Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi polegającej na realizacji etapu projektu o nazwie „Uroczyste przekazanie samochodów”, zwanego dalej „Zadaniem” zaplanowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I” RPWP.04.01.05-30-0015/15

Data publikacji: 14.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2017

Numer ogłoszenia

1030084

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać/przesyłać w kopercie z dopiskiem „Promocja projektu uroczyste przekazanie samochodów - nie otwierać przed dniem 24.04.2017 r. godzina 9.15” na adres: Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań (sekretariat I piętro) do dnia 24.04.2017 roku, do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - sala konferencyjna - I piętro w dniu 24.04.2017 r. o godz. 9.15. Otwarcie ofert jest jawne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie@dotyczy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Poręba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61/848-13-91

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadania przewidujemy wykonanie usługi polegającej na realizacji etapu projektu o nazwie „Uroczyste przekazanie samochodów”, zaplanowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I” RPWP.04.01.05-30-0015/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: krotoszyński Miejscowość: Krotoszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja etapu projektu o nazwie „Uroczyste przekazanie samochodów”, zwanego dalej „Zadaniem” zaplanowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I” RPWP.04.01.05-30-0015/15.

W ramach realizacji Zadania przewidujemy wykonanie następujących przedsięwzięć:
- organizację uroczystego przekazania zakupionych w ramach projektu 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 15 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) – partnerów w Projekcie na podstawie i zgodnie ze scenariuszem opisanym w Ceremoniale Ochotniczych Straży Pożarnych pkt. 25 pt. „Przekazanie samochodu pożarniczego” przyjętym uchwałą nr 97/XI/2000 i 98/XI/2000 Zarządu Głównego Związku OSP RP dostępnym pod adresem: http://www.zosprp.pl/?q=content/ceremonial-ochotniczych-strazy-pozarnych w tym zapewnienie kompanii honorowej

Uroczyste przekazanie samochodów zaplanowane jest w Krotoszynie 6 maja 2017 r. i polegać będzie na publicznym symbolicznym akcie wręczenia kluczyków do 15 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Samochody te ustawione będą w miejscu przekazania, a asystować będą im strażacy OSP. Po ceremonii odbędzie się pokaz sprawności nowego sprzętu oraz poczęstunek strażacki.

Przedmiot zamówienia

W ramach uroczystego przekazania przewidujemy wykonanie takich działań techniczno-organizacyjnych jak:
• zapewnienie miejsca w Krotoszynie w terenie otwartym umożliwiającego zorganizowanie uroczystego przekazania pojazdów,
• ze względu na warunki atmosferyczne zabezpieczenie awaryjnie w Krotoszynie zadaszonej ogrzewanej sali o powierzchni minimum 1.000,00 m2 na spotkanie z przedstawicielami OSP i Gmin Partnerów Projektu,
• zapewnienie obsługi parkingów dla samochodów osobowych gości w liczbie 50 stanowisk w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca przekazania pojazdów,
• zapewnienie odpowiedniej liczby sanitariatów,
• przygotowanie miejsca dla gości z nagłośnieniem: wydzielenie miejsca dla gości oficjalnych, zabezpieczenie minimum 2 stacjonarnych oraz 3 mikrofonów bezprzewodowych o odpowiednim zasięgu, przygotowanie do odtworzenia hymnów Polski, UE i Związku OSP RP, moc nagłośnienia – min. 1200 W x 3, udekorowania miejsca przekazania przynajmniej 4 widocznymi tablicami informacyjnymi dotyczącymi realizacji projektu, flagami UE, Polski, Związku OSP RP w 2 stojakach, przygotowanie estetycznej tacy przeznaczonej na moment wręczenia kluczyków, zapewnienie kluczyków, prowadzenie konferansjerki wraz informacją o projekcie oraz zaangażowaniu środków WRPO, zapewnienie minimum 50 krzeseł, zapewnienie 2 mównic z mikrofonami. Wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym z własnej inicjatywy wykonać dodatkowe prace.
• wykonanie tablic informacyjnych: 4 sztuk tablic wyeksponowanych na uroczystym przekazaniu samochodów,
• zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestników i obserwatorów w zakresie ruchu i ustawienia pojazdów oraz pokazu sprawności sprzętu,
• przygotowanie:
- do 250 pamiątkowych dyplomów drukowanych dla Partnerów Projektu oraz gości wraz z informacją o dofinansowaniu działania ze środków WRPO,
• przygotowanie oraz zapewnienie sprawnej dystrybucji tradycyjnego poczęstunku strażackiego po zakończeniu przekazania samochodów dla 250 osób:
- grochówka, chleb, napoje,
- pojemniki na wyżywienie oraz sztućce,
- pojemniki na odpadki i śmieci,
- zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc siedzących dla konsumentów.
• przygotowanie wystawy w postaci zakupionych samochodów prezentującej społeczeństwu projekt oraz wskazującej na zaangażowanie środków Unii Europejskiej.
• przygotowanie pokazu ratowniczego w celu zademonstrowania sprawności bojowej samochodów.
• przygotowanie i rozesłanie do przedstawicieli mediów zaproszeń na uroczyste przekazanie pojazdów wraz z informacją medialną o projekcie.
• przeprowadzenie instruktażu z zakresu ceremoniału uroczystego przekazania samochodów w projekcie.

- przygotowanie dokumentacji fotograficznej i audio oraz opisowej z przebiegu uroczystości na płytach CD lub DVD w nakładzie 32 sztuk.
- zapewnienie obsługi promocyjnej w tym poinformowanie o wydarzeniu i zaproszenie mediów (radia, telewizji i prasy).

Grupą docelową działania będą:
- strażacy oraz goście uczestniczący w ceremonii przekazania samochodów,
- społeczeństwo poprzez informacje medialną.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy przebieg realizacji Zadania Zamawiający i Zleceniobiorca ustalać będą na bieżąco w formie uzgodnień pisemnych, telefonicznych i pocztą elektroniczną. Wymagany termin realizacji Zadania 6 maja 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca składa w formularzu ofertowym oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;

Potencjał techniczny

Wykonawca składa w formularzu ofertowym oświadczenie, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca składa w formularzu ofertowym oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca składa w formularzu ofertowym składa oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zadania będącego przedmiotem oferty.

Dodatkowe warunki

Oferta musi obejmować całość zapytania. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie jej praw majątkowych.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Cena ofertowa winna być ceną brutto obliczoną przez Wykonawcę dla całości zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i stanowić będzie wartość umowy.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zadania, o treści określonej w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego;

Zapłata za realizację Zadania nastąpi po protokólarnym odbiorze realizacji zadania, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego - faktury. Protokół odbioru sporządza Wykonawca. Odbioru dokonuje pełnomocnik Zamawiającego.

Zadanie realizowane będzie zgodnie z aktualnymi na dzień przygotowywania materiału „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Waga 100%. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz za zgodą Wykonawcy dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegającymi w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Wykonawca składa oświadczenie o braku ww. powiązań osobowych i kapitałowych w formularzu ofertowym.
Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia, że:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;
- dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zadania będącego przedmiotem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

Adres

60-867 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 848 13 91

NIP

7811001362

Tytuł projektu

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I

Numer projektu

RPWP.04.01.05-30-0015/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wielkopolskim, ul. Floriańska 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Oferta wpłynęła 24.04.2017 r. godz. 7.30. Wartość oferty: 19.994,00 zł (brutto).
Liczba wyświetleń: 945