Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, wydanie i rozprowadzenie publikacji prasowej w formie dodatku promocyjnego promującego realizację projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I” RPWP.04.01.05-30-0015/15

Data publikacji: 04.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2017

Numer ogłoszenia

1027439

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać/przesyłać w kopercie z dopiskiem „Promocja projektu w formie publikacji - nie otwierać przed dniem 12.04.2017 r. godzina 9.15” na adres: Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań (sekretariat I piętro) do dnia 12.04.2017 roku, do godziny 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - sala konferencyjna - I piętro w dniu 12.04.2017 r. o godz. 9.15. Otwarcie ofert jest jawne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie@dotyczy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Poręba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61/848-13-91

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadania przewidujemy przygotowanie, wydanie i rozprowadzenie publikacji prasowej w formie dodatku promocyjnego, promującego realizację projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I” RPWP.04.01.05-30-0015/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie, wydanie i rozprowadzenie publikacji prasowej w formie dodatku promocyjnego, promującego realizację projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I” RPWP.04.01.05-30-0015/15

Publikacja prasowa ma być załączona po jednej sztuce do każdego egzemplarza czasopisma dystrybuowanego na terenie województwa wielkopolskiego w całym nakładzie czasopisma dystrybuowanym danego dnia na terenie województwa wielkopolskiego. Nakład dodatków w tej edycji wydania pisma nie może być niższy niż 10 tys. sztuk. (słownie: dziesięć tysięcy sztuk).

Niedopuszczalna jest publikacja w tytułach o charakterze wyłącznie ogłoszeniowym, Zamawiający dopuszcza natomiast publikację materiałów w czasopismach o charakterze tabloidowym, pod warunkiem że opublikowane materiały nie będą bezpośrednio sąsiadować (na tej samej rozkładówce) z treściami niestosownymi w odniesieniu do promowanej treści oraz wizerunku publicznego Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Dane techniczne:
- format: A4 lub równoważna wielokrotność formatu zapewniająca możliwość wydruku informacji o objętości minimum 36 stron formatu A4,
- kolor pełny 4+4,
- liczba stron minimum 36,
- papier kreda mat,
- gramatura papieru minimum 80g/m2,
- średnia liczba znaków na stronę dla całej publikacji do uzgodnienia z Zamawiającym ale nie mniej niż 2000 ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

Dodatek powinien zawierać:
- stronę tytułową (1 str.),
- ogólną informację o Projekcie, w tym informację o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013 (1 str.),
- informację o wnioskodawcy – Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (1 str.),
- relację z uroczystego przekazania samochodów, które odbędzie się w terminie podanym w drodze bezpośrednich uzgodnień między Zamawiającym a wykonawcą (3 str.),
- informacje o Partnerach w kontekście celu Projektu jakim jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych projektem, o zaplanowanych rezultatach i wskaźnikach ukazujących w gminach i powiatach wpływ realizowanego projektu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w formie reportaży ze wszystkich 15 OSP i wszystkich 15 Gmin dla których zakupiono samochody: Gmina Gołuchów (1 str.), OSP w Gołuchowie (1 str.), Gmina Kaźmierz (1 str.), OSP w Kaźmierzu (1 str.), Gmina Jutrosin (1 str.), OSP w Jutrosinie (1 str.), Gmina Kobyla Góra (1 str.), OSP w Kobylej Górze (1 str.), Gmina Krobia (1 str.), OSP w Krobi (1 str.), Gmina Miłosław (1 str.), OSP w Miłosławiu (1 str.), Gmina Ostroróg (1 str.), OSP w Ostrorogu (1 str.), Gmina Powidz (1 str.), OSP w Powidzu (1 str.), Gmina Rychwał (1 str.), OSP w Rychwale (1 str.), Gmina Sośnie (1 str.), OSP w Sośniach (1 str.), Gmina Kaczory (1 str.), OSP w Kaczorach (1 str.), Gmina Czempiń (1 str.), OSP w Czempiniu (1 str.), Gmina Wijewo (1 str.), OSP w Wijewie (1 str.), Gmina Chodzież (1 str.), OSP w Milczu (1 str.), Gmina Tuliszków (1 str.), OSP w Tuliszkowie (1 str.).

W celu przygotowania i wydania publikacji Wykonawca wykona następujące czynności:
- pozyska materiały do artykułów (informacje, dokumenty, zdjęcia) poprzez:
• udokumentowane wizyty i spotkania z przedstawicielami władz każdej Gminy i OSP,
• oraz na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego.
- autorzy wskazani przez Wykonawcę napiszą artykuły i dostarczą zdjęcia,
- przygotuje teksty i zdjęcia do druku,
- będzie dbał o uproszczony język tak, aby przekaz był zrozumiały dla potencjalnych odbiorców. Podczas redagowania materiałów należy zaleca się kierować zasadami przedstawionymi w publikacji „Jak pisać o Funduszach Europejskich?”, pod red. J. Miodka, M. Maziarza, T. Piekota, M. Poprawy, G. Zarzecznego: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18476/Jak_pisac_o_Funduszach_Europejskich_120810.pdf;
- wykona korektę,
- wykona skład komputerowy i łamanie kolumn,
- zleci druk dodatku drukarni,
- udostępni łamy pisma do promocji Projektu,
- przekaże dodatek wraz z pismem do nabywców na terenie Wielkopolski,
- sprawować będzie całościowy nadzór nad realizacją prac związanych z wydaniem dodatku.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do dokumentów związanych z realizacją Projektu, umożliwi kontakt z partnerami Projektu, a także udzieli wszelkich niezbędnych informacji o przebiegu realizacji Projektu i zakładanych rezultatach.

Kod CPV

22200000-2

Nazwa kodu CPV

Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy przebieg realizacji Zadania Zamawiający i Wykonawca ustalać będą na bieżąco w formie uzgodnień pisemnych, telefonicznych i pocztą elektroniczną. Wymagany termin realizacji Zadania do dnia 31 maja 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca składa w formularzu ofertowym oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;

Potencjał techniczny

Wykonawca składa w formularzu ofertowym oświadczenie, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca składa w formularzu ofertowym oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca składa w formularzu ofertowym składa oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zadania będącego przedmiotem oferty.

Dodatkowe warunki

Oferta musi obejmować całość zapytania. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie jej praw majątkowych.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Cena ofertowa winna być ceną brutto obliczoną przez Wykonawcę dla całości zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i stanowić będzie wartość umowy.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zadania, o treści określonej w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego;

Zapłata za realizację Zadania nastąpi po protokólarnym odbiorze realizacji zadania, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego - faktury. Protokół odbioru sporządza Wykonawca. Odbioru dokonuje pełnomocnik Zamawiającego.

Zadanie realizowane będzie zgodnie z aktualnymi na dzień przygotowywania materiału „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy,który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny:
1. Cena wyrażona w PLN (waga 50%)
Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Wartość najniższa
---------------------------- = x 50 % x 100 = liczba uzyskanych punktów w kryterium
Wartość badana

2. Nakład dodatku wyrażony w liczbie egzemplarzy (waga 45%)
Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Wartość badana
---------------------------- = x 45 % x 100 = liczba uzyskanych punktów w kryterium
Wartość najwyższa
Wartość badana zgodna z deklaracją w ofercie i nie mniejsza niż 10 tys. egzemplarzy.

3. Funkcjonalność (waga 5 %)
Punkty w kryterium funkcjonalność, zostaną przyznane Wykonawcy, który oprócz publikacji dodatku w wydaniu tradycyjnym (papierowym) zaoferuje dodatkową bezpłatną publikację dodatku w internetowym wydaniu proponowanego tytułu prasowego na podstawie deklaracji wskazanej w formularzu ofertowym. W takim przypadku Wykonawca uzyska maksymalną liczbę 5 punktów.
Wykonawca, który nie zaoferuje opisanej powyżej możliwości otrzyma zero punktów. Przyznanie zera punktów nie skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Zamawiający dokona oceny stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert wyliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jest ofertą najkorzystniejszą.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegającymi w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Wykonawca składa oświadczenie o braku ww. powiązań osobowych i kapitałowych w formularzu ofertowym.
Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia, że:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;
- dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania Zadania będącego przedmiotem oferty;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zadania będącego przedmiotem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

Adres

60-867 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 848 13 91

NIP

7811001362

Tytuł projektu

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I

Numer projektu

RPWP.04.01.05-30-0015/15-00

Inne źródła finansowania

Środki samorządów gmin, powiatów i Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w projekt.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 2 – POLSKA PRESS Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań – cena brutto – 76.875,00 zł, nakład 64 000 egz., funkcjonalność TAK. Oferta wpłynęła 12.04.2017 godz. 8.25.
Liczba wyświetleń: 582