Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-08-2017

Numer ogłoszenia

1049146

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiającym w imieniu Konsorcjum jest członek konsorcjum - Związek Powiatów Polskich.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 14.00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego).

a) ofertę można złożyć drogą tradycyjną w Biurze Związku Powiatów Polskich w Nowym Sączu ul. Długosza 63/2, 33-300 Nowy Sącz (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego). W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zawierającą formułę „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” – nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2017 r. godz. 14.15.

b) ofertę można złożyć w formie elektronicznej przesyłając ją na adres bs@zpp.pl. Tytuł e-maila powinien być oznaczony: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. Sama oferta winna był złożona w załączniku do e-maila. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być brak wpływu oferty do Zamawiającego. W takim przypadku zalecamy kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpływu oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bs@zpp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bernadeta Skóbel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 477 86 00 (łączy sekretariat)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polegających na przesłaniu przesyłek listownych zwykłych nierejestrowanych w łącznej liczbie co najmniej 10 000 sztuk (słownie dziesięć tysięcy) z możliwością jednostronnego zwiększenia przez Zamawiającego wielkości zleconej usługi, nie więcej jednak niż do 16300 sztuk.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest doręczenie wydawanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu Biuletynów poświęconych rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi pocztowej w odniesieniu do przesyłek pocztowych. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe w obrocie krajowym, zwykłe, nie rejestrowane, o wadze powyżej 350 g do 1000 g (gabaryt A i B).

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach: Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, szerokość 230mm, długość 325 mm. Zamawiający będzie używał kopert o maksymalnym rozmiarze C4. Minimalna liczba sztuk przewidzianych do wysłania przez Zamawiającego przesyłek o gabarycie A wynosi 9 000 (słownie dziewięć tysięcy).

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach: Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Zamawiający będzie używał kopert o maksymalnym rozmiarze K20. Minimalna liczba sztuk przewidzianych do wysłania przez Zamawiającego przesyłek o gabarycie B wynosi 1000 (słownie tysiąc).

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku – Istotne postanowienia przyszłej umowy.
Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania przesyłek pocztowych w dni robocze od poniedziałku do piątku, w jednostkach Wykonawcy realizujących usługi objęte przedmiotem zamówienia na terenie miasta Nowego Sącza w godzinach 08:00 – 16.00 (wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla Zamawiającego, możliwie najbliższych punktów nadawczych) ewentualnie Wykonawca zapewni po swojej stronie odbiór przesyłek w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku termin odbioru będzie uzgadniany z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Ponieważ Zamawiający w dniu zlecania usługi nie ma wiedzy na temat wszystkich potencjalnych adresatów przesyłek w okresie trwania umowy Wykonawca zapewni doręczanie listów i przesyłek do wszystkich miejscowości w Polsce. Ponieważ adresatami korespondencji będą głównie urzędy administracji publicznej oraz inne instytucje posiadające punkty przyjęcia korespondencji/dzienniki podawcze przesyłki winny być dostarczane w standardowych godzinach pracy tego rodzaju instytucji.

Zamawiającego zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce uzgodnionej z Wykonawcą treści opłaty pocztowej, nazwy odbiorcy wraz z jego adresem oraz umieszczania na każdej nadawanej przesyłce nadruku z danymi adresowymi Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przygotowania przesyłek. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Zamawiający będzie sporządzał zestawienie ilościowe przesyłek według poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał stanowić będzie dla Wykonawcy potwierdzenie otrzymanej partii przesyłek do nadania w celu rozliczeniowym, a kopia będzie przeznaczona dla Zamawiającego w celu potwierdzenia nadania danej partii przesyłek.

Ceny jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym nie mogą przekraczać aktualnego na dzień ogłoszenia zamówienia cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, o którym mowa w art. 57 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Ofery zawierajace wyższe ceny jednostkowe nie będa podlegały dalszej ocenie.

Kod CPV

64100000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi pocztowe i kurierskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od sierpnia 2017 r. do listopada 2019 r., w częściach określonych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada stosowne uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;

Wiedza i doświadczenie

Należy spełnić dwa warunki łącznie:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność pocztową co najmniej od trzech lat (termin końcowy liczy się do dnia upływu terminu składania ofert) oraz

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie 5 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną umowę doręczenia przesyłek pocztowych za łączną cenę co najmniej 10 tys. złotych, której przedmiot obejmował obowiązek doręczenia przesyłek pocztowych na obszarze całego kraju, do co najmniej 500 różnych odbiorców.

Potencjał techniczny

Zamawiajacy odstępuje od wskazania warunków w tym punkcie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiajacy odstępuje od wskazania warunków w tym punkcie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiajacy odstępuje od wskazania warunków w tym punkcie

Dodatkowe warunki

- Wykonawca prowadzi działalność na obszarze całego kraju;

Warunki zmiany umowy

1) Zmiana innych niż istotne postanowienia umowy w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jest dopuszczalna w każdym czasie za zgodą obu stron;

2) Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa za zgodą obu stron w każdym czasie na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

3) Zamawiający będzie uprawniony do zwiększenia zakresu zamówienia zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu. Zmiana taka nie będzie wymagała zgody Wykonawcy, rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie.

4) Pomimo iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że umowa zostanie zawarta na okres przekraczający 12 miesięcy, analogicznie do postanowień wynikających z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji w celu podwyższenia Wykonawcy wynagrodzenia i w ich wyniku wprowadzenie zmian w umowie w zakresie podwyższenia wynagrodzenia. Po stronie Wykonawcy będzie leżało wykazanie, że wskazane zmiany w zakresie obciążeń płacowych lub publicznoprawnych będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca winien przedstawić stosowne wyliczenia oraz dokumenty w zakresie kosztów płac i pochodnych osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
Ustalone w wyniku negocjacji ceny jednostkowe nie będą mogły przekraczać aktualnego na dzień ogłoszenia zamówienia cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, o którym mowa w art. 57 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wraz z oświadczeniami (zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego załączonego do ogłoszenia)

Zamawiający nie wymaga złożenia odpisów KRS, z ewidencji działalności gospodarczej ani wypisów z rejestru działalności regulowanej. Wykonawca zobowiązany jest jednak do podania w ofercie danych identyfikacyjnych umożliwiających samodzielne pozyskanie tych danych przez Zamawiającego z publicznie dostępnych rejestrów i ewidencji. Przed podpisaniem umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania przedłożenia przez Wykonawcę referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi wskazanej w kryterium wiedza i doświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnego zwiększenia przez Zamawiającego wielkości zleconej usługi, nie więcej jednak niż do 16300 sztuk.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 90% (Sposób oceny ofert w kryterium cena: cena najniższa / cena badanej oferty x 90 punktów)

Odbiór przesyłek do wysłania w Biurze Zamawiającego 10% (Sposób oceny w kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zamieszczonego w ofercie, kryterium wg. oceny spełnia/nie spełnia)

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożył wymaganych oświadczeń, referencji jeżeli zażądał ich Zamawiający lub złożył ofertę niezgodną z treścią zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONSORCJUM: LIDER KONSORCJUM ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP) ZE ZWIĄZKIEM POWIATÓW POLSKICH (ZPP)

Adres

Robocza 42

61-517 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

(61)6335050

Fax

(61)6335060

NIP

7781005845

Tytuł projektu

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0096/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 543