Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Data publikacji: 04.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-09-2017

Numer ogłoszenia

1048192

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin zakończenia przetargu został zmieniony na 18.09.2017r.
Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (innych opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej. Na kopercie zewnętrznej, nieoznakowanej nazwą Wykonawcy, należy napisać:
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.
Oferta na: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 04 września 2017 r. godzina 1400
Koperta wewnętrzna, oprócz powyższego opisu powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Oferta złożona w kopercie zewnętrznej oznakowanej nazwą Wykonawcy zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Ofertę należy złożyć w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi , ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, Rektorat III piętro pokój nr 306, do dnia 04 września 2017 roku do godz. 1330.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04 września 2017 r. o godz. 1400, w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi , ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, III piętro, pokój nr 303.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Figura

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 664-66-61

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie platformy e-usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”, w tym dostawa licencji na oprogramowanie, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia, uruchomienie, integracja z istniejącymi systemami, szkolenia administratorów i personelu oraz asysta techniczna. Zadaniem Wykonawcy jest wdrożenie 11 nowych e-usług dedykowanych studentom i środowisku akademickiemu Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, zapewniających skuteczną współpracę Uczelni
z gospodarką i instytucjami publicznymi. Utworzona Platforma E-usług SAN Warszawa stanowić ma kompleksowy system informatyczny, na który składają się współpracujące ze sobą moduły, zapewniające dostęp do e-usług o charakterze informacyjnym, interakcyjnym i transakcyjnym podzielonym na następujące obszary:
zakup niezbędnego wymienionego niżej sprzętu do realizacji e-usług tj.:Serwer rakowy, Serwer backupowy; Serwer dyskowy, Szafa 42 U, Przełączniki LAN, Biblioteka taśmowa, Serwer firewall, Zasilacz UPS, Projektor, Ekran projekcyjny, Kolumna głośnikowa, Wzmacniacz, Procesor antysprzężeniowy, Przyłącze multimedialne stołowe, Jednostka centralna systemu sterowania z matrycą AV, Nadajnik HDMI,VGA - CAT6, Odbiornik CAT6 – HDMI, Moduł przekaźników, Switch ethernet z PoE, Access point wifi, Tablet Touch Panel Control z licencją, Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do ręki, Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem krawatowym i nagłownym, Splitter antenowy, Antena dipolowa, Terminal 10x Optical Camera - Dual Display, Dodatkowy mikrofon stołowy, Czytniki kart inteligentnych; zakup oprogramowania do nagrywania i strumieniowania wideo dla 250 użytkowników dla terminala 10x Optical Camera - Dual Display; zakup licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne – obejmuje zakup oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z oprogramowaniem zarządzającym; zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – obejmuje zakup oprogramowania umożliwiające backup danych z serwerów wirtualnych; zakup licencji na oprogramowanie do ochrony sieci – obejmuje zakup oprogramowania do ochrony sieci komputerowej instalowane na styku sieci LAN, DMZ a publiczną siecią internetową; zakup licencji na oprogramowanie systemowe – obejmuje zakup oprogramowania systemowego na serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi dla pracowników oraz studentów; zakup licencji na oprogramowanie bazodanowe – obejmuje zakup oprogramowania bazodanowego dla e-usług; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-wnioski socjalne – obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego elektroniczną obsługi wniosków socjalnych i stypendialnych wraz z wydaniem i przekazaniem decyzji; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-wnioski związane z procesem edukacji – obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego możliwość złożenia wniosku związanego z procesem edukacji z dowolnego miejsca i otrzymania decyzji; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-odwołania – obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego odwołanie od decyzji administracyjnej; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-kontakt – obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego wprowadzanie interaktywnych kalendarzy dających możliwość studentowi umawiania się na spotkanie z wykładowcą z każdego miejsca, podglądnięcie harmonogramów spotkań, czy konsultacji; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-wykłady – obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego prowadzenie wykładów w formie on-line, z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu między innymi projektora, kamery, sprzętu nagłaśniającego, terminala wraz z oprogramowaniem do nagrywania i strumieniowania dla 250. Użytkowników; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-lista obecności – obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego sprawdzanie obecności studentów na zajęciach dydaktycznych; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-antyplagiat - obejmuje zakup oprogramowania umożliwiającego kompleksową obsługę procedury antyplagiatowej – od złożenia pracy poprzez jej weryfikację, aż do dostarczenia do ORPPD; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-ABK – obejmuje zakup oprogramowania umożlwiającego realizację następujących e-usług: e-praktyki, staże, wolontariat, e-oferty pracy, e-konsultacje i szkolenia; zakup licencji na oprogramowanie usługa e-repozytorium – usługa umożliwiająca archiwizację i udostępnianie uprawnionym użytkownikom rejestrowanych zasobów w ramach e-usług; opłata abonamentowa za korzystanie z usług w chmurze – część e-usług (e-ABK, e-kontakt, e-repozytorium) będzie hostowana na serwerach Wykonawcy. Specyfikacja wymogów dotyczących data center w którym będą przetwarzane e-usługi znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków – Specyfikacja Techniczna Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa; Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Łucka 11 00-842 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie platformy e-usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”, w tym dostawa licencji na oprogramowanie, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia, uruchomienie, integracja z istniejącymi systemami, szkolenia administratorów i personelu oraz asysta techniczna. Zadaniem Wykonawcy jest wdrożenie 11 nowych e-usług dedykowanych studentom i środowisku akademickiemu SAN w Warszawie, zapewniających skuteczną współpracę Uczelni
z gospodarką i instytucjami publicznymi. Utworzona Platforma E-usług SAN Warszawa stanowić ma kompleksowy system informatyczny, na który składają się współpracujące ze sobą moduły, zapewniające dostęp do e-usług o charakterze informacyjnym, interakcyjnym i transakcyjnym podzielonym na następujące obszary:
zakup niezbędnego wymienionego niżej sprzętu do realizacji e-usług tj.:Serwer rakowy, Serwer backupowy; Serwer dyskowy, Szafa 42 U, Przełączniki LAN, Biblioteka taśmowa, Serwer firewall, Zasilacz UPS, Projektor, Ekran projekcyjny, Kolumna głośnikowa, Wzmacniacz, Procesor antysprzężeniowy, Przyłącze multimedialne stołowe, Jednostka centralna systemu sterowania z matrycą AV, Nadajnik HDMI,VGA - CAT6, Odbiornik CAT6 – HDMI, Moduł przekaźników, Switch ethernet z PoE, Access point wifi, Tablet Touch Panel Control z licencją, Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do ręki, Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem krawatowym i nagłownym, Splitter antenowy, Antena dipolowa, Terminal 10x Optical Camera - Dual Display, Dodatkowy mikrofon stołowy, Czytniki kart inteligentnych; zakup oprogramowania do nagrywania i strumieniowania wideo dla 250 użytkowników dla terminala 10x Optical Camera - Dual Display; zakup licencji na oprogramowanie; zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii; zakup licencji na oprogramowanie do ochrony; zakup licencji na oprogramowanie; zakup licencji na oprogramowanie bazodanowe; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-wnioski socjalne; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-wnioski związane z procesem edukacji; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-odwołania; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-kontakt; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-wykłady; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-lista obecności; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-antyplagiat; zakup licencji na oprogramowanie usługi e-ABK – obejmuje zakup oprogramowania umożlwiającego realizację następujących e-usług: e-praktyki, staże, wolontariat, e-oferty pracy, e-konsultacje i szkolenia; zakup licencji na oprogramowanie usługa e-repozytorium – usługa umożliwiająca archiwizację i udostępnianie uprawnionym użytkownikom rejestrowanych zasobów w ramach e-usług; opłata abonamentowa za korzystanie z usług w chmurze – część e-usług (e-ABK, e-kontakt, e-repozytorium) będzie hostowana na serwerach Wykonawcy. Specyfikacja wymogów dotyczących data center w którym będą przetwarzane e-usługi znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków – Specyfikacja Techniczna Projektu.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48820000-2 – Serwery
30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej
31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne
38652100-1 – Projektory
38653400-1 - Ekrany projekcyjne
32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy
32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny
30233300-4 - Czytniki kart inteligentnych
48515000-1 - Pakiety oprogramowania do wideokonferencji
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79632000-3 - Szkolenie pracowników
72415000-2 – Usługi hostingowe dla stron WWW

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana data rozpoczęcia – po zawarciu umowy
Planowana data zakończenia 30.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Potencjał techniczny

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Dodatkowe warunki

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceniał będzie oferty według następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
1.1. cena brutto oferty – 40%,
1.2. funkcjonalność Platformy – 55%,
1.3. okres gwarancji – 5%.
2. Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 punktów.
3. Zasady oceny kryterium cena:
3.1. maksymalną liczbę punktów, jakie może otrzymać Wykonawcy za kryterium 1.1. to 40 punktów,
3.2. najlepsza oferta (z najniższą ceną) otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianych dla tego kryterium,
3.3. pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczonych według poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena brutto
cena - --------------------------------------------------------------------- x 40
cena brutto oferty badanej
40 – oznacza wagę,

3.4. liczbę punktów wynikającą z powyższego działania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
3.5. maksymalną liczbę punktów, jakie może otrzymać Wykonawcy za kryterium 1.2. to 55 punktów,
3.6. funkcjonalność Platformy oceniana zostanie podczas prezentacji przez komisję Zamawiającego, według zasad określonych w Regulaminie Prezentacji Platformy stanowiącym część IV pkt 8 Formularza ofertowego,
3.7. najlepsza oferta (z największą liczbą punktów za prezentację) otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianych dla tego kryterium,
3.8. pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczonych według poniższego wzoru:


liczba punktów za prezentację oferty badanej
cena - --------------------------------------------------------------------- x 55
maksymalna liczba punktów za prezentację
55 – oznacza wagę,
3.9. liczbę punktów wynikającą z powyższego działania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
3.10. maksymalną liczbę punktów, jakie może otrzymać Wykonawcy za kryterium 1.3. to 5 punktów, punkty będą liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium otrzyma oferta o najdłuższym okresie gwarancji (wyrażonym w latach):
Okres gwarancji:
3 - 5 punktów
wymagany 3 lata - 3 pkt.
4 lata - 4 pkt.
5 lat – 5 pkt.

Wykluczenia

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Adres

Łucka 11

00-842 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226563616

Fax

223796834

NIP

7251056220

Tytuł projektu

Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk.

Numer projektu

RPMA.02.01.01-14-6675/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OPTeam S.A. 36-002 Jesionka, Tajęcina 113, data wpłynięcia oferty 18.09.2017r. – wartość oferty 3 102 755,70 zł brutto
Liczba wyświetleń: 1233