Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2017 z dnia 24.08.2017 r. dotyczące zakupu, dostawy i montażu linii diagnostycznej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kod CPV 34000000-7)

Data publikacji: 24.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Numer ogłoszenia

1051440

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
26-200 Końskie, ul. Staszica 2A;
- listownie pod w/w adres;
- e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl.
2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 31.08.2017 r.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym
i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta dot. linii diagnostycznej - projekt Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.
4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a_pasieka@kswp.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu lub Małgorzata Ciaś – Asystentka koordynatorki projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(41) 375-14-55.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i montaż linii diagnostycznej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, stanowiącej doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich,
na które składa się:
- urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
- urządzenie do pomiaru skuteczności tłumienia zawieszenia w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
- urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
- Centralna Jednostka Sterująca
- urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Szczegółowy zakres wyposażenia oraz specyfikacja przedmiotu zamówienia określona została w Załączniku nr 1
do niniejszego zapytania.
Ponadto Oferent zapewni:
- opiekę doświadczonego eksperta technicznego na etapie budowy i montażu (konsultacje na miejscu);
- projekt rozmieszczenia urządzeń (na bazie rzutów przyziemia);
- rysunki techniczne fundamentów poszczególnych urządzeń z zaznaczeniem przyłączy;
- wykonawcze rysunki techniczne dot. poprowadzenia przyłączy i mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ścieżki diagnostycznej;
- ramy/skrzynie fundamentowe ułatwiające przygotowanie fundamentów pod urządzenia;
- komplet dokumentacji urządzeń wymaganych przy odbiorze stacji przez TDT;
- minimum 12 miesięczną gwarancję na dostarczone urządzenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Miejscowość: Końskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup, dostawa i montaż linii diagnostycznej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, stanowiącej doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i montaż linii diagnostycznej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, stanowiącej doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich,
na które składa się:
- urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
- urządzenie do pomiaru skuteczności tłumienia zawieszenia w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
- urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
- Centralna Jednostka Sterująca
- urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Szczegółowy zakres wyposażenia oraz specyfikacja przedmiotu zamówienia określona została w Załączniku nr 1
do niniejszego zapytania. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – Sprzęt transportowy
i produkty pomocnicze dla transportu.
Cena usługi powinna zawierać koszty: sprzęt spełniający wszystkie wymagania prawne zgodnego z opisem zawartym w Załączniku nr 1, dostawy, kompleksowego montażu i uruchomienia linii diagnostycznej oraz szkolenia dla przyszłych użytkowników (nauczycieli) z zakresu obsługi linii diagnostycznej na miejscu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.
Ponadto Oferent zapewni:
- opiekę doświadczonego eksperta technicznego na etapie budowy i montażu (konsultacje na miejscu);
- projekt rozmieszczenia urządzeń (na bazie rzutów przyziemia);
- rysunki techniczne fundamentów poszczególnych urządzeń z zaznaczeniem przyłączy;
- wykonawcze rysunki techniczne dot. poprowadzenia przyłączy i mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ścieżki diagnostycznej;
- ramy/skrzynie fundamentowe ułatwiające przygotowanie fundamentów pod urządzenia;
- komplet dokumentacji urządzeń wymaganych przy odbiorze stacji przez TDT;
- minimum 12 miesięczną gwarancję na dostarczone urządzenia.

Kod CPV

34000000-7

Nazwa kodu CPV

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji Zamówienia przewiduje się na wrzesień 2017 r.
Zamawiający zastrzega jednak, że podany termin może ulec zmianie, o czym Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Należy do niej załączyć:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).
Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem następujących kryteriów,
• cena – 100 %;
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia
Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty
i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań
w celu jej określenia.
Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.
Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert
----------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres

Stanisława Staszica 2A

26-200 Końskie

świętokrzyskie , konecki

Numer telefonu

413751455

Fax

413751456

NIP

6581220917

Tytuł projektu

Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0092/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
Unimetal Sp. z o.o.,
ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów
Data wpłynięcia oferty: 29.08.2017 r.
Cena: 75 645,00 PLN
Liczba wyświetleń: 300