Strona główna
Logo unii europejskiej

sprzedaż koparki gąsienicowej i koparko-ładowarki

Data publikacji: 15.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2017

Numer ogłoszenia

1021061

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz z siedzibą w Swarzędzu, ul. Bednarska 7 (62-020 Swarzędz) występuje z zapytaniem na złożenie oferty dotyczącej sprzedaży koparki gąsienicowej oraz koparko-ładowarki. Zakup prowadzony będzie w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy.” nr RPWP.01.05.02-30-0225/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Miejsce i sposób składania ofert

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz z siedzibą w Swarzędzu, ul. Bednarska 7 (62-020 Swarzędz) występuje z zapytaniem na złożenie oferty dotyczącej sprzedaży koparki gąsienicowej oraz koparko-ładowarki. Zakup prowadzony będzie w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy.” nr RPWP.01.05.02-30-0225/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

n.kolbik@hydro-gaz.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Kołbik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 651 19 20

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz z siedzibą w Swarzędzu, ul. Bednarska 7 (62-020 Swarzędz) występuje z zapytaniem na złożenie oferty dotyczącej sprzedaży koparki gąsienicowej oraz koparko-ładowarki. Zakup prowadzony będzie w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy.” nr RPWP.01.05.02-30-0225/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swarzędz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa maszyn budowlanych tj. koparki gąsienicowej i koparko-ładowarki.
Wymagania dodatkowe:
- dokumentacja maszyny w języku polskim
- zamawiający może zażądać od oferenta dokumentu potwierdzającego innowacyjność proponowanych rozwiązań i maszyny. Innowacyjność musi dotyczyć skali świata o okresie stosowania nie dłuższym niż 5 lat i skali kraju o okresie stosowania nie dłuższym niż 3 lata. Na prośbę zamawiającego stosowna opinia o innowacyjności wydana przez podmiot uprawniony do opiniowania, powinna zostać dostarczona w terminie 2 dni. W przeciwnym wypadku zamawiający odstępuje od wyboru oferty uznając ją za niepełną. Dopuszcza się złożenie oferty na maszyny posiadające rozwiązania technologiczne i cechy takie jak koparka gąsienicowa CAT335F i koparko-ładowarka CAT427F lub równoważne. W przypadku oferowania przedmiotu równoważnego Zamawiający może zażądać odpowiednich dokumentów potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniu równoważnym z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

I. KOPARKA GĄSIENICOWA

2.1. Ciężar roboczy min. 34 ton max. 38 ton
2.2. braku wychylenia przeciwwagi poza obrys koparki podczas obrotu
2.3. promień obrotu rufy nie więcej niż 1950 mm
2.4. bezobsługowy filtr cząstek stałych
2.5. Silnik wysokoprężny, ekologiczny spełniający wymogi normy Stage IV w UE
2.6. Wysokowydajny układ chłodzenia
2.7. Filtr dokładnego oczyszczania paliwa
2.8. Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika
2.9. Kabina hermetyczna z systemem utrzymywania nadciśnienia
2.10. Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący komunikaty ostrzegawcze, powiadomienia o konieczności wymiany filtra/płynu i informacje o czasie pracy
2.11. Zestaw ułatwiający rozruch w niskich temperaturach
2.12. Wysięgnik jednoczęściowy
2.13. Elektryczna pompa zasilająca (pompa ssąca)
2.14. Elektroniczne sterowanie silnikiem nowych koparek utrzymujące stałą prędkość bez względu na obciążenie
2.15. Szybkozłącze łyżki kopiącej
2.16. Maksymalna głębokość kopania min. 6,9 m.
2.17. Maksymalna prędkość jazdy min. 4 km/h
2.18. Łyżka kopiąca o szerokości 900 mm
2.19. Uciąg co najmniej 290kN
2.20. Sterowanie za pomocą joysticków
2.21. Silnik o mocy min. 148kW
2.22. Przystosowanie do systemu monitorowania pracy maszyny dającego użytkownikom możliwość ustawienia dla siebie rodzajów raportów np. nagłe obniżenia poziomu paliwa w zbiorniku, alarmy z kodami błędów usterek, które mogą być niebezpieczne dla maszyny
2.23. Klimatyzacja

II. KOPARKO-ŁADOWARKA

2.24. Moc silnika min. 55kW z filtrem cząstek stałych o wydłużonej trwałości
2.25. Masa min. 8000kg, max 8500 kg
2.26. Długość transportowa min. 5,7 m.
2.27. Szerokość transportowa do 2,4 m.
2.28. Turbodoładowany silnik wysokoprężny o pojemności 3,4-3,6 l.
2.29. Moc użyteczna nie mniej niż 53 kW
2.30. Filtr PDF pasywny
2.31. Bez konieczności stosowania płynu DEF
2.32. Teleskopowy wysuw ramienia
2.33. Obrót ramienia min. 1800
2.34. maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 5,6 m.
2.35. wysokość ładowania nie mniej niż 4,6 m.
2.36. kąt obrotu łyżki min. 2050
2.37. siła kopania na ramieniu min. 26kN
2.38. siła kopania na łyżce min. 63kN
2.39. układ amortyzacji łyżki ładującej
2.40. pompa osiowo-tłoczkowa o zmiennym wydatku
2.41. elektrohydrauliczne zwalnianie blokady przesuwu bocznego
2.42. stabilizatory z poduszkami przeciwpoślizgowymi
2.43. łyżka wielofunkcyjna, otwierana z widłami o poj. Min. 1,0 m3
2.44. udźwig na mx. wysokości nie mniej niż 3200 kg
2.45. siła odspajania przy pochyleniu nie mniej niż 58kN
2.46. cztery biegi do jazdy na przód, cztery biegi do jazdy wstecz
2.47. napęd na 4 koła
2.48. maksymalna prędkość jazdy min. 39 km/h
2.49. most przedni zamknięty, nie wymagający smarowania
2.50. fotel amortyzowany z pasami bezpieczeństwa
2.51. oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
2.52. poziom hałasu w kabinie nie więcej niż 74dB(A)
2.53. poziom hałasu na zewnątrz kabiny nie więcej niż 100 dB(A)
2.54. sygnał akustyczny cofania
2.55. wycieraczki i spryskiwacze szyb
2.56. wyłącznik obwodowy prądu
2.57. akumulator bezobsługowy
2.58. Elektronicznie sterowana pompa hydrauliczna
2.59. Automatyczna skrzynia biegów z blokadą przekładni hydrokinetycznej
2.60. przedni most napędowy bez punktów smarnych
2.61. ergonomiczne dźwignie sterujące
2.62. Ramię min. 4,2 m.
2.63. Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami, poj. min. 1 m3
2.64. Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej

Kod CPV

43260000-3

Nazwa kodu CPV

Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak zamówień uzupełniajacych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji umowy 180 dni od udzielenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia odpowiednich do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

posiadanie potencjału technicznego gwarantującego prawidłowa realizację przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Istotne warunki umowy na realizację zamówienia zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania nie mogą ulegać zmianie, z wyjątkiem terminu realizacji zamówienia, który może by zmieniony wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

10.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby firmy (ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz) osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, przesłać pocztą na ww. adres w kopercie z adnotacją „oferta na dostawę koparki i koparko-ładowarki”. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną w postaci podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres: n.kolbik@hydro-gaz.com do dnia 17.03.2017r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
10.2. Oferty należy złożyć w języku polskim
10.3. Formularz oferty musi być podpisany i ostemplowany pieczęcią imienną osoby/ób upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis
10.4. W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto za maszynę, dotyczących realizacji opisanej usługi oraz oświadczenie dotyczące kryterium czasu gwarancji oraz warunków serwisu.
10.5. Wraz z ofertą prosimy o złożenie:
10.5.1. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 1 do oferty)
10.6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.
10.7. W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.
4.2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria:
4.2.1. Max. 60 punktów - cenowe tj. cena za maszynę w EURO (wartość netto)
4.2.2. Max 20 punktów - warunki serwisu tj.: czas reakcji serwisowej i dostarczenia do zamawiającego części do maszyny
4.2.3. max 20 punktów – czas gwarancji
4.3. Sposób oceny ofert: punktowo w skali od 0 do 100 pkt
4.4. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach liczonych w następujący sposób:

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 60

punkty za spełnianie kryterium warunków serwisu = (najkrótszy oferowany czas reakcji serwisowej i dostawy do zamawiającego części do serwisowych do maszyny)/ (badany czas reakcji serwisowej i dostawy do zamawiającego części do serwisowych do maszyny)x20

punkty za oferowany czas gwarancji = (badany oferowany czas gwarancji)/ (najdłuższy oferowany czas gwarancji) x 20


5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Brak złożenia uzupełnień w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).
7. W przypadku nie wskazania informacji w ofercie umożliwiających ocenę kryterium, wykonawca otrzymuje 0 punktów za dane kryterium.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej
9. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, złożenie oferty w innej formie niż określona w niniejszej informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' HENRYK WOJKIEWICZ

Adres

62-020 Swarzędz

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 6511920

NIP

7820065858

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjnosci firmy.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0225/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano 1 ofertę na dostawę maszyn :
1. Bergerat Monneyour sp z o.o. Oddział Poznań ul. Kolumba 15 , 62-052 Komorniki.
Data wpływu : 17.03.2017.
Cena 277.100,00 euro.
Warunki serwisowe : 24h
Czas gwarancji : 12 miesięcy
Liczba wyświetleń: 585