Strona główna
Logo unii europejskiej

Przetarg na zakup 2 szt. półautomatów spawalniczych do stali.

Data publikacji: 25.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2017

Numer ogłoszenia

1030975

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w następujący sposób:
- poprzez przesłanie kompletnej oferty poczta elektroniczna w formacie PDF przesłanej na adres fawent@fawent.pl,
- osobiście w sekretariacie siedziby firmy ul. Techników 22, 41-403 Chełm Śląski,
Jako datę złożenia oferty liczy się termin otrzymania maila lub datę wpływu oferty do siedziby firmy.
Oferta powinna zawierać część handlową określającą cenę oraz wszystkie warunki handlowe (okres gwarancji, wysokość zaliczki, termin dostawy, szczegółowy zakres oferty) , część techniczną opisującą parametry techniczne rozwiązania, funkcjonalność oraz załączniki w postaci podpisanych oświadczeń innych niezbędnych dokumentów określonych w postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fawent@fawent.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Zakrzewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505719857

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przetarg na zakup dwóch stuk urządzeń w postaci półautomatów spawalniczych do stali z zakresem prądu spawania 25-400A.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bieruńsko-lędziński Miejscowość: Chełm Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem Zamówienia jest zakup dwóch sztuk automatów spawalniczych. Oczekiwanym wynikiem dla tego zadania jest zainstalowane na wyznaczonych stanowiskach pracy dwóch sztuk automatów spawalniczych gotowych do pracy.

Przedmiot zamówienia

Przetarg na zakup dwóch stuk urządzeń w postaci półautomatów spawalniczych do spawania stali spełniających następujące wymagania:
- Zakres prądu spawania od 25-400 A,
- Obciążalność ED 100% w temp 40 C minimum 320 A,
- Sterowanie cyfrowe inwertora,
- Chłodzenie wodne,
- Możliwość spawania elektrodą , żłobienia, lutospawania,
- Wyposażone w dedykowane programy do spawania umożliwiające,
-a) spawanie w pozycji pionowej w górę z możliwością szybkiego spawania z prędkością minimum 160% w stosunku do normalnej prędkości spawania,
b) spawanie w każdej pozycji z możliwością szybkiego spawania z prędkością minimum 130% w stosunku do normalnej prędkości spawania,
c) wykonywanie spoin przetopowych,
d) spawanie cienkich blach od 0,6 – 3 mm ( z minimalnym wprowadzeniem ciepła),
e) położenie spoiny metoda pulsacyjna w sposób umożliwiający przeniesienie kropli metalu do spoiny w sposób ciągły (sposób strumieniowy).
- Możliwość ustawiania indywidualnych parametrów prądowych dla fazy początkowej, spawania i fazy końcowej ,
- Czytelny panel sterowania z komunikacja w języku polskim,
- Funkcja dynamiki dla łuku zwarciowego i pulsu,
- Łuk pulsu o stałej częstotliwości,
- Możliwość odczytu błędów z pamięci urządzenia,

Wymagane wyposażanie:
- czterorolkowy wydzielony podajnik drutu,
- Uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą o długości 5 mb,
- przewód masowy 10mb,
- Zespół przewodów pomiędzy podajnikiem a źródłem prądu 10mb,
- Źródło prądu wyposażone w podwozie transportowe na kółkach,
- Podajnik drutu wyposażony w podwozie transportowe,
Dostawca musi zagwarantować stałość parametrów urządzenia w całym okresie trwania gwarancji technicznej. Dostawca ma obowiązek potwierdzać stałość parametrów urządzenia dokonując pomiarów i testów urządzenia minimum raz na 12 miesięcy w całym okresie trwania gwarancji technicznej.
W ramach ofertowego Urządzenia ( systemu) należy uwzględnić wdrożenie oferowanego urządzenia oraz przeszkolenie operatorów na terenie Fawent S.A.
Wraz z dostawą urządzeń należy dostarczyć instrukcję obsługi ( w języku polskim), dokumentację jakościową w postaci deklaracji zgodności z odpowiednimi dyrektywami regulującymi przedmiotowe urządzenia, deklaracje znaku CE.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin Składania ofert – 08.05.2017
Termin Rozpatrzenia ofert i ogłoszenia wyników - do 12.05.2017
Termin podpisania umowy z wybranym dostawcą - do 19.05.2017
Termin dostawy urządzenia wraz dokumentacją jakościową, deklaracjami zgodności oraz wdrożeniem – 2 tygodnie od dnia podpisaniu umowy.

Uwaga termin dostawy urządzeń oznacza termin fizycznej dostawy urządzeń oraz podpisania protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta musi być złożona w języku polskim.
Musi być podana cena netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Oferta musi być podana w PLN /EURO cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w Euro oferta zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wyboru Dostawcy.
Ważność oferty: oferta musi być ważna przez 9 tygodni od złożenia oferty.
Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz wymagane oświadczenia i dokumenty.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość zmiany określonego w postępowaniu harmonogramu w zakresie terminu rozpatrzenia ofert oraz terminu podpisania umowy.
Jako załącznik do niniejszego postępowania dołączone są dwie wersje umowy, Umowa z tytułem Bez zaliczki będzie podpisana z dostawca który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania i nie określił w warunkach płatności kwoty Zaliczkowej, Umowa z tytułem Z Zaliczką będzie podpisana z dostawca który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania i określił w warunkach płatności kwoty Zaliczkowej.
Uwaga: Dostawca jest zobowiązany do wykazania w składanej ofercie, że proponowane rozwiązania spełniają wszystkie wymagania techniczne. Ciężar udowodnienia, że oferowane rozwiązanie spełnia wymogi techniczne i handlowe określone przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Warunki zmiany umowy

W zależności od warunków płatności dostawcy który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania Zamawiający zastosuje jedną z dwóch propozycji Umów stanowiących załączniki do niniejszego postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień we wzorze umowy, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszego postępowania ( umowy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody dostawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielenia zamówień publicznych w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania dostawców oraz nie będą zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
- posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego,
- dysponowanie niezbędnymi potencjałem do wykonania zamówienia łącznie z okresem gwarancyjnym,
- dobra kondycja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia,
- nie zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
- posiadanie aktywnej polisu ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentacji złożonej przez oferenta.
Dokumentacja bezwzględnie wymagana:
- Oferta; część handlowa i techniczna ( podpisany i zaparafowany),
- Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w niniejszym postępowaniu,
- Lista zrealizowanych wdrożeń zaoferowanego urządzenia (systemu),
- podpisany/zaakceptowany wzór umowy,
- podpisane oświadczenie o braku powiązań ( w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firma Fawent S.A. ul. Techników 22, 41-403 Chełm Śląsk ( Oświadczenie NR 1 stanowiące Załącznik do niniejszego postępowania) .,
- podpisane oświadczenie o możliwościach technicznych i kondycji finansowej dostawcy ( Oświadczenie NR 2 stanowiące Załącznik do niniejszego postępowania) .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
1) Cena – maksymalnie 70 pkt
2) Gwarancja – maksymalnie 15 pkt
3) Warunki Finansowe – maksymalnie – 15 pkt

Oferty będą oceniane według poniższych algorytmów:
1) Cena
(Najniższa cena netto / cen netto oferty ocenianej ) x 70 = ilość uzyskanych pkt
2) Gwarancja
a) Gwarancja na okres poniżej 24 miesięcy od dnia pisemnego odbioru przedmiotu zamówienia = 0 pkt.
b) Gwarancja na okres 24 – 35 miesięcy od dnia pisemnego odbioru przedmiotu zamówienia = 5pkt.
c) Gwarancja na okres równy większy 36 miesięcy od dnia pisemnego odbioru przedmiotu zamówienia = 15pkt.
3) Warunki Finansowe
a) Zaliczka w wysokości większej niz 10% wartości zamówienia brutto ( zabezpieczona gwarancja bankową lub ubezpieczeniową określoną w treści umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania) – 0 pkt.
b) Zaliczka w wysokości 1 - 10% wartości zamówienia brutto ( zabezpieczona gwarancja bankową lub ubezpieczeniową określoną w treści umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania) – 10 pkt
c) Brak zaliczki na realizację zamówienia – 15 pkt.
Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów niniejszego postępowania. Następnie oferty spełniające określone w postępowaniu wymagania będą oceniane według powyższych kryteriów.
Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty wygrywającej ze względu na uzyskanie więcej niż jednej oferty najwyższej ilości punktów, zamawiający wezwie dostawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych. Dostawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach pierwotnych.

Wykluczenia

Oferta zostanie wykluczona jeżeli:
- zostanie złożona po wymaganym terminie złożenia ofert,
- będzie oferta częściową,
- oferowane urządzenie lub zespół urządzeń ( system) nie będzie spełniał warunków technicznych,
- dostawca nie będzie spełniała wymagań określonych w przetargu,
- dostawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów lub złoży dokumenty nie podpis

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA WENTYLATORÓW "FAWENT" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Techników 22

41-403 Chełm Śląski

śląskie , bieruńsko-lędziński

NIP

2220022192

Tytuł projektu

Wdrożenie do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00CD/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"RYWAL-RHC" Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 951-19-98-317
REGON: 017180279
KRS: 37174

Wartość oferty netto - 73 000 PLN
Wartość oferty brutto - 89 790 PLN
Liczba wyświetleń: 1148