Strona główna
Logo unii europejskiej

02/Ms/5.5/2017 Realizacja usług cateringowych obejmujących obiady wraz z przerwami kawowymi dla Uczestników Projektu, świadczonych na terenie województwa pomorskiego

Data publikacji: 17.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-07-2017

Numer ogłoszenia

1044589

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

dokumenty wymagane przy klauzuli społecznej
zał. 4

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć nie później niż do 24.07.2017 r. – oferty, które nie wpłyną do siedziby firmy w tym terminie nie będą brane pod uwagę;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 02/Ms/5.5/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie
i dostarczenie obiadu oraz przerw kawowych dla Uczestników i Uczestniczek Projektu „Pomorska Akademia Microsoft”, w ilości nie większej niż 6000 osobodni szkoleniowych, dla grup:
1. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 20 grup x 15 dni x 12 UP = 3600 osobodni,
2. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 12 grup x 10 dni x 12 UP = 1440 osobodni,
3. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 8 grup x 10 dni x 12 UP = 960 osobodni,
na terenie województwa pomorskiego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Zamawiający informuje, że usługa cateringowa obejmuje zorganizowanie i dostarczenie posiłków wraz z przerwami kawowymi w ilości nie większej niż 6000 osobodni szkoleniowych.
2. Usługodawca będzie zobowiązany do dowiezienia obiadów wraz z przerwami kawowymi na miejsce szkolenia wskazane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. W przypadku, gdy zaistnieje taka możliwość, Wykonawca umożliwi Uczestnikom projektu spożywanie obiadów we własnym lokalu gastronomicznym (usługa bez dowozu posiłku na miejsce szkolenia) – jednakże powyższa opcja będzie wymagała zgody ze strony Zamawiającego. Ponadto powyższa sytuacja może dotyczyć tylko i wyłącznie obiadu, natomiast przerwa kawowa będzie zawsze dowożona na miejsce szkoleń wskazane przez Zamawiającego.
4. Usługa cateringu obejmująca obiady wraz z przerwami kawowymi powinna spełniać następujące wymagania:
a. Obiad powinien składać się z:
 porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 180 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 220 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 400 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 550 g),
 obiad musi być wyporcjowany dla każdego Uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami. W sytuacji,
o której mowa w pkt. 3 obiad musi być podany na zastawie stołowej,
 dostarczane posiłki powinny być należytej jakości i być przydatne do spożycia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami,
 dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane, przygotowywane zgodnie
z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia - t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.),
b. w ramach przerwy kawowej należy zapewnić dla Uczestników projektu następujące produkty:
 kawę rozpuszczalną oraz kawę naturalną,
 herbatę,
 wodę mineralną gazowaną/niegazowaną 0,5 l na osobę,
 soki owocowe 0,25 l na osobę,
 cukier, śmietankę, cytrynę,
 ciastka, paluszki,
 ponadto Wykonawca musi zapewnić termosy z gorącą wodą do przygotowania kawy
i herbaty lub czajnik elektryczny,
5. Obiady wraz z przerwami kawowymi będą dostarczane w okresie do 31.12.2018 w weekendy
w godz. od 08:00 do 18:00.
6. Przerwa kawowa powinna być przygotowana w odpowiedniej ilości tak, aby Uczestnicy mogli korzystać z poczęstunku przez cały dzień szkoleniowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia poczęstunku w trakcie zajęć, maksymalnie w ciągu 45 minut od wezwania.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń (w tym jednorazowych kubków termoizolacyjnych, talerzyków, itp.), sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji danej usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia ze wszystkich nieczystości (m.in. naczyń jednorazowych, pojemników termoizolacyjnych, itp.) po zakończeniu szkolenia.
8. Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy o dokładnej ilości obiadów każdego dnia szkolenia, co najmniej 2 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie
i dostarczenie obiadu oraz przerw kawowych dla Uczestników i Uczestniczek Projektu „Pomorska Akademia Microsoft”, w ilości nie większej niż 6000 osobodni szkoleniowych, dla grup:
1. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 20 grup x 15 dni x 12 UP = 3600 osobodni,
2. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 12 grup x 10 dni x 12 UP = 1440 osobodni,
3. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 8 grup x 10 dni x 12 UP = 960 osobodni,
na terenie województwa pomorskiego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
Miejsce realizacji szkoleń: Szkolenia odbywały się będą w salach szkoleniowych organizowanych przez Zamawiającego. Sale będą dostosowane przestrzennie do liczby uczestników szkolenia i będą spełniały wymogi przepisów bhp i ppoż. Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących województwo pomorskie i docelowo organizowane będą na całym jego terenie, w miejscach dogodnych dla danej grupy szkoleniowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 osobodzień (obiady oraz przerwy kawowe) otrzyma max. 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Baza lokalowa (B) – 20%. Wykonawca, który dysponuje bazą lokalową w liczbie przekraczającej określone minimum (jeden lokal na każdy powiat województwa pomorskiego) otrzyma dodatkowe punkty:
Liczba lokali/powiat Liczba punktów:
1 5
2 10
3 15
4 20

3. „Klauzule społeczne”* (K) – 20%.
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba niepełnosprawna, osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna długotrwale zgodnie z wymogami określonymi w poniżej „*KLAUZULE SPOŁECZNE”.
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik nr 2), wg założenia:
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: SP = C + B + K
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium Baza lokalowa,
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Klauzule społeczne.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie załącznika nr 1 „Formularz oferty” zawierającego oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań.
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 „Formularz oferty”;
c. Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia załącznika
nr 1 „Formularz oferty”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Pomorska Akademia Microsoft

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Szkoleń Marcin Czajkowski
Szafarnia 11 F 8
80-755 Gdańsk
Wpłynęło: 24.07.2017
Cena łączna: 240000 zł
Liczba wyświetleń: 450