Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wybór eksperta na stanowisko Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń – zarządzanie drogami publicznymi.

Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-08-2017

Numer ogłoszenia

1049108

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 14.00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego).
a) ofertę można złożyć drogą tradycyjną w Biurze Związku Powiatów Polskich w Nowym Sączu ul. Długosza 63/2, 33-300 Nowy Sącz (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego). W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe na wybór eksperta na stanowisko Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń – zarządzanie drogami publicznymi” – nie otwierać przed dniem dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 14.15.
b) ofertę można złożyć w formie elektronicznej przesyłając ją na adres bs@zpp.pl. Tytuł e-maila powinien być oznaczony: Zapytanie ofertowe na wybór eksperta na stanowisko: Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń – zarządzanie drogami publicznymi. Sama oferta winna był złożona w załączniku do e-maila. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być brak wpływu oferty do Zamawiającego. W takim przypadku zalecamy kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpływu oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bs@zpp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bernadeta Skóbel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 477 86 00 (łączy sekretariat)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta na stanowisko: Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń – zarządzanie drogami publicznymi w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”.
Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku – Istotne postanowienia przyszłej umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór eksperta na stanowisko Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń – zarządzanie drogami publicznymi w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”.
Celem budowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych jest optymalizacja świadczonych usług w oparciu o wysokiej jakości dane, pozyskane w wyniku integracji wielu rozproszonych obecnie źródeł. Celem głównym Projektu, w horyzoncie do końca 2018 r, jest stworzenie koncepcji SMUP.

Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) to gremia ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie samorządowe związane ze świadczeniem usług publicznych. Zasadniczym celem pracy GWD jest zdefiniowanie potrzeb informacyjnych lokalnych dostawców i odbiorców usług (w tym JST i przedsiębiorców) oraz testowanie rozwiązań wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze powołane w ramach Projektu. W szczególności, członkowie GWD przedyskutują cele systemu i sformułują swoje oczekiwania wobec niego, pomogą w przygotowaniu skutecznych mechanizmów zbierania i analizy danych, przeprowadzą pilotażowe testy zaproponowanych rozwiązań.

Przedmiot zamówienia

Do zadań Eksperta w części dotyczącej moderowania GWD należeć będzie:
- merytoryczne przygotowanie GWD (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 4 dni);
- prowadzenie i podsumowanie 5 dwudniowych sesji GWD (szacowany czas pracy potrzebny do przeprowadzania 1 sesji GWD 4 dni w tym: 1 dzień na przygotowanie, 2 dni moderowanie, 1 dzień przygotowanie sprawozdania);
- opis obszaru usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 6 dni);
- przygotowanie metody oceny usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 6 dni);
- przeprowadzenie diagnozy dostępności danych (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 8 dni);
- przygotowanie analizy i raportu z oceny usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 8 dni);
- przygotowanie planów usprawnień w jednostkach samorządu terytorialnego (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 6 dni);
- ocena metody analizy obszaru usług (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 4 dni);
- nadzór nad przygotowaniem pięciu opisów dobrych praktyk (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 2,5 dnia);
- podsumowanie cyklu (szacowany czas pracy potrzebny do wykonania zadania 3 dni);
- udział w charakterze uczestnika w 6 spotkaniach Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) - Drogownictwo i Transport oraz współpraca z moderatorem tej Grupy (szacowany czas pracy potrzeby do wykonania zadania 6 dni)
Szacowany jeden dzień pracy jest równy 8 godzinom.

Łączna maksymalna kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 37 500 zł brutto (w tym wynagrodzenie za udział w charakterze uczestnika w spotkaniach TGR będzie wynosić 6,4% a za pozostałe zadania 93,6 % kwoty oferty). Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty planowanej na realizację zamówienia. Oferty przekraczające tę wartość nie będą podlegały dalszej ocenie.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych poniżej cena ma obejmować wszelkie koszty realizacji zamówienia (w szczególności koszty dojazdu) oraz obciążania o charakterze publiczno-prywatnym (podatki, składki na ubezpieczeni zdrowotne społeczne i inne o podobnym charakterze, w tym składki do odprowadzania których zobowiązany jest Zamawiający). W przypadku spotkań 2-dniowych Zamawiający zapewni Wykonawcy nocleg oraz wyżywienie w zakresie w jakim zapewni to wyżywienie pozostałym uczestnikom spotkania. W przypadku spotkań Tematycznej Grupy Roboczej Zamawiający zapewni wyżywienie w zakresie w jakim zapewni to wyżywienie pozostałym uczestnikom spotkania oraz zapewnia zwrot kosztów dojazdu na te spotkania – w takim przypadku do rozliczenia kosztów zastosowanie będą miały przepisy dotyczące rozliczenia kosztów dojazdu z tytułu podróży służbowych, z tym że koszty dojazdu nie będą mogły średnio przekroczyć 250 zł za jeden wyjazd (tj. łącznie kwoty 1500 zł w przypadku uczestniczenia we wszystkich spotkaniach TGR).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

sierpień 2017 – marzec 2018 r.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie uzgodniony z Wykonawcą i będzie uwzględniał specyfikę pracy przyjętą w Projekcie. Przedmiot zamówienia będzie realizowane w formule ciągłej (tzn. nie będzie dopuszczalna np. kumulacja pracy w wybranych przez Wykonawcę miesiącach czy kumulacja w tym samym czasie kilku spotkań GWD).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie;

Wiedza i doświadczenie

Od Wykonawców, którzy osobiście będą świadczyli usługę będącą przedmiotem zamówienia wymaga się spełnienia łącznie następujących wymogów minimalnych:
1) posiadanie wykształcenia wyższego,
2) posiadanie doświadczenia zawodowego (wystarczy spełnienie jednego z trzech warunków):
- posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej/jednostkach należących do administracji publicznej w zakresie czynności którego mieścił się obszar usług publicznych związany z zarządzaniem drogami publicznymi lub
- posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze na rzecz administracji publicznej/jednostek należących do administracji publicznej w obszarze usług publicznych związany z zarządzaniem drogami publicznymi (liczy się faktyczne prowadzenie merytorycznej działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze) lub
- co najmniej 2-letnie zatrudnienie na uczelni wyższej na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych w obszarze usług publicznych związanych z zarządzaniem drogami.
Doświadczenie zawodowe winno być nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
3) opracowanie lub współudział w opracowaniu co najmniej jednego dokumentu o charakterze strategicznym/planistycznym/usprawniającym zarządzanie usługami publicznymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami publicznymi;
Spełnienie warunków do udziału w postępowaniu będzie badane na podstawie oświadczenia (oświadczenie składane w ofercie) Wykonawcy składanego wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, przed zawarciem umowy z Wykonawcą, deklarowanego przez Wykonawcę wykształcenia i doświadczenia zawodowego w szczególności poprzez wezwanie do złożenia CV, złożenie referencji, zaświadczeń lub dokumentów o podobnym charakterze.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca, który w ofercie wskaże, że nie będzie osobiście świadczył usługi winien wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia spełniającą warunki, o których mowa w punkcie ”wiedza i doświadczenie”. Osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie będzie osobiście wykonywała usługę będącą przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy. Procedura zmiany tej osoby została opisana w warunkach zmiany umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania wymogów w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zaangażowany jako personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w całym okresie realizacji umowy będzie zobowiązany do przestrzegania zasad wynikających z tych Wytycznych a dotyczących w szczególności ograniczeń godzinowych w zakresie łącznego zaangażowania godzinowego czy obowiązków w zakresie sporządzania protokołów celem rozliczenia czasu pracy w Projekcie. Możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozdziału 6.16 pkt 8 lit. a i b Zamawiający zweryfikuje przed zawarciem umowy, na podstawie oświadczenia składanego przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiana innych niż istotne postanowienia umowy w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jest dopuszczalna w każdym czasie za zgoda obu stron;

2) Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa za zgodą obu stron w każdym czasie na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

3) Dodatkowe przypadki w których możliwa będzie zmiana umowy:
- zmiana wskazanej w ofercie osoby zdolnej do realizacji zamówienia – co do zasady zmiana takiej osoby jest niedopuszczalna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konieczność zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę wyniknie z siły wyższej (np. śmierć tej osoby, sytuacja zdrowotna). Nie stanowi siły wyższej zakończenie współpracy pomiędzy Wykonawcą a osobą wskazaną w złożonej przez niego ofercie na podstawie czynności prawnej (np. rozwiązanie umowy, wypowiedzenie przez jedną ze stron). W przypadku spełnienia wskazanych wyżej warunków zmiana osoby wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, i jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy kolejna wskazana przez Wykonawcę osoba spełnia minimalne warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz dodatkowe warunki, które uzasadniały przyznanie Wykonawcy punktów w kryteriach pozacenowych.
Obowiązek wykazania, że ziściły się warunki do zmiany osoby wskazanej w ofercie spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli warunki opisane wyżej nie zostaną zachowane Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
- przedłużenie realizacji przedmiotu umowy będzie możliwe, jeżeli taka konieczność zaistnieje w związku z realizacją Projektu, w szczególności w przypadku konieczności koordynacji przez realizatorów Projektu różnych zadań i działań. Przedłużenie realizacji przedmiotu umowy o 2 miesiące nie będzie wymagało zgody Wykonawcy. Ponieważ przedłużenie realizacji przedmiotu umowy nie będzie wiązało się ze zwiększeniem po stronie Wykonawcy zakresu obowiązków, Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia pozostałego do wypłaty zostanie rozłożona proporcjonalnie do przedłużonego terminu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- oferta wraz z oświadczeniami (zgodnie z treścią wzoru formularza oferty załączonego do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena – wartość kryterium 60%
2) Doświadczenie zawodowe w zakresie wykraczającym poza minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu – wartość kryterium 20%
3) Doświadczenie w moderowaniu spotkań – wartość kryterium 20%

Kryteria oceny 2-3 odnoszą się do Wykonawcy w przypadku zobowiązania się w ofercie do osobistego świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia a w przypadku pozostałych Wykonawców do osoby wskazanej w ofercie jako osoba zdolna do realizacji zamówienia, która następnie będzie osobiście realizować przedmiot zamówienia.

Sposób oceny ofert:
1) kryterium cena: cena najniższa / cena badanej oferty x 60 punktów

2) kryterium - doświadczenie zawodowe w zakresie wykraczającym poza minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu. Doświadczenie zawodowe winno być nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Maksymalna liczba punktów 20:

10 pkt – posiadanie doświadczenia zawodowego (wystarczy spełnienie jednego z trzech warunków):
- posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej/jednostkach należących do administracji publicznej w zakresie czynności którego mieścił się obszar usług publicznych związany z zarządzaniem drogami publicznymi lub
- posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze na rzecz administracji publicznej/jednostek należących do administracji publicznej w obszarze usług publicznych związany z zarządzaniem drogami publicznymi (liczy się faktyczne prowadzenie merytorycznej działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze) lub
- co najmniej 3-letnie zatrudnienie na uczelni wyższej na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych w obszarze usług publicznych związanych z zarządzaniem drogami;

20 pkt – posiadanie doświadczenia zawodowego (wystarczy spełnienie jednego z trzech warunków):
- posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej/jednostkach należących do administracji publicznej w zakresie czynności którego mieścił się obszar usług publicznych związany z zarządzaniem drogami publicznymi lub
- posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze na rzecz administracji publicznej/jednostek należących do administracji publicznej w obszarze usług publicznych związany z zarządzaniem drogami publicznymi (liczy się faktyczne prowadzenie merytorycznej działalności doradczej/konsultacyjnej lub o podobnym charakterze) lub
- co najmniej 4-letnie zatrudnienie na uczelni wyższej na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych w obszarze usług publicznych związanych z zarządzaniem drogami;

3) Kryterium - Doświadczenie w moderowaniu spotkań (Maksymalna liczba punktów 20)
10 pkt – Moderowanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego spotkania zespołu/grupy roboczej/warsztatu/konferencji poświęconego realizacji zadań publicznych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej albo
20 pkt – Moderowanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego spotkania zespołu/grupy roboczej/warsztatu/konferencji poświęconego realizacji zadań publicznych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej w obszarze zarzadzania drogami publicznymi;

Spełnienie warunków uzasadniających przyznanie punktów w kryteriach 2-3 będzie badane na podstawie oświadczenia (oświadczenie składane w ofercie) Wykonawcy składanego wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, przed zawarciem umowy z Wykonawcą, deklarowanego przez Wykonawcę wykształcenia i doświadczenia zawodowego w szczególności poprzez wezwanie do złożenia CV, złożenie referencji, zaświadczeń lub dokumentów o podobnym charakterze.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
- nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożył wymaganych oświadczeń albo którego doświadczenia i wykształcenia nie udało się zweryfikować przed podpisaniem umowy.
- złożył ofertę niezgodną z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dopuszcza wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia/uzupełnienia oferty. Nie dotyczy to przypadku gdy Wykonawca nie wskaże kwoty za jaką zamierza zrealizować zamówienie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Adres

00-901 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226566334

Fax

226566333

NIP

5262353297

Tytuł projektu

System monitorowania usług publicznych - koncepcja SMUP

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0095/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 649