Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wycinarki laserowej do metalu w ramach projektu pt: "Uruchomienie produkcji wolnostojącego pieca kominkowego opalanego peletem z pełna automatyką i sterowaniem poprzez zakup maszyn i urządzeń" w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2017

Numer ogłoszenia

1048629

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY ZOFIA OWCZAREK, Nowy Kazanów 28A, 26-200 Końskie
2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską na adres: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY ZOFIA OWCZAREK, Nowy Kazanów 28A, 26-200 Końskie, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: owczarekzofia@interia.pl

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób jw. na każdej zapisanej stronie.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

owczarekzofia@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Norbert Owczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512 170 937

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej z opcją filtrowentylacji do metalu zgodnie ze specyfikacją:
- moc wyjściowa 2000W,
- minimalny wymiar stołu 3000x1500 mm
- minimalna nośność stołu 1500kg
- ruch osi X1 i X2 3000 mm, osi Y 1500 mm, osi Z 120 mm.
- grubość cięcia stali czarnej od 0,5mm do 14mm
- grubość cięcia stali nierdzewnej od 0,5 do 8 mm
- grubość cięcia aluminium 0,5mm do 4mm
- grubość cięcia stali mosiądzu, miedzi od 0,5 do 2 mm
- minimalna wartość przyspieszenia osi X i Y: 2,5G - 2,5G.
- prędkość osi X=120 m/min
- prędkość osi Y=120 m/min
- skok głowicy tnącej nie mniejszy jak 150mm
- czas wymiany stołów od 30 do 35 sek
- komendy w j. polskim
- filtr w cenie urządzenia maszyny
- układ chłodzenia i źródło lasera jednego producenta
- zabezpieczenie UPS urządzenia i źródła lasera w cenie urządzenia
- głowica z systemem diagnostyki i komunikatów ostrzegawczych
- niezależne zawory proporcjonalne do każdego z gazów roboczych
- możliwość diagnostyki głowicy przy użyciu mobilnej aplikacji
- możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Miejscowość: Nowy Kazanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu dotyczącego uruchomienie produkcji wolnostojącego pieca kominkowego opalanego peletem z pełna automatyką i sterowaniem poprzez zakup maszyn i urządzeń

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej z opcją filtrowentylacji do metalu zgodnie ze specyfikacją:
- moc wyjściowa 2000W,
- minimalny wymiar stołu 3000x1500 mm
- minimalna nośność stołu 1500kg
- ruch osi X1 i X2 3000 mm, osi Y 1500 mm, osi Z 120 mm.
- grubość cięcia stali czarnej od 0,5mm do 14mm
- grubość cięcia stali nierdzewnej od 0,5 do 8 mm
- grubość cięcia aluminium 0,5mm do 4mm
- grubość cięcia stali mosiądzu, miedzi od 0,5 do 2 mm
- minimalna wartość przyspieszenia osi X i Y: 2,5G - 2,5G.
- prędkość osi X=120 m/min
- prędkość osi Y=120 m/min
- skok głowicy tnącej nie mniejszy jak 150mm
- czas wymiany stołów od 30 do 35 sek
- komendy w j. polskim
- filtr w cenie urządzenia maszyny
- układ chłodzenia i źródło lasera jednego producenta
- zabezpieczenie UPS urządzenia i źródła lasera w cenie urządzenia
- głowica z systemem diagnostyki i komunikatów ostrzegawczych
- niezależne zawory proporcjonalne do każdego z gazów roboczych
- możliwość diagnostyki głowicy przy użyciu mobilnej aplikacji
- możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż do dnia 31.01.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
b) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie z zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

2. Inne istotne warunki:
a) Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
b) Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na dostawę. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty.
c) Dopuszcza się możliwość udzielenia zaliczki.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający określa następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.
2) Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do oferty
3) Szczegółowy wykaz zaoferowanego przedmiotu oferty z podaniem nazwy producenta, typu, modelu itp zgodnie z podana specyfikacją

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie
Kryterium WAGA (%)
Cena netto (90%)
Gwarancja (10%)

Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium – cena
P=Cn/Cob x[90]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium – gwarancja
R=Tob/Tn x[10]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za gwarancję,
TOB – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej w miesiącach .
TN – najdłuższy czas gwarancji zaoferowany w postępowaniu w zaokrągleniu do pełnych miesięcy

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Wygrywa oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

2. Opis sposobu obliczania ceny oferty
W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto.
1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
2) Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
3) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4) Cena ma być wyrażona w złotych polskich, lub innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) W przypadku wskazania ceny w innej walucie zamawiający przeliczy wartość oferty na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia protokołu wyboru oferty.
6) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym.


3. Ocena ofert
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Inne informacje
1) Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi e-mailowo każdego, kto złożył ofertę. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
3) Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY ZOFIA OWCZAREK

Adres

26-200 Nowy Kazanów

świętokrzyskie , konecki

Numer telefonu

413723043

NIP

6580200686

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji wolnostojącego pieca kominkowego opalanego peletem z pełna automatyką i sterowaniem poprzez zakup maszyn i urządzeń

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0113/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrala Handlu Maszynami Sp. z o.o. , ul. Konopnickiej 1/2, 05-091 Ząbki
Data wpływu oferty 06.09.2017
Wartość oferty 870.570 zł netto
Liczba wyświetleń: 639