Strona główna
Logo unii europejskiej

Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim"

Data publikacji: 05.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2017

Numer ogłoszenia

1032621

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1) w formie pisemnej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny, pokój nr 7 (parter), osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca, albo
2) w formie elektronicznej (w formacie nieedytowalnym) – skan dokumentów – na adres e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert zostały określone w Części XI i XV Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bzp@powiat.jeleniogorski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Kasica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

756473103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dwa zadania:
1) Zadanie I – polegające na świadczeniu usługi nadzoru technicznego nad realizacją w/w projektu;
2) Zadanie II – polegające na przygotowaniu dokumentacji zamówień publicznych (tj. opisu przedmiotu zamówienia), które będą realizowane w ramach w/w projektu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Części IV Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra (a także siedziba, miejsce prowadzenia działalności lub zamieszkania Wykonawcy - z uwagi na realizację zamówienia również poza siedzibą Zamawiającego)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”, tj. zapewnienie zgodności wykonywanych zadań z warunkami realizacji projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16, a ponadto zagwarantowanie opracowania dokumentacji dla planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dwa zadania:
1) Zadanie I – polegające na świadczeniu usługi nadzoru technicznego nad realizacją projektu, o którym mowa w ust. 1;
2) Zadanie II – polegające na przygotowaniu dokumentacji zamówień publicznych (tj. opisu przedmiotu zamówienia), które będą realizowane w ramach projektu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia, rozliczając zakres wykonanych w danym okresie usług, zobowiązany będzie dla każdego z dwóch zadań, o których mowa w ust. 2, wystawić odrębne faktury VAT.
4. Zakres projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych w siedzibie Zamawiającego w zakresie adaptacji pomieszczeń serwerowni oraz modernizacji sieci LAN;
2) zakup licencji e-Urząd (tj. zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającego na świadczenie e-usług dla interesariuszy) oraz szkolenia w zakresie obsługi systemu;
3) dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia w zakresie obsługi infrastruktury informatycznej;
4) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa IT;
5) promocję projektu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków inżyniera kontraktu został określony w Części IV Zapytania ofertowego.

Kod CPV

79421100-2

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2017 r.
Realizacja Zadania Nr 2 (opracowanie dokumentacji zamówień publicznych – opisu przedmiotu zamówienia) nastąpi:
1) w przypadku uznania konieczności przeprowadzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.,
2) w przypadku uznania konieczności przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) wykonanie dokumentacji pierwszego postępowania – w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.;
b) wykonanie dokumentacji drugiego postępowania – w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. – przy czym przewiduje się możliwość przedłużenia powyższego terminu, w sytuacji wydłużania się procedury przewidzianej dla pierwszego realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co uniemożliwiałoby prawidłowe przygotowanie opisu zamówienia udzielanego w drugim postępowaniu.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia podanych powyżej poszczególnych terminów, w sytuacji gdy – z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Części IV Zapytania ofertowego, albo w związku ze zmianą terminów realizacji projektu, wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 – koniecznym będzie czasowe wstrzymanie realizacji postępowań lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – o czas niezbędny na zakończenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych albo do terminów, które będą zgodne ze zmienionymi terminami realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał (a w przypadku usług niezakończonych – wykonuje) w sposób należyty co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub kierownika projektu albo innej o charakterze kierowniczym lub nadzorczym – przez co należy rozumieć wykonywanie nadzoru (zarówno technicznego – z wyłączeniem przygotowania dokumentacji zamówień publicznych – jak i finansowego) – nad realizacją projektu mającego na celu zakup sprzętu komputerowego oraz wdrożenie systemu informatycznego, przy czym co najmniej jedna z wykazanych przez Wykonawcę usług musi dotyczyć zakończonego i rozliczonego projektu, obejmującego rozwiązanie informatyczne dotyczące udostępnienia i świadczenia e-Usług publicznych (czyli usług elektronicznych szczegółowo określonych w opisie przytoczonym w ust. 2 Części IV Zapytania ofertowego) na poziomie dojrzałości minimum 4 (transakcja), o wartości projektu co najmniej 1.000.000,00 zł. Wartość projektu drugiej z wykazanych usług nie może być niższa niż 500.000,00 zł.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
1) jedną osobą (kierownik projektu), posiadającą wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, oraz wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE 2 na poziomie co najmniej Foundation (lub innym równoważnym), a także doświadczenie rozumiane jako pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub kierownika projektu – tzn. polegające na wykonywaniu nadzoru (zarówno technicznego – z wyłączeniem przygotowania dokumentacji zamówień publicznych – jak i finansowego) – dla co najmniej dwóch zakończonych przedsięwzięć́, obejmujących wdrożenie rozwiązania informatycznego dotyczącego udostępnienia i świadczenia e-Usług publicznych (czyli usług elektronicznych szczegółowo określonych w opisie przytoczonym w ust. 2 Części IV Zapytania ofertowego) na poziomie dojrzałości minimum 4 (transakcja);
2) jedną osobą (specjalista ds. nadzoru), posiadającą wykształcenie wyższe, mającą doświadczenie polegające na nadzorowaniu co najmniej jednego zakończonego projektu, obejmującego swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego dotyczącego udostępnienia i świadczenia e-Usług publicznych (czyli usług elektronicznych szczegółowo określonych w opisie przytoczonym w ust. 2 Części IV Zapytania ofertowego) na poziomie dojrzałości minimum 4 (transakcja);
3) jedną osobą (specjalista ds. rozliczeń), posiadającą doświadczenie w sporządzaniu wniosków o płatności i w rozliczaniu co najmniej jednego zakończonego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego wartość wynosiła co najmniej 500.000,00 zł;
4) jedną osobą (specjalista ds. zamówień publicznych), posiadającą doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, która opracowała opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do co najmniej jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkurencyjnym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wdrożenie systemu informatycznego w zakresie e-usług, albo opracowała opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do co najmniej dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie konkurencyjnym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z których jedno dotyczyło realizacji dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drugie – dostawy i wdrożenia systemu informatycznego w zakresie e-usług.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji w przypadku spełniania przez tę osobę wymagań określonych przez Zamawiającego. Powyższy warunek nie dotyczy osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika projektu, w stosunku do której nie dopuszcza się łączenia pozostałych funkcji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 2.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiana dotyczy terminów realizacji poszczególnych zadań, które zostały określone w ust. 13 Części IV Zapytania ofertowego, w sytuacji gdy – z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Części IV Zapytania ofertowego, albo w związku ze zmianą terminów realizacji projektu, wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 – koniecznym będzie czasowe wstrzymanie realizacji postępowań lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – o czas niezbędny na zakończenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych albo do terminów, które będą zgodne ze zmienionymi terminami realizacji projektu;
3) zmiana dotyczy osób wyznaczonych do realizacji umowy, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy (tzw. osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d Części VI Zapytania ofertowego), o ile nowe osoby funkcyjne spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu;
4) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
b) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
c) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
d) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
6) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, przekształcenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie wprowadzana do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, będzie wprowadzana do umowy po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej informacji od Wykonawcy o konieczności przedłużenia terminów realizacji poszczególnych zadań, albo na podstawie informacji o zmianie terminów realizacji projektu, uzyskanej od Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020. Pisemna informacja Wykonawcy będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany terminów realizacji zadań w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie zawierał uzasadnienia albo uzasadnienie nie będzie potwierdzać konieczności wprowadzenia zmian w tym zakresie. Zmiana ta może również nastąpić w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, o których mowa w ust. 14 Części IV Zapytania ofertowego, tj. przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Części IV Zapytania ofertowego.
6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących poszczególnych osób funkcyjnych, realizujących zamówienia, w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danej osoby funkcyjnej,
2) niewywiązywania się osoby funkcyjnej z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;
3) jeżeli zmiana osoby funkcyjnej stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
7. Wprowadzenie innej osoby funkcyjnej w miejsce osoby dotychczas wykonującej czynności wynikające z postanowień umowy, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę wymagań Zamawiającego, określonych szczegółowo dla danej funkcji w ust. 1 pkt 2 lit. d Części VI Zapytania ofertowego. Osoba nie spełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz osoba, która nie posiada udokumentowanego doświadczenia w zakresie nie gorszym, niż osoba, której doświadczenie było punktowanego przez Zamawiającego na etapie oceny ofert, nie zostanie dopuszczona do realizacji zamówienia.
8. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego). Szczegółowy zakres wymaganego dokumentu został wskazany w ust. 1 pkt 2 lit. d Części VI Zapytania ofertowego. Do w/w wykazu osób należy załączyć – w odniesieniu do osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika projektu – oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty, z których wynikać będzie, że osoba ta posiada doświadczenie w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, określonym w ust. 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze Części VI Zapytania ofertowego;
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik;
6) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego informacji z otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) jeżeli Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2 Części VI Zapytania ofertowego, przedkłada pisemne zobowiązanie (lub jego skan) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
8) szczegółowy zakres zobowiązania, o którym mowa w pkt 7, został określony w Części VII Zapytania ofertowego;
9) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z tych wykonawców (członków konsorcjum) odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (Załącznik Nr 2), a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 (Załącznik Nr 6);
10) w przypadku konsorcjum, Wykonawcy składają wraz z ofertą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6. Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu – w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego – podobnych usług, które stanowią przedmiot zamówienia podstawowego. Ustala się, że przedmiotem tych zamówień uzupełniających będzie w szczególności realizacja usług objętych Zadaniem I, tj. dotyczących nadzoru nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” oraz pomocy w jego rozliczeniu i zakończeniu – o ile konieczne będzie kontynuowanie realizacji projektu w kolejnym roku (2018), ze względu na przedłużenie terminu zakończenia i rozliczenia tego projektu. Wartość zamówień (uzupełniających) ustala się na poziomie do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający – zlecając wykonanie wybranemu Wykonawcy zamówień, o których mowa powyżej – zawrze z Wykonawcą odrębną umowę, w której określone zostaną warunki świadczenia tych zamówień. Przed zleceniem zamówień uzupełniających, Zamawiający przeprowadzi z Wykonawcą negocjacje, których przedmiotem będzie zakres zlecanych usług oraz ich wartość. Z negocjacji sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia w zakresie rodzaju zleconych usług, terminu ich świadczenia, oraz oferowaną przez Wykonawcę cenę brutto. Protokół wymagać będzie podpisania przez przedstawicieli stron oraz zatwierdzenia przez kierownika Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium I – CENA – 80 %
Punktacja za kryterium – CENA odbywać się będzie według wzoru:
( Cmin. / Cb ) x 100 x 80% = KI
gdzie oznacza:
KI – liczbę punktów z kryterium I CENA,
Cmin. – najniższą cenę z przedstawionych ofert (tj. łączną wartość cen jednostkowych za dwa zadania realizowane w ramach zamówienia),
Cb – cenę oferty badanej (tj. łączną wartość cen jednostkowych za dwa zadania realizowane w ramach zamówienia).
Maksymalna ilość punktów za kryterium CENA – 80 pkt
Kryterium II – DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20%
Punktacja za kryterium – DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA odbywać się będzie według zasad:
- posiadanie doświadczenia przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu (wskazaną w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego), polegającego na pełnieniu przez tę osobę funkcji inżyniera kontraktu lub kierownika projektu – tzn. wykonywaniu nadzoru (zarówno technicznego – z wyłączeniem przygotowania dokumentacji zamówień publicznych – jak i finansowego) – dla co najmniej dwóch zakończonych przedsięwzięć, obejmujących wdrożenie rozwiązania informatycznego dotyczącego udostępnienia i świadczenia e-Usług publicznych (czyli usług elektronicznych szczegółowo określonych w opisie przytoczonym w ust. 2 Części IV Zapytania ofertowego) na poziomie dojrzałości co najmniej 4 (transakcja) – 0 pkt
UWAGA: Zamawiający nie będzie punktować warunku wymaganego, określonego jako minimalny w ust. 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze Części VI Zapytania ofertowego.
- Zamawiający przyzna po 4 pkt za każde kolejne zakończone przedsięwzięcie, obejmujące wdrożenie rozwiązania informatycznego dotyczącego udostępnienia i świadczenia e-Usług publicznych (czyli usług elektronicznych szczegółowo określonych w opisie przytoczonym w ust. 2 Części IV Zapytania ofertowego) na poziomie dojrzałości co najmniej 4 (transakcja), w którym osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika projektu, wskazana w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, pełniła funkcję inżyniera kontraktu lub kierownika projektu – tzn. wykonywała nadzór (zarówno techniczny – z wyłączeniem przygotowania dokumentacji zamówień publicznych – jak i finansowy).
Zgodnie z powyższym:
- za posiadanie przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu doświadczenia w realizacji zakończonych 3 przedsięwzięć, o których mowa powyżej – Zamawiający przyzna 4 pkt;
- za posiadanie przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu doświadczenia w realizacji zakończonych 4 przedsięwzięć, o których mowa powyżej – Zamawiający przyzna 8 pkt;
- za posiadanie przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu doświadczenia w realizacji zakończonych 5 przedsięwzięć, o których mowa powyżej – Zamawiający przyzna 12 pkt;
- za posiadanie przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu doświadczenia w realizacji zakończonych 6 przedsięwzięć, o których mowa powyżej – Zamawiający przyzna 16 pkt;
- za posiadanie przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu doświadczenia w realizacji zakończonych 7 przedsięwzięć, o których mowa powyżej – Zamawiający przyzna 20 pkt.
Zamawiający nie będzie punktować doświadczenia kierownika projektu w realizacji ilości większej, niż 7, zakończonych przedsięwzięć, o których mowa powyżej.
Punktowane będą tylko te zakończone przedsięwzięcia realizowane przez osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia w charakterze kierownika projektu,
w stosunku do których Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że zrealizowała je w/w osoba.
Maksymalna ilość punktów za kryterium DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20 pkt
W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I) i Kryterium II (Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP):
Wynik I + Wynik II = SP (suma punktów)
Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymogom Zapytania ofertowego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą łączną liczbę punktów.
2) Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).
3) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w szczególności:
1) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcę, który – w terminie określonym przez Zamawiającego – nie uzupełnił brakujących albo wadliwych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, a także nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw;
3) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
4) Wykonawcę, który celowo przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie podlega wykluczeniu z postępowania, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT JELENIOGÓRSKI

Adres

Jana Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

dolnośląskie , Jelenia Góra

Numer telefonu

0756473100

Fax

75757526419

NIP

6112503548

Tytuł projektu

Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim

Numer projektu

RPDS.02.01.03-02-0012/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy: TECHMASTER Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec
Data wpłynięcia oferty: 15.05.2017 r. godz. 09:12
Cena brutto: 71.955,00 zł, w tym:
1) za wykonanie Zadania I, polegającego na świadczeniu usługi nadzoru technicznego nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim – 47.355,00 zł (brutto);
2) za wykonanie Zadania II, polegającego na przygotowaniu dokumentacji zamówień publicznych, które będą realizowane przez Zamawiającego w ramach projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim – 24.600,00 zł (brutto).
Liczba wyświetleń: 1033