Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie analizy mediów na potrzeby kampanii planowanej w 2017 r

Data publikacji: 06.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2017

Numer ogłoszenia

1019872

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: a.kwiecien@uml.lodz.pl do dnia 14 lutego 2017 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.kwiecien@uml.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kwiecień (a.kwiecien@uml.lodz.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 272 64 19

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca opracuje analizę mediów na potrzeby kampanii planowanej w 2017 r. Celem analizy jest dobór narzędzi odpowiednich dla realizacji kampanii (osiągnięcia celów kampanii i dotarcia do określonych grup docelowych) w wybranych krajach Europy. Efektem analizy będzie rekomendacja dziennikarzy i mediów branżowych oraz lokalnych, obejmującej prasę oraz media elektroniczne, międzynarodowe i lokalne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonawca opracuje analizę mediów na potrzeby kampanii planowanej w 2017 r. Celem analizy jest dobór narzędzi odpowiednich dla realizacji kampanii (osiągnięcia celów kampanii i dotarcia do określonych grup docelowych) w wybranych krajach Europy. Efektem analizy będzie rekomendacja dziennikarzy i mediów branżowych oraz lokalnych, obejmującej prasę oraz media elektroniczne, międzynarodowe i lokalne.

Celem nadrzędnym jest dotarcie do jak najszerszej grupy czytelników i odbiorców, w szczególności profesjonalistów i osób tworzących sektor kreatywny, co oznacza dobór tytułów prasowych i elektronicznych o najwyższych wskaźnikach czytelności wg. niezależnych rankingów funkcjonujących w danym kraju. Wykonawca wskaże w/w niezależne rankingi. Każda pozycja z wykazów powinna zawierać opis danego tytułu oraz osoby wraz z uzasadnieniem wyboru przez wykonawcę.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca opracuje analizę mediów na potrzeby kampanii planowanej w 2017 r. Celem analizy jest dobór narzędzi odpowiednich dla realizacji kampanii (osiągnięcia celów kampanii i dotarcia do określonych grup docelowych) w wybranych krajach Europy. Efektem analizy będzie rekomendacja dziennikarzy i mediów branżowych oraz lokalnych, obejmującej prasę oraz media elektroniczne, międzynarodowe i lokalne, a w szczególności:

1. Dziennikarze branżowi – wykaz min. 100 dziennikarzy z mediów branżowych, o charakterze międzynarodowym (prasa, online, blogi), współpracujących z tytułami o najwyższych wskaźnikach czytelności w danym kraju, związanych z tematyką sektora kreatywnego i/lub biznesową docierających do profesjonalistów w danej branży, z następujących krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Włochy.
2. Dziennikarze lokalni – wykaz min. 50 dziennikarzy lokalnych, związanych z tematyką wydarzeń codziennych, branżowych i festiwalowych w wybranym jednym mieście w następujących krajach: Szwecja, Holandia, Wielka Brytania.

Branże sektora kreatywnego: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, projektowanie mody.

Wykaz dziennikarzy musi zawierać: imię, nazwisko, e-mail (służbowy i/lub prywatny), telefon, redakcja (w tym nazwa tytułu, rodzaj tytułu, nakład/zasięg, częstotliwość, język publikacji, kontakt do redakcji i działu reklamy – adres, e-mail, telefon), obszar zainteresowań etc.

Celem nadrzędnym jest dotarcie do jak najszerszej grupy czytelników i odbiorców, w szczególności profesjonalistów i osób tworzących sektor kreatywny, co oznacza dobór tytułów prasowych i elektronicznych o najwyższych wskaźnikach czytelności wg. niezależnych rankingów funkcjonujących w danym kraju. Wykonawca wskaże w/w niezależne rankingi. Każda pozycja z wykazów powinna zawierać opis danego tytułu oraz osoby wraz z uzasadnieniem wyboru przez wykonawcę.

Wykonawca doprecyzuje z Zamawiającym grupy docelowe w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca przygotuje wyżej opisaną analizę której efektem będzie wykaz dziennikarzy oraz tytułów z danymi kontaktowymi w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizację w listopadzie 2017 r.

Kod CPV

79342000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

luty – listopad 2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Nie dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Cena oferty = 80%
B. Jakość oferty = 20%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt:

A.
Punkty za kryterium A „Cena oferty” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
A = (Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) x 80

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

B.
Punkty za kryterium B „Jakość ofert” zostaną przyznane w skali od 1 do 20 punktów.
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie kryteriów szczegółowych:

B.1 Liczba pozycji w wykazie dziennikarzy branżowych - Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za zwiększenie liczby rekordów bazy dziennikarzy branżowych w każdym kraju, zgodnie z poniższą skalą (do 10 punktów):
B.1.1. wykaz podstawowy, tj min. 100 dziennikarzy – Wykonawca otrzyma 0 punktów
B.1.2. wykaz powiększony o dodatkowe od 1 do 10 rekordów – Wykonawca otrzyma 5 punktów
B.1.3. wykaz powiększony o dodatkowe 11 i więcej rekordów – Wykonawca otrzyma 10 punktów

B.2 Liczba aktualizacji wykazu dziennikarzy branżowych oraz lokalnych – Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dodatkowe aktualizacje wykazów w okresie trwania umowy, zgodnie z poniższą skalą (do 10 punktów)
B.2.1. liczba podstawowa aktualizacji tj. 1 aktualizacja w czasie trwania umowy – Wykonawca otrzyma 0 punktów
B.2.2. liczba aktualizacji zwiększona o 1, tj. 2 aktualizacje w czasie trwania umowy – Wykonawca otrzyma 5 punktów

B.2.3. liczba aktualizacji zwiększona o 2 i więcej, tj. min. 3 aktualizacje w czasie trwania umowy – Wykonawca otrzyma 10 punktów

A+B
Łączna liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona w sposób następujący:
liczba punktów za kryterium A + liczba punktów za kryterium B = łączna liczba punktów.

! Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
!! W przypadku, kiedy Wykonawca w kryterium „Jakość ofert” nie wskaże jednoznacznych odpowiedzi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje podstawowy zakres umowy i przyzna Wykonawcy 0 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ŁÓDŹ

Adres

Piotrkowska 104

90-926 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426384804

Fax

426384847

NIP

7250028902

Tytuł projektu

Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego.

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0004/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostaje unieważnione ze względu na konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności liczby rekordów wykazu dziennikarzy.
Liczba wyświetleń: 813