Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie zestawu form wtryskowych do kompletnej obudowy zewnętrznego rejestratora gazomierza – typ OKO55

Data publikacji: 14.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2017

Numer ogłoszenia

1029993

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w siedzibie Beneficjenta Aiut Sp. z o.o, ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice lub drogą mailową na adres: andrzej.gaik@aiut.com.pl w terminie nie przekraczającym 28.04.2017, godz.12.0

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.gaik@aiut.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Gaik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie zestawu form wtryskowych do kompletnej obudowy zewnętrznego rejestratora gazomierza – typ OKO55

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zestawu form wtryskowych do kompletnej obudowy zewnętrznego rejestratora gazomierza – typ OKO55 w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie zestawu form wtryskowych do kompletnej obudowy zewnętrznego rejestratora gazomierza – typ OKO55


Specyfikacja zamówienia:
1.1. Informacje ogólne - Obudowa zewnętrznego rejestratora składa się z 7 podstawowych elementów dla którym mają zostać wykonane formy.
1.1.1. Forma DÓŁ OKO 55
1.1.2. Forma GÓRA OKO 55
1.1.3. Forma USZCZELKA 55
1.1.4. Forma ODGIĘTKA 55
1.1.5. Forma PRZEDŁUŻKA 55
1.1.6. Forma ADAPTER U
1.1.7. Forma na elementy technologiczne 55
1.2. Parametry techniczne:
1.2.1. wykonanie ze stali wysokogatunkowej
1.2.2. Formy do wtrysku detali z tworzyw sztucznych ABS, PC, PA, POM
1.2.3. Formowanie złożone ( suwaki wewnętrzne i zewnętrzne, krzywki, suwaki skośne)
1.2.4. Dostosowana do pracy na wtryskarkach 80T oraz 120 T
1.2.5. Formy zimnokanałowe
1.2.6. Krotność form: 1-12x gniazd
1.2.7. Gwarancja minimalna 500000 wtrysków

W celu wykonania zamówienia, Zamawiający zapewnia dostęp do dokumentacji projektowej prototypu obudowy i odpowie na wszelkie pytania związane z przygotowaniem oferty kompleksowej.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa - 80 dni od złożenia zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Wykonawca usługi nie może być powiązany z Beneficjentem osobowo ani kapitałowo.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnienie parametrów technicznych (pkt1.2) stanowi podstawowy warunek udziału w postępowaniu.


Ponadto zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
• Kryterium cena 70 %
• Kryterium referencje 10%
• Kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia 10%
• Kryterium gwarancja 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
• Kryterium ceny obliczane jest według wzoru:
najniższa cena netto z badanych ofert
C = ------------------------------------- x 70 pkt
cena netto oferty badanej
• Kryterium referencje –
o 5 punktów za każdą udokumentowaną referencję (max2 ref. W sumie 10pkt) Referencje muszą dotyczyć realizacji zamówień o podobnym charakterze technicznym
• kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia
o przewidywana dostawa w wymaganym terminie do 80 dni od złożenia zamówienia – ocena 10 pkt,
o przewidywana dostawa wymaganym terminie do 90 dni od złożenia zamówienia – ocena 5 pkt
o przewidywana dostawa wymaganym terminie powyżej 100 dni od złożenia zamówienia – ocena 0 pkt
• Kryterium gwarancja
o Gwarancja minimalna 500000 wtrysków – jest wymagana
o Gwarancja na każde dodatkowe 200000 wtrysków - 5 pkt. Max można uzyskać 10 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AIUT SP. Z O.O.

Adres

Leona Wyczółkowskiego 113

44-109 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

48 507 111 135

NIP

6310200340

Tytuł projektu

Technologia wytwarzania inteligentnych rejestratorów gazomierzy

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0341/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 974