Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017 MODELE ODLEWNICZE

Data publikacji: 17.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-10-2017

Numer ogłoszenia

1056017

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – MODELE ODLEWNICZE”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Banaszak – k.banaszak@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 511764606

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletów modelowych (odlewniczych) według oznaczeń Wykonawcy:
1. Korpus głowicy 0308-11-62293
2. Konsola 0308-12-62286
3. Wspornik prawy 0308-12-56130
4. Wspornik lewy 0308-12-56131
5. Wspornik pulpitu wiszącego 0308-36-64273
6. Wspornik pulpitu bocznego 0308-36-64274
7. Stopa 0308-12-2-24794

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa omodelowania niezbędnego do wykonania odlewów do frezarki FNJB35H i realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie kompletów modelowych (odlewniczych) według oznaczeń Wykonawcy:

1. Korpus głowicy 0308-11-62293
2. Konsola 0308-12-62286
3. Wspornik prawy 0308-12-56130
4. Wspornik lewy 0308-12-56131
5. Wspornik pulpitu wiszącego 0308-36-64273
6. Wspornik pulpitu bocznego 0308-36-64274
7. Stopa 0308-12-2-24794

Specyfikacja przedmiotu oferty:
a) Modele i rdzennice drewno/sklejka na formowanie ręczne.
b) Pozycja 1 i 2 - opracowanie technologiczne 3D i wykonanie w technologii CNC.
c) Rysunki Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i objęte są umową poufności. Dostępne u przedstawiciela Zamawiającego przez firmy, które mają podpisaną z Zamawiającym Umowę Poufności.
d) Gwarancja na modele: w miesiącach lub minimalna ilość zaformowań.

Kod CPV

43415000-5

Nazwa kodu CPV

Formy odlewnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z zamówieniem. Najpóźniej do dnia 20.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Rysunki Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i objęte są umową poufności. Dostępne u przedstawiciela Zamawiającego przez firmy, które mają podpisaną z Zamawiającym Umowę Poufności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym.
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
• Podpisana umowa poufności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny skierowane będą oferty wykonawców spełniających wymagane podstawowe kryteria.
Kryterium oceny:
1 . Cena netto – waga kryterium 80 %.
2. Termin wykonania – waga kryterium 20 %.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

1. Cena - max. 80 pkt.
C = (Cnn/Cnob) x 80 punktów, gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

2. Termin wykonania – max. 20 pkt.
W kryterium Termin wykonania punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie ze wzorem: Tc = (Tnc / Tbc) x 20 punktów, gdzie:
Tc – punkty w kryterium termin wykonania, Tnc – najkrótszy termin wykonania spośród ocenianych ofert podany w dniach kalendarzowych, Tbc – termin wykonania kompletu modelu badanej oferty podany w dniach kalendarzowych.

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane w Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W związku z tym, że Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na dostawcę wybrano:
Na pozycje:
1. Korpus głowicy 0308-11-62293
2. Konsola 0308-12-62286
MODRA ŚREM, Hieronim Ratajczak, ul. Wiosenna 7, 63-100 Śrem.
Oferta z dn. 10.10.2017
Cena netto: 32.000 PLN
Punktacja: 96 i 98,4 pkt.

Na pozycje:
3. Wspornik prawy 0308-12-56130
4. Wspornik lewy 0308-12-56131
5. Wspornik pulpitu wiszącego 0308-36-64273
6. Wspornik pulpitu bocznego 0308-36-64274
7. Stopa 0308-12-2-24794
Zakład Odlewniczy J. Lejko, S. Światłowski sp. jawna, ul. Magazynowa 7, 69-200 Sulęcin.
Oferta z dn. 12.10.2017
Cena netto: 3695 PLN
Punktacja: 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 694