Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz wentylacyjnej przy realizacji zadań związanych z termomodernizacją istniejącego budynku Sali Gimnastycznej na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy)

Data publikacji: 04.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2017

Numer ogłoszenia

1053397

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

07.09.2017r. - Zmiana zapytania ofertowego:
- Dodano załącznik nr 2, 4, 5 do zapytania ofertowego.
- Dodano wersję edytowalną załączników.
- Zmiana terminu składania ofert na 14.09.2017r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa – Recepcja, w godzinach 8:00-15:00
Oferta powinna być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz wentylacyjnej przy realizacji zadań związanych z termomodernizacją istniejącego budynku Sali Gimnastycznej na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy)”
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.09.2017r., do godziny 12:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-658-946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz wentylacyjnej przy realizacji zadań związanych z termomodernizacją istniejącego budynku Sali Gimnastycznej na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy) oraz opiniowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących robót budowlanych w branży sanitarnej oraz wentylacyjnej wykonywanych w przedmiotowym budynku, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 (Opis przedmiotu zamówienia) i na zasadach określonych w załączniku nr 3 (istotne postanowienia umowy).
Szczegółowe informacje na temat projektu wykonawczego i sposobu realizacji robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem dostępne są pod adresami: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047258
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047307
Wykonawca powinien zapoznać się z wytycznymi Zamawiającego, uwarunkowaniami zewnętrznymi dotyczącymi inwestycji (tj. lokalizacją) oraz formą istniejącego budynku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Julinek, gm. Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz wentylacyjnej.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz wentylacyjnej przy realizacji zadań związanych z termomodernizacją istniejącego budynku Sali Gimnastycznej na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy) oraz opiniowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących robót budowlanych w branży sanitarnej oraz wentylacyjnej wykonywanych w przedmiotowym budynku, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 (Opis przedmiotu zamówienia) i na zasadach określonych w załączniku nr 3 (istotne postanowienia umowy).

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79212100-3 - Usługi audytu
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać nie później niż do 20.03.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek:
- jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 4 miesiące, nadzorowała wykonywanie robót sanitarnych oraz wentylacyjnych w budynku.
Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394);

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne zmiany postanowień Umowy dopuszczalne są jedynie w następujących przepadkach:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, w następujących przypadkach:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy mające zgodnie z przepisami wpływ na wykonanie zamówienia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) opóźnienia przez Zamawiającego w przekazaniu całości lub części dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia;
c) przedłużenia terminu wykonania robót sanitarnych i/ lub wentylacyjnych przez wykonawcę wykonującego roboty sanitarne i/lub wentylacyjne objęte niniejszą usługą nadzoru;
d) skrócenie terminu wykonania robót sanitarnych i/ lub wentylacyjnych przez wykonawcę wykonującego roboty sanitarne i/lub wentylacyjne objęte niniejszą usługą nadzoru
e) zmian formalno-organizacyjnych Stron;
f) wystąpienia okoliczności siły wyższej, rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
g) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,
h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności przedmiotu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą z propozycją zmiany z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 3 i 4.
3. Propozycja zmiany terminu, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 może polegać na przesunięciu terminu wykonania Umowy jedynie o okres trwania określonych wyżej przeszkód.
4. Propozycja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt. 2, 3 i 5 zostanie wyliczona proporcjonalnie do zakresu i przedmiotu zmiany w stosunku i w oparciu o dotychczasowe wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 11 i 12;
5) dokumenty, o których mowa w części 4, 5 i 8 Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert, na podstawie których Komisja będzie dokonywała wyboru najkorzystniejszej oferty , będą:
a) Cena – waga 100%:
Sposób oceny wg wzoru: Najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium.
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i po podstawieniu do powyższego wzoru.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert - uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, KOMUNIKACJI I KULTURY

Adres

Senatorska 13/15

00-075 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228296811

Fax

0

NIP

5252198398

Tytuł projektu

Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej

Numer projektu

RPMA.04.02.00-14-5335/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, zgodnie z częścią 15 – Pozostałe postanowienia, pkt. 24 zapytania ofertowego unieważnia przedmiotowe postępowanie w trybie zapytania ofertowego – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe ze względu na błędny opis przedmiotu zamówienia:
• §1 ust. 6 pkt. 4 Istotnych postanowień umowy: dojazd i pobyt na placu budowy jeden raz w tygodniu
• załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy – opis przedmiotu zamówienia ust. 4: dojazd i pobyt na placu budowy dwa razy w tygodniu.
Zamawiający informuje, że poprawione postępowanie w trybie zapytania ofertowego zostanie ponownie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Liczba wyświetleń: 498