Strona główna
Logo unii europejskiej

01/Ms/5.5/2017 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS, zapytanie w 3 częściach

Data publikacji: 13.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2017

Numer ogłoszenia

1044028

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, ul. Armii Krajowej 9 pok. 14, 81-382 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć nie później niż do 20.07.2017 r. – oferty, które nie wpłyną do siedziby firmy w tym terminie nie będą brane pod uwagę;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 01/Ms/5.5/2017”.
Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS. Szkolenie przygotowujące do egzaminu IC3 jest kursem z zakresu kompetencji cyfrowych na dwóch poziomach zaawansowania (A i B) wg Ramy Kwalifikacji Cyfrowych DIGCOMP. Szkolenie przygotowujące do egzaminów MOS jest kursem obejmującym trzy obszary merytoryczne: Ms Word, Ms Excel i Ms PowerPoint. Zapytanie ofertowe w podziale na 3 części składowe:

część 1: usługa szkoleniowa w zakresie: Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne – poziom podstawowy (A), składające się ze 120 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 360 osób (30 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, łącznie 3600 godzin), obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 2: usługa szkoleniowa w zakresie: Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne – poziom średniozaawansowany (B), składające się z 80 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 216 osób (18 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, łącznie 1440 godzin), obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 3: usługa szkoleniowa w zakresie: Szkolenie podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft, składające się z 80 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 144 osób (12 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, łącznie 960 godzin).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mają przygotować UP do egzaminu zewnętrznego Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3), który jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:
 Podstawy pracy z komputerem;
 Kluczowe programy i aplikacje;
 Internet i funkcjonowanie w sieci.
Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft mają przygotować UP do egzaminu zewnętrznego MICROSOFT OFFICE SPECIALIST, który jest podstawowym certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z pakietu Microsoft Office. Szkolenia w projekcie obejmują zakres trzech obszarów merytorycznych: Ms Word (30 godz. zajęć), Ms Excel (30 godz.) i Ms PowerPoint (20 godzin), uczestnik ma więc możliwość otrzymania trzech certyfikatów.
Projekt skierowany jest do 720 osób dorosłych (w tym 30% osób w wieku 50+ i minimum 55% kobiet), należących do grupy osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar województwa pomorskiego (minimum 60% z terenów wiejskich), które są zainteresowane podniesieniem kluczowych umiejętności w zakresie ICT, w okresie do 31 grudnia 2018 r.
Uczestnicy Projektu (UP) są pracownikami sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub podmiotów ekonomii społecznej (ES)/ przedsiębiorstw społecznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez trenerów szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS (Microsoft Office Specialist).

Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mają przygotować UP do egzaminu zewnętrznego Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3), który jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:
 Podstawy pracy z komputerem;
 Kluczowe programy i aplikacje;
 Internet i funkcjonowanie w sieci.
Obejmują zakres 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework (obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów)
i prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania (poziom uzależniony od preferencji i wiedzy wyjściowej UP): podstawowym (A) i średniozaawansowanym (B).
1. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy:
 30 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 360 osób);
 120 godzin szkolenia/grupę;
 szkolenia organizowane w dwóch trybach:
- weekendowym (docelowo 15 spotkań/8 godzin dla 20 grup szkol.);
- 4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 3 razy/tydzień, dla 10 grup szkol.).
2. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom średniozaawansowany:
 18 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 216 osób);
 80 godzin szkolenia/grupę;
 szkolenia organizowane w dwóch trybach:
- weekendowym (docelowo 10 spotkań/8 godzin dla 12 grup szkol.);
- 4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 2 razy/tydzień, dla 6 grup szkol.).

Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft mają przygotować UP do egzaminu zewnętrznego MICROSOFT OFFICE SPECIALIST, który jest podstawowym certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z pakietu Microsoft Office. Szkolenia w projekcie obejmują zakres trzech obszarów merytorycznych: Ms Word (30 godz. zajęć), Ms Excel (30 godz.) i Ms PowerPoint (20 godzin), uczestnik ma więc możliwość otrzymania trzech certyfikatów.
3. Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft:
 12 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 144 osób);
 80 godzin szkolenia/grupę;
 szkolenia organizowane w dwóch trybach:
- weekendowym (docelowo 10 spotkań/8 godzin dla 8 grup szkol.);
- 4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 2 razy/tydzień, dla 4 grup szkol.).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

 Termin realizacji szkoleń: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
Szczegółowy plan realizacji szkoleń będzie ustalany między Zamawiającym a wybranymi Wykonawcami w trybie roboczym i uzależniony jest szczególnie od rekrutacji uczestników.
 Miejsce szkolenia: Szkolenia odbywały się będą w salach szkoleniowych organizowanych przez Zamawiającego. Sale będą wyposażone w zaplecze techniczne i multimedialne, będą posiadały ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury, dzienne oświetlenie, co najmniej 12 stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie oraz podłączonych do Internetu, rzutnik multimedialny. Sale będą dostosowane przestrzennie do liczby uczestników szkolenia i będą spełniały wymogi przepisów bhp i ppoż. Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących województwo pomorskie i docelowo organizowane będą na całym jego terenie, w miejscach dogodnych dla danej grupy szkoleniowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Miejsce szkolenia: Szkolenia odbywały się będą w salach szkoleniowych organizowanych przez Zamawiającego. Sale będą wyposażone w zaplecze techniczne i multimedialne, będą posiadały ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury, dzienne oświetlenie, co najmniej 12 stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie oraz podłączonych do Internetu, rzutnik multimedialny. Sale będą dostosowane przestrzennie do liczby uczestników szkolenia i będą spełniały wymogi przepisów bhp i ppoż. Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących województwo pomorskie i docelowo organizowane będą na całym jego terenie, w miejscach dogodnych dla danej grupy szkoleniowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert będzie dokonywana osobno, w podziale na każdą część zapytania. W przypadku złożenia oferty na całość zapytania ofertowego, punktacja będzie sumą punktów z oceny każdej części zapytania.

Zasady oceny części szkoleniowej:
1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) szkolenia komputerowego otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 –zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z wykładowców (posiadających wymagane kwalifikacje
i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert).

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 7 0
7 – 30 5
31 – 50 10
51 – 80 15
Powyżej 80 20

3. Program szkolenia (P) – 10%. Wykonawca, który opracuje program szkolenia zgodny w zależności od tematu – z Ramami Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP (załącznik nr 6) lub z zakresem umiejętności określonym przez Microsoft (załącznik nr 7), otrzyma punkty za jakość sporządzonego programu:
1 pkt – program zawiera błędy poważne;
2-3 – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
4-5 – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
6-7 pkt – program nie zawiera błędów jednak jej jakość jest średnia;
8-9 pkt – program jest dobrej jakości,
10 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.
Brak przesłanego Załącznika nr 2 będzie skutkował przyznaniem 0 (słownie: zero) punktów w tym Kryterium.

4. Zaplecze kadrowe (K) – 5%. Oferenci posiadający liczne zaplecze kadrowe z w/w kompetencjami
i doświadczeniem niezbędnym do realizacji szkoleń w projekcie, z uwagi na ilość grup szkoleniowych zaplanowanych do przeprowadzenia, będą dodatkowo punktowani.

Liczba trenerów spełniających w/w wymagania max. pkt dla Wykonawcy
mogących prowadzić szkolenia
Mniej niż 5 0
5 – 10 2
Powyżej 10 5

5. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 5%. Zgodnie z rozdziałem pn. „Wymagania wobec trenerów”, pkt. 7 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność szkoleń komputerowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
1 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8 dni
3 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D + P + K + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów,
P – liczba punktów w kryterium Program szkolenia,
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze kadrowe,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części szkoleniowej: 100
Oferent zgłaszający się do realizacji wszystkich części zapytania może uzyskać maksymalnie 300 punktów (100 punktów za część 1, 100 punktów za część 2 i 100 punktów za część 3).

Wykluczenia

Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Pomorska Akademia Microsoft

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bartosz Pakulski
ul. Kielecka 101B/6
81-650 Gdynia
Oferta na całość zapytania
Wpłynęło: 18.07.2017
Cena łączna: 600000 zł
Liczba wyświetleń: 564