Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa: prace badawcze niezbędne do stworzenia nowych powłok barier termicznych (TBC) do turbin silników lotniczych i przemysłowych turbin gazowych w celu przedłużenia okresu użytkowania w środowisku wysokiej temperatury i wysokotemperaturowej korozji

Data publikacji: 30.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2017

Numer ogłoszenia

1052719

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych”, nr POIR.01.01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.
Zamówienia polega na:
Wykonaniu prototypowych łopatek I stopnia turbiny sprężarki silnika lotniczego celem wykonania na nich powłok nanostrukturalnych
Wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych łopatek prototypowych
Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
Wykonaniu badań częstotliwości drgań własnych łopatek prototypowych z powłokami nanostrukturalnymi
Wykonaniu badań zmęczeniowych łopatek prototypowych pokrytych powłokami nanostrukturalnymi w temperaturze otoczenia i temperaturze roboczej
Wykonaniu badań nieniszczących łopatek prototypowych pokrytych powłokami nanostrukturalnymi
Wykonaniu badań podczas próby trwałościowej wg przepisów FAR 33.87 wybranych powłok na łopatkach i badania po próbie trwałościowej
Opracowaniu raportu oceny stanu technicznego powłok nanostrukturalnych oraz łopatek poddanych próbom

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego:
GALACTIC Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 70/26, 00-175 Warszawa
lub
2) e-mail: m.kiczorowski@galacticaero.com
oraz e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 30 września 2017 r. do godz. 16.00.
Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, jego adres, NIP, REGON, a także w sposób wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień
Dariusz Molenda
Prezes Zarządu
Galactic Sp. z o.o.
e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
Tel. (48) 661254414

Uwaga:
W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

darek.molenda@galacticaero.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Molenda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. (48) 661254414

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienia polega na:
Wykonaniu prototypowych łopatek I stopnia turbiny sprężarki silnika lotniczego celem wykonania na nich powłok nanostrukturalnych
Wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych łopatek prototypowych
Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
Wykonaniu badań częstotliwości drgań własnych łopatek prototypowych z powłokami nanostrukturalnymi
Wykonaniu badań zmęczeniowych łopatek prototypowych pokrytych powłokami nanostrukturalnymi w temperaturze otoczenia i temperaturze roboczej
Wykonaniu badań nieniszczących łopatek prototypowych pokrytych powłokami nanostrukturalnymi
Wykonaniu badań podczas próby trwałościowej wg przepisów FAR 33.87 wybranych powłok na łopatkach i badania po próbie trwałościowej
Opracowaniu raportu oceny stanu technicznego powłok nanostrukturalnych oraz łopatek poddanych próbom

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych”, nr POIR.01.01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Zamówienia polega na:
Wykonaniu prototypowych łopatek I stopnia turbiny sprężarki silnika lotniczego celem wykonania na nich powłok nanostrukturalnych
Wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych łopatek prototypowych
Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
Wykonaniu badań częstotliwości drgań własnych łopatek prototypowych z powłokami nanostrukturalnymi
Wykonaniu badań zmęczeniowych łopatek prototypowych pokrytych powłokami nanostrukturalnymi w temperaturze otoczenia i temperaturze roboczej
Wykonaniu badań nieniszczących łopatek prototypowych pokrytych powłokami nanostrukturalnymi
Wykonaniu badań podczas próby trwałościowej wg przepisów FAR 33.87 wybranych powłok na łopatkach i badania po próbie trwałościowej
Opracowaniu raportu oceny stanu technicznego powłok nanostrukturalnych oraz łopatek poddanych próbom.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
a) opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej,
b) wykonanie prototypowych łopatek,
c) przeprowadzenie niezbędnych badań nieniszczących i niszczących łopatek pokrytych nanostrukturami wymienionych w opisie,
d) przeprowadzenie próby trwałościowej 150 h
e) przeprowadzenie badań po próbie
f) przygotowanie silnika lotniczego do prób w dwóch konfiguracjach

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji umowy: 10.10.2017-13.01.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Produkcja silników lotniczych od min. 2 lat (dowody: oświadczenie)
2. Posiadanie niezbędnego zaplecza i infrastruktury do prowadzenia prac związanych z weryfikacją i certyfikacją nowych pokryć wskazanych w projekcie (biuro konstrukcyjne /dział badań i rozwoju) (dowody: oświadczenie)

Wiedza i doświadczenie

1. Odpowiednie doświadczenie w realizacji prac badawczo – rozwojowych (zrealizowany min. 1 projekt badawczo-rozwojowy o wartości min. 1 mln zł netto) (dowody: oświadczenie)

Potencjał techniczny

1. Posiadanie niezbędnego zaplecza i infrastruktury do prowadzenia prac związanych z weryfikacją i certyfikacją nowych pokryć wskazanych w projekcie (biuro konstrukcyjne /dział badań i rozwoju) (dowody: oświadczenie)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Odpowiedni potencjał kadrowy (min. 3 osoby zatrudnione w biurze konstrukcyjnym/dziale badań i rozwoju o wyższym wykształceniu kierunkowym (dowody: oświadczenie)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wg wzoru (załącznik)
2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów dostępu i kryteriów wyboru

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających do wartości maks. 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia – waga 60%;
W – Wartość techniczna oferowanej usługi – waga 40%.

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C liczba punktów badanej oferty za cenę
NC najniższa cena brutto złożonej oferty
BC cena brutto badanej oferty


Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się (suma ocen z pkt a – c):
a) Zrealizowaniem usługi w zgodzie z systemu zapewnienia jakości wg AS 9100/ISO 9001 (dowody: oświadczenie – zapewnienie o zrealizowaniu usługi w zgodzie z systemem zapewnienia jakości wg AS 9100/ISO 9001)
TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
b) Przeprowadzeniem badań we własnym laboratorium materiałowym przy współudziale własnego biura konstrukcyjnego (dowody: oświadczenie)
TAK – 20 pkt / NIE – 0 pkt
c) Jakością oferowanych badań mierzoną liczbą zrealizowanych badań w zakresie identycznym lub podobnym (w zakresie silników lotniczych) do przedmiotu zamówienia (dowody: oświadczenie):

Doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w ostatnich 3 latach:
Realizacja prac badawczo-rozwojowych ≤ 1 10 pkt
Realizacja prac badawczo – rozwojowych ≤ 2 20 pkt
Realizacja prac badawczo – rozwojowych ≤ 5 50 pkt
Realizacja prac badawczo – rozwojowych – więcej niż 5 70 pkt
Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 60% + W * 40%

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W liczba punktów uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.
Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny. Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GALACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 70/26

00-175 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 661254414

NIP

5252443596

Tytuł projektu

Nanostrukturalne Pokrycia Barier Cieplnych Na Wirujące i Nieruchome Elementy Turbin Gazowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0921/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta od:

Pratt & Whitney Rzeszów SA
Ul. Hetmańska 120,
35-078 Rzeszów
27.09.2017
cena: 5 090 773,20 zł
łączna liczba punktów: 92,00 pkt
Liczba wyświetleń: 790