Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 13.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2017

Numer ogłoszenia

1024983

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym w części „załączniki” dołączono plik o nazwie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1d, który po otwarciu zawierał niewłaściwą treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (odniesienie do części c zamiast do części d). Zmiany zostały naniesione, załącznik wymieniony na prawidłowy. W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert o 1 dzień, tj. do 22 marca 2017 roku do godz. 10.00.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
i przesłać w terminie do 22 marca 2017 roku do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
-część a - organizacja spotkań informacyjnych obejmująca zapewnienie usługi cateringowej w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
-część b - kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie obejmująca zapewnienie usługi cateringowej i wynajem sali w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
-część c - kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Elblągu obejmująca zapewnienie usługi cateringowej i wynajem sali w Elblągu dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
-część d - kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Ełku obejmująca zapewnienie usługi cateringowej i wynajem sali w Ełku dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.wojczulanis@warmia.mazury.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Wojczulanis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

089 512 51 84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie obejmująca zapewnienie usługi cateringowej w Olsztynie, kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie, kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Elblągu oraz kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Ełku dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Olsztyn, Elbląg, Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia wybór Wykonawcy w celu realizacji usług cateringowych oraz wynajęcie sal podczas spotkań informacyjnych organizowanych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 obejmująca 4 części:
- część a - organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie obejmująca zapewnienie usługi cateringowej w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
- część b- kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020;
- część c- kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Elblągu dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
-część d -kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Ełku dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od daty podpisania umowy do wyczerpania liczby planowanych spotkań, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w poszczególnych częściach do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym).
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 w poszczególnych częściach do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym).
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 w poszczególnych częściach do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium
a) cena – znaczenie kryterium – 90 %
b) zatrudnienie osób młodocianych – znaczenie kryterium – 10 %
Ocena kryterium „cena” – punkty w kryterium „cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------------------- x 90
cena brutto badanej oferty
/wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku/
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 90 pkt.
b) Punkty w kryterium „zatrudnienie osób młodocianych” zostaną przyznane według zasad zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowy.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w badanym kryterium – 10 pkt
Wykonawca, który oświadczy, iż zatrudni co najmniej 1 osobę młodocianą do realizacji zamówienia otrzyma 10 pkt. Wykonawca, który nie złoży takiego oświadczenia lub oświadczy, że nie zatrudni osoby młodocianej do wykonywania zamówienia, otrzyma 0 pkt.

Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch kryteriach oceny ofert.
Szczegóły w załączniku o nazwie "Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym".

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy, mają powiązania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym, co wynika z treści Oświadczenia (załącznik nr 3) w poszczególnych częściach do ogłoszenia,
- podlegają wykluczeniu, co wynika z treści Oświadczenia (załącznik nr 6),w poszczególnych częściach do ogłoszenia
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Adres

Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895125170

Fax

895125179

NIP

7392965551

Tytuł projektu

Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2017 roku

Numer projektu

RPWM.12.03.00-28-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- do części a „organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie obejmująca zapewnienie usługi cateringowej w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020“
UPHOTEL Sp. z o.o ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra
Data złożenia oferty 20.03.2017
Cena oferty 27 600,00 zł

--do części b „kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
UPHOTEL Sp. z o.o ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra
Data złożenia oferty 20.03.2017
Cena oferty 24 090,00 zł

- do części c „kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Elblągu dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
UPHOTEL Sp. z o.o ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra
Data złożenia oferty 20.03.2017
Cena oferty 16 060,00 zł

-do części d „kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Ełku dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
UPHOTEL Sp. z o.o ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra
Data złożenia oferty 20.03.2017
Cena oferty 16 060,00 zł
Liczba wyświetleń: 854