Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór dostawcy urządzenia Mega Coaster podtyp Wood Coaster zgodnego z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, a związanymi z wdrożeniem innowacyjnego sposobu i elementów tłumiących drgania (wibroizolatorów) – na przykładzie urządzenia Roller Coaster. W ramach Projektu ENERGY 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Podziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 25.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2017

Numer ogłoszenia

1057817

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej.
3. Do oferty dołącza się wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta) zgodnie ze sposobem jego reprezentacji, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane kryteria w tym m.in. cenę, okres gwarancji oraz termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, termin ważności oferty, dane osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Obowiązek oznaczania informacji klauzulą wskazaną w zdaniu poprzedzającym odnosi się również do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego (niejawna część opisu przedmiotu zamówienia) zawartych w ofercie.
11. Koszty złożenia oferty ponosi składający ofertę.

MIEJSCE, TERMIN I INNE WARUNKI SKŁADANIA OFERT .

1. Oferty można składać do dnia 6 grudnia 2017 r. do godziny 12:00 (termin składania ofert).
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „wdrożenie innowacyjnego sposobu i elementów tłumiących drgania (wibroizolatorów) – na przykładzie urządzenia Roller Coaster” na adres zamawiającego: ENERGY 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k., al. 3 Maja 2, 32-640 Zator (Polska) – biuro Energylandia – z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 12:01 w dniu 6 grudnia 2017 roku” (miejsce składania ofert).
3. Wiążąca jest data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. Biuro Energylandia jest czynne codziennie w godzinach 9:00-17:00.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
5. Na kopercie winien znajdować się adres Oferenta.
6. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian (zawierające zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonej oferty) przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności złożenia koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Smajek - mail rafal@energy2000.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie typu Roller Coaster – Mega Coaster podtyp Wood Coaster do Parku Rozrywki Energylandia - w zakresie, na warunkach oraz o parametrach określonych w Zapytaniu ofertowym, Umowie, Specyfikacji Technicznej stanowiącej integralną część Zapytania ofertowego (Załącznik nr 6) oraz przesłanym potencjalnym oferentom – na warunkach określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym – uzupełnieniu wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia objętego tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego. Dostawca opisanego powyżej urządzenia będzie zobowiązany uczestniczyć (pomagać) w jego instalacji oraz uruchomieniu (sprawować nadzór na jego uruchomieniem) na warunkach przewidzianych Umową, przy uwzględnieniu warunków dostawy określonych w tejże Umowie.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną w Roller Coasterze konieczna będzie możliwość zastosowania przez Zamawiajacego dłumika drgań (wibroizolatora), wyprodukowanego przez Dostawcę, zgodnego ze zgłoszeniem patentowym nr P-417945 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) lub rozwiązania równoważnego na zasadach opisanych poniżej – dokumenty patentowe oraz wyciąg z raportu z badań (informacje wyłączone z jawnej części Zapytania ofertowego) dotyczące referencyjnego rozwiązania do wglądu dla wszystkich oferentów zamierzających złożyć swoje oferty, na pisemne żądanie przedstawione Zamawiającemu (dopuszcza się formę elektroniczną dla zgłoszenia żądania), wyłącznie po podpisaniu klauzuli poufności w odniesieniu do informacji wyłączonych z opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego. Zamawiający w tym miejscu wyjaśnia, iż wgląd nastąpi poprzez przesłanie przedmiotowych informacji danemu oferentowi w sposób zapewniający zachowanie poufności po podpisaniu przez tego oferenta klauzuli poufności, o której mowa powyżej. Klauzula poufności stanowi załącznik nr 5.

Informujemy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego – do rozwiązania opisanego w akapitach powyżej, z tym że w takim wypadku podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą zostanie wstrzymane do czasu wyrażenia zgody przez PARP na zastosowanie rozwiązania równoważnego. W przypadku braku w/w zgody – a Wykonawca nie zdecyduje się w terminie 10 dni od momentu uzyskania informacji o braku w/w zgody PARP wykonać zamówienia w oparciu o rozwiązania patentowe wskazane w treści niniejszego Zapytania ofertowego na warunkach opisanych w złożonej przez niego ofercie, tj. cenie, terminie realizacji oraz okresie gwarancji, o ile na taką zmianę oferty PARP wyraziłby zgodę - Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną największą ilość punktów, a jego oferta jest zgodna z rozwiązaniem wskazanym przez Zamawiającego powyżej, o ile wyrazi na to zgodę PARP, w przeciwnym razie postępowanie zostanie unieważnione. Zakres rozwiązania równoważnego powinien odpowiadać wymaganiom Zamawiającego związanym z wdrożeniem wibroizolatora jaki opisany został w Specyfikacji Technicznej poprzez uzyskanie co najmniej zbliżonych, ale nie gorszych, efektów (parametrów/ funkcjonalności) referencyjnego rozwiązania. W przypadku rozwiązania równoważnego oferent powinien uwzględnić w cenie oferty całkowite wynagrodzenie za przeniesienie – przez podmiot uprawniony – wszystkich praw własności intelektualnej (w tym praw własności przemysłowej) do rozwiązania równoważnego na rzecz Zamawiającego, a przeniesienie tych praw powinno nastąpić jednocześnie z podpisaniem umowy w formie aneksu do tejże umowy. Aneks powinien wyraźnie określać przedmiot przeniesionych praw oraz oświadczenie przez osoby uprawnione do tego, iż przeniesienie następuje w zakresie wszystkich praw własności intelektualnej do tegoż rozwiązania (a w przypadku utworów – dodatkowo wymienienie pól eksploatacji); oświadczenie, iż rozwiązanie to nie narusza jakichkolwiek praw ani roszczeń osób trzecich; oświadczenie oferenta, iż w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszeń wobec Zamawiającego z tytułu korzystania lub wprowadzania do obrotu przedmiotowego rozwiązania zwolni on Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu; oraz że przeniesienie praw nastąpiło w ramach ceny określonej w umowie. Aneks, o którym mowa powyżej nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a jego zawarcie będzie warunkowało skuteczność zawarcia tejże umowy.

Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. Powyższe zgodnie z zasadą zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody (FSC, PFSC). Ponadto Wykonawca powinien stosować przepisy Prawa Pracy obowiązujące w jego systemie prawnym, a także zapewniać pracownikom wszystkie wymagane przez ten system prawny świadczenia socjalne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Zator

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie typu Roller Coaster – Mega Coaster podtyp Wood Coaster do Parku Rozrywki Energylandia zgodnego ze zgłoszeniem patentowym nr P-417945 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) lub rozwiązania równoważnego, którego innowacyjność polegać będzie na opracowaniu systemu pasywnego tłumienia szkodliwych drgań wysokoczęstotliwościowych. Cele wdrożenia innowacyjnego rozwiązania (szczegółowy opis w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania ofertowego):

a) izolacja drgań mocowania toru;
b) izolacja drgań podstawy wózka ;
c) zmniejszenie poziomu hałasu;
d) wydłużony czas eksploatacji systemu jezdnego ;
e) skrócony czas obsługi technicznej;
f) zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie typu Roller Coaster – Mega Coaster podtyp Wood Coaster wg. poniższej specyfikacji:
a. Konstrukcja – Stalowo- drewniana.
b. Długość toru – 1300 metrów lub więcej;
c. Maksymalna wysokość konstrukcji –60 metrów;
d. Prędkość maksymalna –nie mniej jak 110 -115 km/h/;
e. Ilość inwersji (obrotu 360 stopni) – nie mniej jak 3;
f. Tłumik (amortyzator) drgań zgodny z opisem patentowym P-417945 lub zgodny z równoważnym rozwiązaniem na zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym - wymienny - w zestawie . Amortyzator wibracyjny montowany w miejscach narażonych na wibracje.
g. Preferowane maksymalne przeciążenia: 4 G;
h. Preferowane e maksymalne przeciążenia ujemne: -1.2 G;
i. Liczba pociągów – 2
j. Liczba wagoników w pociągu – 6 (6 rzędów po 2 osoby w rzędzie)
k. Liczba pasażerów w pociągu – 24 osoby
l. Ograniczenie wzrostu – od 120 cm
m. System blokujący - indywidualny uchwyt zabezpieczający.
n. System zamykający - podwójny hydrauliczny mechanizm zamykający.
o. Całkowity czas jazdy z wyłączeniem wsiadania/wysiadania – nie mniej jak 110 sekund.
p. Czas wsiadania/wysiadania – pomiędzy 40-50 sekund.
q. Czas startu pomiędzy pociągami na stacji – 80 – 85 sekund.
r. Zakładana przepustowość na godzinę – około 1400 pasażerów (+/-400 pasażerów).
s. Główny system napędowy – Napęd łańcuchowy z silnikiem.
t. Główny system hamulcowy – magnetyczny.
u. Tor boczny – Wymagamy w cenie.
v. Włącznik automatyczny – Wymagamy w cenie
w. Zasilanie – w zakresie 400 – 600 kVa
x. W ramach udzielonej gwarancji Dostawca przekaże Zamawiającemu wraz z odbiorem urządzenia podstawowy zestaw części zamiennych. Dostawca zapewni serwis urządzenia 7 dni w tygodniu 24H na dobę poprzez sieć Internet, a w przeciwnym razie dokonana wymaganych napraw w czasie bez zbędnej zwłoki – nie dłużej jak 72H od daty zgłoszenia.
y. Ułatwienia dla niepełnosprawnych - konstrukcja urządzenia umożliwi korzystanie przez niepełnosprawnych.
z. Urządzenie typu rollercoaster drewniany - Wood Coaster – zgodnie z założeniami zgłoszenia patentowego nr P-417945 powinno charakteryzować się redukcją drgań z uwagi na zastosowanie, zgodnie z ww. założeniami, wypełnienia profili kompozytem elastromerowym – lub zgodnego z równoważnym rozwiązaniem na zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym.

Gwarantowane ewolucje, które powinny zostać zastosowane w rollercoasterze:
1. wielki zjazd (tzw. big drop);
2. garb wielbłąda (camelback);
3. odwrócony „garb wielbłąda (rewersing camelback);
4. „łuk bawarski (bayern curves);
5. fala (wave turn);
6. prawostronna karuzela (right-hand carousel);
7. skręt w stanie nieważkości (Zero-G S-Turns);
8. podskok (bunny hop).

Tor i kolumny:
1. Tor metalowo drewniany I BOX i kolumny.
2. Drewno w standardowym wymiarze.
3. Wszelkie śruby, kotwy mocujące oraz szablony fundamentowe.
4. Pociągi.
5. Bramki automatyczne.
6. Platformy ewakuacyjne oraz konserwacyjne.
7. Tor boczny.
8. Wyłącznik automatyczny

Pociągi:
9. System automatycznego uwalniania urządzenia przytrzymującego.
10. Podwójny układ hydrauliczny w pociągach.
11. Sprężynowe prowadnice i koła.
12. Modelowanie/wygląd zewnętrzny pociągów.
13. Jeden zapasowy pośredni wagonik ( nie pierwszy, ani ostatni ).
14. System kontroli jazdy.
15. Szafy sterownicze.
16. Hamulce Magnetyczne.
17. Przewody elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, przewody i węże.
18. Czujniki, koryta kablowe i złącza.
19. Kompresor.

Instalacja:
20. Nadzór nad instalacją, testowanie, uruchamianie i szkolenie personelu Zamawiającego.

Zasady działania tłumika drgań i sposobu tłumienia drgań zostały szczegółowe określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania ofertowego.

Kod CPV

34940000-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia kolejowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie: w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. Termin podpisania Umowy – nie później jak 90 dni od daty wyłonienia dostawcy.

Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego tj. dostawy i uruchomienia dla Klientów Parku Rozrywki Energylandia: najpóźniej 6 kwietnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent zapewni, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z przedmiotem zapytania ofertowego, a ponadto wykaże, że zrealizował w ostatnich dwóch latach przed upływem terminu do składania ofert co najmniej dwa zamówienia powyżej 3.000.000,00 EURO każde na dostawę urządzenia typu Roller Coaster.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny

Oferent zapewni, że dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponować będzie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent zapewni, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na wykonanie zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 i 2a do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w uzasadnionych przypadkach, nieznanych w momencie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego jaki i w terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj.
a) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
b) okoliczności siły wyższej,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,

a zmiany te nie będą prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w drodze aneksu. Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania istotnej zmiany Umowy jest uprzednie wyrażenie zgody na taką zmianę przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (jednostka finansująca projekt; "PARP").

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
3) Wykaz dostaw – Załącznik nr 2a
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3
5) Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty (np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
1 Cena 300
2 Termin realizacji 100
3 Gwarancja – minimalny wymagany czas gwarancji 12 miesięcy. 100

Razem 500

Kryterium nr 1
Cena - wartość punktowa wagi w %: 60. Maksymalna ilość punktów 300. Liczenie według wzoru:

X Najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie.
Y Cena ocenianej oferty.

(X:Y) x 300

Kryterium nr 2
Termin realizacji – wartość punktowa wagi w %: 20. Maksymalna ilość punktów 100. Liczenie według wzoru:

X Najkrótszy termin realizacji zaproponowany przez oferentów podlegających ocenie.
Y Oferta oceniana.

(X:Y) x 100

Kryterium nr 3 – Minimalny wymagany czas gwarancji – 12 miesięcy.
Gwarancja - wartość punktowa wagi w %: 20. Maksymalna ilość punktów 100. Liczenie według wzoru:

Y – Oferta Oceniana
X – Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany przez oferentów podlegających ocenie.

(Y:X) x100

2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania ww. powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

34-141 Przytkowice

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

33 876-88-12

Fax

33 872-57-28

NIP

5511735768

Tytuł projektu

Nowy wymiar komfortu w urządzeniach rozrywkowych - wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego Mega-Coastera

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0014/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa:
Vekoma Rides Manufacturing B.V.
Schaapweg 18
6063 BA Vlodrop
The Netherlands

Data wpłynięcia oferty:
30.11.2017

Cena netto:
10.000.000 euro
Liczba wyświetleń: 2109