Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO-WO /2017 na dostawę aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego (finansowanie w formie leasingu operacyjnego)

Data publikacji: 28.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2017

Numer ogłoszenia

1052207

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informujemy, że omyłkowo w zał. 1 zaproszenie do składania ofert leasing (Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia) została wskazana:
było:
Wyposażona w 2 perforowane półki ze stali nierdzewnej.
jest poprawnie:
Wyposażona w 3 perforowane półki ze stali nierdzewnej.

Zmiana specyfikacji numer 5
Grupa 3, Cieplarka laboratoryjna III
Pytanie 9: Zamawiający wymaga minimum 2 półki perforowane dla cieplarki o pojemności min. 175 L. Czy taka ilość półek jest dla Państwa wystarczająca przy tak dużej pojemności? Producenci rekomendują minimum 3 półki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 sztuki perforowanych półek wykonanych ze stali nierdzewnej wraz z rozkładem temperatury w 5 punktach dla każdej z nich, wykonanych przez akredytowane laboratorium. Oczywista omyłka ze strony Zamawiającego została skorygowana w załączniku numer 1 do zaproszenia do składania ofert.

Informujemy, że zostaje załączony plik z pytaniami i odpowiedziami, które zostały zadane na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informujemy, że zostaje załączony poprawny załącznik nr 1 z wprowadzoną korektą.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 28.09.2017r.
2) Oferty na dostawę można składać osobiście w siedzibie firmy P.U.T. DEMPOL-ECO (pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO, ul. Składowa 9, 45-125 Opole) lub przesyłać pocztą/kurierem do dnia 28.09.2017r. do godziny 15.00 (o ważności oferty decyduje data wpływu oferty do firmy DEMPOL-ECO).
3) Oferty, jakie wpłyną po tej dacie, uznaje się za nieważne.
4) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Warunki formalne, jakie musi spełniać oferta, by została uznana za ważną (wymagane elementy oferty):

1) Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 2 Formularz oferty.
2) Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik numer 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego.
3) Złożenie Oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany Ofertą do końca terminu jej ważności.
4) Należy również dostarczyć załącznik nr 3 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
5) Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.
6) Zawierać pełną nazwę oferenta (lub oferentów, jeżeli składają ofertą łącznie), adres oferenta, numer telefonu oraz podatkowy numer identyfikacyjny (np. NIP, bądź REGON lub w przypadku oferenta zagranicznego równoważne);
7) Być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia, być podpisana przez oferenta;
8) Określać cenę przedmiotu dostawy dla grupy na którą oferent składa ofertę, podaną w PLN, w wysokości netto.
9) W przypadku podania w ofercie ceny w innej walucie niż PLN, cena zostanie na potrzeby porównania ofert przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wyznaczony termin składania ofert;
10) Zawierać datę ważności oferty (nie krótszą niż 180 dni);
11) Obejmować pełną specyfikację techniczną przedmiotu dostawy (ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymaganej specyfikacji, określonej dla przedmiotu zamówienia);
12) Zawierać wypełniony załącznik numer 1 do Zaproszenia do składania ofert.
13) Zawierać trzy referencje, dla każdej z grup na którą składa ofertę, na realizację podobnych dostaw w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) każda na kwotę co najmniej:
- 300 tysięcy złotych netto dla grupy 1
- 100 tysięcy złotych netto dla grupy 2 i 3
- 10 tysięcy złotych netto dla grupy 4
Jako podobne dostawy rozumie się:
- dla grupy 1 dostawę chromatografów
- dla grupy 2-4 dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Ponadto, dla niniejszego postępowania ofertowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjmowania zapytań (do 28.09.2017r do godziny 15.00 włącznie), dotyczących przedmiotu zamówienia jak i samego zaproszenia do składania ofert. Pytania mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową na podany poniżej adres. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane na stronie internetowej firmy P.U.T. DEMPOL-ECO, jednakże w przypadku zapytań zgłoszonych po 21.09.2017 Zamawiający nie gwarantuje zamieszczenia odpowiedzi przed terminem zakończenia składania ofert.
2. O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Telefonicznie informacje nie będą udzielane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania przed wyznaczonym terminem składania ofert, bez podawania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu poprzez niedokonanie wyboru oferenta, bez podawania przyczyn.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną, przez Właściciela P.U.T. DEMPOL-ECO, do udzielania informacji w zakresie prowadzonego postępowania ofertowego jest Pani Justyna Grondys, telefon: 784 905 018, email: justyna.grondys@dempol.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784 905 018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i sprzętu
laboratoryjnego- przedmioty fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe dane oraz wymagania zostały przedstawione w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
3) Kod CPV 38500000-0, 38000000-5;

Grupa 1, kod CPV 38500000-0
1. Chromatograf cieczowy
2. Chromatograf gazowy

Grupa 2, kod CPV 38000000-5
3. Wirówka
4. Laboratoryjny system oczyszczania wody
5. Zmywarka laboratoryjna
6. System do mineralizacji próbek
7. Automatyczna analityczna strzykawka
Grupa 3, kod CPV 38000000-5
8. Chłodnia laboratoryjna (3 sztuki)
9. Cieplarka laboratoryjna I (2 sztuki)
10. Cieplarka laboratoryjna II
11. Cieplarka laboratoryjna III
12. Autoklaw I
13. Autoklaw II
14. Zamrażarka kriogeniczna
15. Komora laminarna
16. Zestawy do filtracji membranowej
Grupa 4, kod CPV 38000000-5
17. Zgrzewarka do tacek używanych w szybkich testach mikrobiologicznych

Oferent wypełnia załączoną do zaproszenia specyfikację przedmiotu zamówienia według wzoru zawartego w załączniku numer 1, ponosząc pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w niej dane, w tym za poświadczenie nieprawdy. Oferty bez wypełnionych załączników numer 1, 2 oraz 3 zostaną odrzucone.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1) Celem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i sprzętu
laboratoryjnego- przedmioty fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe dane oraz wymagania zostały przedstawione w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
3) Kod CPV 38500000-0, 38000000-5;

Grupa 1, kod CPV 38500000-0
1. Chromatograf cieczowy
2. Chromatograf gazowy

Grupa 2, kod CPV 38000000-5
3. Wirówka
4. Laboratoryjny system oczyszczania wody
5. Zmywarka laboratoryjna
6. System do mineralizacji próbek
7. Automatyczna analityczna strzykawka
Grupa 3, kod CPV 38000000-5
8. Chłodnia laboratoryjna (3 sztuki)
9. Cieplarka laboratoryjna I (2 sztuki)
10. Cieplarka laboratoryjna II
11. Cieplarka laboratoryjna III
12. Autoklaw I
13. Autoklaw II
14. Zamrażarka kriogeniczna
15. Komora laminarna
16. Zestawy do filtracji membranowej
Grupa 4, kod CPV 38000000-5
17. Zgrzewarka do tacek używanych w szybkich testach mikrobiologicznych

Oferent wypełnia załączoną do zaproszenia specyfikację przedmiotu zamówienia według wzoru zawartego w załączniku numer 1, ponosząc pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w niej dane, w tym za poświadczenie nieprawdy. Oferty bez wypełnionych załączników numer 1, 2 oraz 3 zostaną odrzucone.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i sprzętu
laboratoryjnego- przedmioty fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe dane oraz wymagania zostały przedstawione w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
3) Kod CPV 38500000-0, 38000000-5;

Grupa 1, kod CPV 38500000-0
1. Chromatograf cieczowy
2. Chromatograf gazowy

Grupa 2, kod CPV 38000000-5
3. Wirówka
4. Laboratoryjny system oczyszczania wody
5. Zmywarka laboratoryjna
6. System do mineralizacji próbek
7. Automatyczna analityczna strzykawka
Grupa 3, kod CPV 38000000-5
8. Chłodnia laboratoryjna (3 sztuki)
9. Cieplarka laboratoryjna I (2 sztuki)
10. Cieplarka laboratoryjna II
11. Cieplarka laboratoryjna III
12. Autoklaw I
13. Autoklaw II
14. Zamrażarka kriogeniczna
15. Komora laminarna
16. Zestawy do filtracji membranowej
Grupa 4, kod CPV 38000000-5
17. Zgrzewarka do tacek używanych w szybkich testach mikrobiologicznych

Oferent wypełnia załączoną do zaproszenia specyfikację przedmiotu zamówienia według wzoru zawartego w załączniku numer 1, ponosząc pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w niej dane, w tym za poświadczenie nieprawdy. Oferty bez wypełnionych załączników numer 1, 2 oraz 3 zostaną odrzucone.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

kod CPV 38500000-0
kod CPV 38000000-5

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia na podany w pkt.9 adres musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od podpisania umowy z dostawcą.
2) Maksymalny całkowity czas realizacji nie może przekroczyć daty: 24.11.1017r.
3) Zamawiający zastrzega, że dostawa musi odbyć się w godzinach pracy,
tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Za dzień wykonania dostawy uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.
4) Koszty transportu (na adres Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz ubezpieczenia pokrywa Dostawca.
5) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy dla danej grupy, skutkować będzie to naliczeniem kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości oferty na grupę, dla której dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
6) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy dla danej grupy, Zamawiający uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dla danej grupy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. W takim przypadku zostanie wybrany następny Dostawca, który otrzymał najwięcej punktów, po wybranym pierwotnie Dostawcy, w postępowaniu ofertowym dla danej grupy. Będzie to także skutkować naliczeniem kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości oferty na grupę. Jako zwłoka będzie liczony czas od wymaganej przez Zamawiającego daty dostawy do daty w jakiej nowy Dostawca dostarczy sprzęt.
7) Wymagane świadectwa wzorcowania zostaną dostarczone przez Dostawcę w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia świadectw w wymaganym terminie zostaną naliczone kary umowne w wysokości 0,05% wartości zamówienia dla danej grupy za każdy dzień zwłoki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W tym celu Oferent jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
3) Oferty należy składać w języku polskim.
4) Wszystkie niezbędne działania w zakresie realizacji dostawy wykonywane będą pod wskazanym adresem w punkcie 9. Zamawiający zapewnia dostępność swoich pracowników lub oddelegowanych przedstawicieli we wszystkie dni robocze w czasie realizacji przedmiotu zamówienia w godzinach 8.00-16.00 w swojej siedzibie w celu dokonania dostawy maszyn i ich instalacji.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia, finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
6) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
10) Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
11) W przypadku wskazania w opisie zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
12) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
13) Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez upoważnioną osobę po stronie Oferenta.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łączni następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
 wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferty bez wypełnionych załączników numer 1, 2 oraz 3 lub w którykolwiek z parametrów technicznych nie będzie spełniony zostaną odrzucone.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia musi wykazać się doświadczeniem, to znaczy wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę aparatury badawczej i/lub sprzętu laboratoryjnego. W celu spełnienia przez oferenta warunku o którym mowa powyżej, zobowiązany jest on przedłożyć wraz z ofertą trzy referencje dla każdej z grup dla której przedłożył ofertę. Referencja wskazuje, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w przypadku prowadzenia działalności krócej – w tym okresie) oferent wykonał zadowalająco dostawę aparatury badawczej i/lub sprzętu laboratoryjnego na kwotę co najmniej:
- 300 tysięcy złotych netto dla grupy 1
- 100 tysięcy złotych netto dla grupy 2 i 3
- 10 tysięcy złotych netto dla grupy 4

Jako podobne dostawy rozumie się:
- dla grupy 1 dostawę chromatografów
- dla grupy 2-4 dostawę sprzętu laboratoryjnego
Oferent, który nie przedłoży wymaganych referencji zostanie odrzucony.

Warunki formalne, jakie musi spełniać oferta, by została uznana za ważną (wymagane elementy oferty):

1) Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 2 Formularz oferty.
2) Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik numer 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego.
3) Złożenie Oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany Ofertą do końca terminu jej ważności.
4) Należy również dostarczyć załącznik nr 3 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
5) Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.
6) Zawierać pełną nazwę oferenta (lub oferentów, jeżeli składają ofertą łącznie), adres oferenta, numer telefonu oraz podatkowy numer identyfikacyjny (np. NIP, bądź REGON lub w przypadku oferenta zagranicznego równoważne);
7) Być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia, być podpisana przez oferenta;
8) Określać cenę przedmiotu dostawy dla grupy na którą oferent składa ofertę, podaną w PLN, w wysokości netto.
9) W przypadku podania w ofercie ceny w innej walucie niż PLN, cena zostanie na potrzeby porównania ofert przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wyznaczony termin składania ofert;
10) Zawierać datę ważności oferty (nie krótszą niż 180 dni);
11) Obejmować pełną specyfikację techniczną przedmiotu dostawy (ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymaganej specyfikacji, określonej dla przedmiotu zamówienia);
12) Zawierać wypełniony załącznik numer 1 do Zaproszenia do składania ofert.
13) Zawierać trzy referencje, dla każdej z grup na którą składa ofertę, na realizację podobnych dostaw w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) każda na kwotę co najmniej:
- 300 tysięcy złotych netto dla grupy 1
- 100 tysięcy złotych netto dla grupy 2 i 3
- 10 tysięcy złotych netto dla grupy 4
Jako podobne dostawy rozumie się:
- dla grupy 1 dostawę chromatografów
- dla grupy 2-4 dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dokładny opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji znajduje się w załączniku: zaproszenie do składania ofert leasing w pkt. 7. KRYTERIA OCENY OFERT .

Kryteria wyboru ofert zostały określone następująco:

DLA GRUPY 1

1.Cena netto 60 punktów
(najwyższą ocenę otrzyma oferta z najniższą ceną netto, wyrażoną w PLN)

2 Koszty przeglądu okresowego 10 punktów
(najwyższą ocenę otrzyma oferta z najniższym kosztem przeglądu okresowego)

3. Czas reakcji serwisu 10 punktów
(najwyższą ocenę otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji na zgłoszoną awarię)

4. Koszty serwisu pogwarancyjnego 10 punktów
(najwyższą ocenę otrzyma oferta z najniższym kosztem serwisu pogwarancyjnego)

5.Warunki gwarancji 10 punktów
(najwyższą ocenę otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, jednak nie krótszym niż okres 2 lat i nie dłuższym niż 5 lat, który jest liczony po bezusterkowym (bez zastrzeżeń) odbiorze sprzętu przez zamawiającego potwierdzonym protokołem odbioru)DLA GRUPY 2, 3, 4

1.Cena netto 90 punktów
(najwyższą ocenę otrzyma oferta z najniższą ceną netto, wyrażoną w PLN)

2.Warunki gwarancji 10 punktów
(najwyższą ocenę otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, jednak nie krótszym niż okres 2 lat i nie dłuższym niż 5 lat, który jest liczony po bezusterkowym (bez zastrzeżeń) odbiorze sprzętu przez zamawiającego potwierdzonym protokołem odbioru)

Wykluczenia

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W tym celu Oferent jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "DEMPOL-ECO" MARIAN PŁACZEK

Adres

Składowa 9

45-125 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774066060

Fax

774066066

NIP

7540005418

Tytuł projektu

Innowacyjne technologie oczyszczania wód i ścieków oparte na wysokozasadowych koagulantach glinowych

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0069/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GRUPA 1:
Perlan Technologies Polska Sp.z o.o.
ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa


GRUPA 2:
ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21,
87-100 Toruń


GRUPA 3:
ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21,
87-100 Toruń

GRUPA 4:
PPH ESKULAP M. Furyk, J.Matłosz S.J.
ul. Elsnera 6,
44-105 Gliwice
Liczba wyświetleń: 657