 sekund.
o. Zakładana przepustowość na godzinę – nie mniej jak 1000 pasażerów
p. Główny system napędowy – elektromagnetyczny;
q. Główny system hamulcowy – magnetyczny;
r. Tor boczny – Wymagamy w cenie. Jeżeli dostawca zaoferuje 3 mniejsze pociągi to w takim wypadku tor boczny powinien być przygotowany na 2 pociągi;
s. Włącznik automatyczny – Wymagamy w cenie;
t. Zasilanie – w zakresie 1,5 MW – 2,5 MW.

Urządzenie typu rollercoaster wodny. Projekt roller coastera zakładać będzie przejazd przez tunele podziemne – co najmniej 3 na trasie przejazdu (Zamawiający zapewni wykonanie tuneli według wytycznych Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości lokalizacji przy wjeździe i wyjeździe z tuneli, pomp wodnych – „efekt wiru wodnego”). Lokalizacja roller coastera zakładać będzie basen z wodą wokół niego.

Konstrukcja urządzenia umożliwi korzystanie przez niepełnosprawnych.

Gwarantowane ewolucje, które powinny zostać zastosowane w rollercoasterze::
i) Wielki zjazd (tzw. big drop);
ii) Garb wielbłąda (camelback);
iii) Tunele;
iv) Woda.

Zakres dostawy zawarty w cenie – co najmniej to co poniżej:

1. Tor i kolumny.
2. Wszelkie śruby, kotwy mocujące oraz szablony fundamentowe.
3. Pociągi.
4. Bramki automatyczne.
5. Platformy ewakuacyjne.
6. Zwrotnica/Miejsce przechowywania pociągu.
7. Automatyczny system zwalniania blokad foteli.
8. Podwójny układ hydrauliczny w pociągach.
9. Prowadnica sprężynowa i koła wielopoziomowe.
10. Modelowanie/wygląd zewnętrzny pociągów.
11. Jeden zapasowy pośredni wagonik (nie pierwszy, ani ostatni).
12. Szafy sterownicze.
13. Hamulce magnetyczne.
14. Przewody elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, przewody i węże.
15. Czujniki, koryta kablowe i złącza.
16. Kompresor.
17. Nadzór nad instalacją, testowanie, uruchamianie i szkolenie personelu Zamawiającego.

Zasady działania układu napędowego, który będzie zgodny ze zgłoszeniami patentowymi P-418140 lub P-418139 lub zgodny z równoważnym rozwiązaniem na zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym, a także szczegółowy opis poszczególnych składowych roller coastera, tj. szyny, napęd, pociąg, stacja, hamulce, koła, system sterowania urządzeniem, platformy i schody, fundamenty i malowanie, zostały szczegółowe określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania ofertowego.

Kod CPV

34930000-5

Nazwa kodu CPV

Urządzenia wodne

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie: w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. Termin podpisania Umowy – nie później jak 90 dni od daty wyłonienia dostawcy.

Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego tj. dostawy i uruchomienia dla Klientów Parku Rozrywki Energylandia: najpóźniej 6 kwietnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent zapewni, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z przedmiotem zapytania ofertowego, a ponadto wykaże, że zrealizował w ostatnich dwóch latach przed upływem terminu do składania ofert co najmniej dwa zamówienia powyżej 3.000.000,00 EURO każde na dostawę urządzenia typu Roller Coaster.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny

Oferent zapewni, że dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponować będzie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent zapewni, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na wykonanie zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w uzasadnionych przypadkach, nieznanych w momencie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego jaki i w terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj.
a) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
b) okoliczności siły wyższej,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,

a zmiany te nie będą prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w drodze aneksu. Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania istotnej zmiany Umowy jest uprzednie wyrażenie zgody na taką zmianę przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (jednostka finansująca projekt; "PARP").

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
3) Wykaz dostaw – Załącznik nr 2a
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3
5) Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty (np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
1 Cena 300
2 Termin realizacji 100
3 Gwarancja – minimalny wymagany czas gwarancji 12 miesięcy. 100

Razem 500

Kryterium nr 1
Cena - wartość punktowa wagi w %: 60. Maksymalna ilość punktów 300. Liczenie według wzoru:

X Najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie.
Y Cena ocenianej oferty.

(X:Y) x 300

Kryterium nr 2
Termin realizacji – wartość punktowa wagi w %: 20. Maksymalna ilość punktów 100. Liczenie według wzoru:

X Najkrótszy termin realizacji zaproponowany przez oferentów podlegających ocenie.
Y Oferta oceniana.

(X:Y) x 100

Kryterium nr 3 – Minimalny wymagany czas gwarancji – 12 miesięcy.
Gwarancja - wartość punktowa wagi w %: 20. Maksymalna ilość punktów 100. Liczenie według wzoru:

Y – Oferta Oceniana
X – Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany przez oferentów podlegających ocenie.

(Y:X) x100

2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania ww. powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

34-141 Przytkowice

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

33 876-88-12

Fax

33 872-57-28

NIP

5511735768

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Energy 2000 Sp. z o.o Energylandia sp. k. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii projektowania i budowy aktywnego systemu kształtowania dynamiki jazdy wielkogabarytowych urządzeń obiegowych mających zastosowanie w parkach rozrywki

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Vekoma Rides Manufacturing B.V.
Schaapweg 18
6063 BA Vlodrop
The Netherlands

Data wpłynięcia:
30.11.2017
Cena netto:
11.000.000 euro
Liczba wyświetleń: 899