Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN

Data publikacji: 07.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2017

Numer ogłoszenia

1048447

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia w formie pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

HART-TECH Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017r, o godzinie 1100.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2017r, o godzinie 1115 w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na dostawę oprzyrządowania”
oraz „Nie otwierać przed 16.08.2017r godz. 11:15”

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.hart-tech.pl
Wykonawca może również zwrócić się do Zamawiającego, w wyżej określonych terminach, o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego oraz zestawienia materiałowego. Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację pod warunkiem podpisania przez Wykonawcę oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że stanowi ona tajemnicę Zamawiającego i zostanie wykorzystana wyłącznie do przygotowania oferty.

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sylwester Pawęta
e-mail: s.paweta@hart-tech.pl tel. 600 120 775

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Pawęta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600120775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie oraz dostawa oprzyrządowania technologicznego do azotowania pierścieni tłokowych metodą LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówinie jest wykonanie oraz dostawa oprzyrządowania technologicznego do azotowania pierścieni tłokowych metodą LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN”


Charakterystyka oprzyrządowania:
Przeznaczeniem oprzyrządowania jest przygotowanie pakietów pierścieni tłokowych w sposób zapewniający stabilność geometryczną oraz penetrację atmosfery do powierzchni istotnych w trakcie procesu LPN. Komplet oprzyrządowania składa się z przyrządów do pakietowania o dwóch zakresach średnic, stanowiska do montażu oraz kompletu tac wsadowych do generatora LPN.
Elementy oprzyrządowania (poza podstawą stanowiska montażowego) powinny być wykonane ze stali
1. 4571 (X6CrNiMoTi 17-12-2) wg PN-EN 10088-1.

Dostawa obejmuje:
17 przyrządów wg rysunku poglądowego 1 (w załączeniu) zgodnie z rysunkami wykonawczymi
A 100.01 (fi80-fi200) - 9 szt.
A 100.01 (fi200-fi280) - 8 szt.
A 100.02 - 17 szt.
A 100.03 - 17 szt.
A 100.04 (fi80-fi200) - 9 szt.
A 100.04 (fi200-fi280) - 8 szt.
A 100.05 – 17 szt.
A 100.06 - 50 szt.
Stanowisko montażowe wg rysunku poglądowego 2 (w załączeniu) zgodnie z rysunkami wykonawczymi
A 200.01 - 6 szt.
A 200.02 - 3 szt.
A 200.03 - 1 szt.
Zestaw tac wsadowych wg rysunku poglądowego 3 (w załączeniu) zgodnie z rysunkami wykonawczymi
A 300.01 - 5 szt.
A 300.02 - 5 szt.
A 300.03 - 9 szt.
A 300.04 - 5 szt.

Wykonawca dostarczy również:
- dokumentację zawierającą atesty użytych materiałów,
- deklaracje zgodności wykonania z obowiązującymi dyrektywami WE i normami,

Wymagana gwarancja - minimum 36 miesiące,
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
W okresie gwarancji wykonywanie bezpłatnych co 12 m-cy przeglądów serwisowych stanu dostawy z wymianą elementów zużytych.
Czas usunięcia usterki do 5 dni od zgłoszenia.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
Cena 80%
Przedłużenie gwarancji 20%
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 0,8
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium – przedłużenie gwarancji
Przedłużenie gwarancji ponad 36 miesiący
B= każdy rok przedłużenia gwarancji x 0,1 nie więcej niż 0,2
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niciarniana 45

92-320 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

517 528 661

NIP

7282755462

Tytuł projektu

Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOS2 i RGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TOOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
98-100 Łask, ul. 9 Maja 69/38

Data wpływu oferty: 16.08.2017
Cena: 64 049,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 293