Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepolegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Budowę Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu

Data publikacji: 17.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-03-2017

Numer ogłoszenia

1017600

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

08.03.2017 W związku z dużą ilością zapytań i ograniczonym miejscem w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" usunięte zostają pytania 1-5. Pytania te wraz z odpowiedziami nadal dostępne są na naszej stronie: http://www.powen.pl/budowa_centrum_badawczo_rozwojowego_pomp_przetarg


27.02.2017 Zmiana w SIWZ - zmiana terminu składania ofert na 10.03.2017 r. (wadium do 9.03.2017 r.)
Zmiana w PFU – Załącznik nr 1, pkt. 9 Warunki odbioru – zmianę zaznaczono kolorem czerwonym.
W „chmurze” uzupełniono dokumentację zamienną w części dokumentacji wykonawczej dotyczącej kolektorów.24.02.2017 Zmiany w Załączniku nr nr 9 SIWZ Istotne Postanowienia UMOWY - zmiany wynikają z zapytania nr 23 i zostały zaznaczone kolorem pomarańczowym.

20.02.2017 Zmiana w SIWZ - zmiana w rozdziale X dot. polisy.
Zmiana w Załączniku nr nr 9 SIWZ Istotne Postanowienia UMOWY - zmiany wynikają z zapytań nr 9 oraz 10 i zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

14.02.2017 Zmiana w SIWZ – zmiana terminu składania ofert na 3.03.2017 r. (wadium do 2.03.2017 r.)

30.01.2017 Zmiana w SIWZ - Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, ptk. 1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
a. wykonanie konstrukcji wsporczej, żelbetowej, stalowej lub kombinowanej pod maszyny tj. pompy wodne, turbozespoły, młoty, urządzenia walcownicze, turbiny wiatrowe, maszyny z mechanizmami korbowymi (silniki wysokoprężne, sprężarki tłokowe) o łącznej mocy minimum 4MW dla dwóch zamówień;


24.01.2017 Zmiana załącznika nr 1 do PFU oraz załącznika nr 1.2 do PFU. Zmiany obejmują poprawę błędów w nazwach pomp, usunięcie z tabel pomp wycofanych z produkcji oraz uzupełnienie tabel o typoszereg AG. Dodatkowo uzupełniono brakujące charakterystyki pomp.

18.01.2017 Zmieniono termin wniesienia wadium na dzień 16 lutego 2017r. (SIWZ Rozdział XIII. Wadium)

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 10 marca 2017r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Stacji prób pomp. Główny obiekt stacji prób pomp składa się z hali stalowej w części jednonawowej przechodzącej w dwie nawy. W hali wydzielono część socjalno – biurową dla stałej obsługi stacji oraz część rozdzielni elektrycznej. W hali głównej zabudowano podziemny zbiornik wodny służący do wykonywania prób technologicznych pomp wodnych. Rozdzielnia elektryczna służy do zasilania potrzeb bieżących hali nowej stacji prób pomp w tym: instalacji HVAC, pomp wstępnych i pomocniczych oraz instalacji oświetleniowej itp. Hala stacji prób połączona jest łącznikiem w osi nr 1 z halą AZ-2S. Projektowana stacja w postaci hali stalowej będzie mieściła: Stanowiska do badań pomp, Stanowiska składowania pomp, Stanowiska składowania rurociągów jako elementów łącznych do montażu pomp badanych, Stanowiska składowania innej armatury, Pomieszczenia socjalno-biurowe,Parametry ogólne hali stacji prób:
a. Wysokość całkowita obiektu =20.4 m
b. Długość całkowita hali =63.0 m (osiowo)
c. Szerokość osiowa =21.0 m (osiowo)
d. Szerokość osiowa poszczególnych naw =5+16 m (osiowo)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp w Zabrzu”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu.

Dokumentacja NSP:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e3dda92a2eedfddf1986422144b7dc73

Dokumentacja wykonawcza:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=c9d9b708533cf3ca9b5f7e8541ad70c1

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przygotowanie zaplecza budowy, Roboty rozbiórkowe, Roboty Ziemne - I kw. 2017
2. Wykonanie zbiornika podziemnego, Wykonanie suchego doku - II kw. 2017
3. Roboty fundamentowe: Palowanie, głowice palowe, podwaliny, itp. - III kw. 2017
4. Wykonanie konstrukcji stalowej hali - IV kw. 2017
5. Wykonanie przyłączy: wodne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, CO. Elektryczna, Sprężone powietrze - III kw. 2017
6. Wykonanie obudowy hali - IV kw. 2017
7. Wykonanie podbudowy, Wykonanie płyty posadzek, Zainstalowanie płyt rowkowych na polach pomiarowych - I kw. 2018
8. Zakończenie montażu technologicznego: Kolektory, Armatura, Instalacja oczyszczania wody w zbiorniku,
Przepływomierze - III kw. 2018
9. Wykonanie instalacji wewnętrznych: CO, woda, sprężone powietrze, oświetlenie, kanalizacja - II kw. 2018
10. Zakończenie prac zagospodarowania terenu, Suwnice - II kw. 2018
11. Przekazanie stacji prób pomp do użytkowania, Odbiór i Protokolarne przekazanie do eksploatacji - III kw.2018
12. Podpisanie protokołu odbioru końcowego - IV kw.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami umowy oraz zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej dwóch obiektów budowlanych spełniających w sumie poniższe wymagania:
a. wykonanie konstrukcji wsporczej, żelbetowej, stalowej lub kombinowanej pod maszyny tj. pompy wodne, turbozespoły, młoty, urządzenia walcownicze, turbiny wiatrowe, maszyny z mechanizmami korbowymi (silniki wysokoprężne, sprężarki tłokowe) o łącznej mocy minimum 4MW dla dwóch zamówień;
b. montaż rurociągów i armatury o średnicy min. DN 1000;
c. budowa zbiornika wodnego o pojemności powyżej 1000m3;
d. budowa obiektu przemysłowego o kubaturze powyżej 20 000m3;.
których łączna wartość wynosiła co najmniej 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a. dysponuje osobami posiadającymi ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1278) bez ograniczeń uprawniających do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, wydanymi, co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z uwzględnieniem treści art. 22 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 r., poz. 768). Powyższe wymagania mogą być spełnienia łącznie przez jedną osobę bądź kilka osób dysponującymi stosowanymi uprawnieniami dla poszczególnych branż.
b. Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do DOZORU (D) oraz co najmniej pięcioma osobami posiadającymi aktualne świadectwa EKSPLOATACYJNE (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji, i sieci zgodnie z warunkami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 wraz ze zmianą Dz.U. 2005r. Nr 141, poz 1189).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł. (słownie dwadzieścia milionów złotych).
Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000,00 złotych.

Warunki zmiany umowy

1. Niezależnie od treści Podrozdziału 6.5.2. pkt 17) Wytycznych MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; wersja obowiązująca na dzień 14.10.2016r. zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2016 r. (MP z 14.10.2016 poz. 984).Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków Umowy w niżej podanych zakresach i z następujących przyczyn:
a. zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej;
b. zmiana cen wynikająca ze zmiany obowiązujących stawek VAT, wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikającym z tych zmian; 

c. zmiana podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jesěli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę 
posłużył się dosěwiadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazacě się dosěwiadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy;
d. zmiana zakresu przedmiotu umowy – w przypadku zmiany pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem umowy i wpływającymi na jej zakres.
2. W celu dokonania zmiany terminu realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego,
o wystąpieniu jednej z opisanych powyżej przesłanek.
3. Zawiadomienie winno zawierać dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę wniosku wraz z ich uzasadnieniem oraz propozycje nowego terminu zakończenia Umowy wraz ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych Etapów.
4. Zmiana zapisów Umowy nie będzie stanowić podstawy do podwyższenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w SIWZ, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
2. Odpisu aktualnego z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 lit. e, f i g SIWZ [tj. w zakresie tożsamym do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831,996,1020,1250,1265 – dalej „ustawa PZP”)], wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; w takim przypadku jest obowiązany załączyć do oferty dowody opłacenia lub zawarcia odpowiedniego porozumienia;
7. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym;
9. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; w takim przypadku jest obowiązany załączyć do oferty dowody opłacenia lub zawarcia odpowiedniego porozumienia;
10. Zaświadczenia o jego aktualnym statusie jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Dodatkowo przedłożyć należy:
1. Formularz ofertowy, wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń kluczowych wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia
2. Wykaz wykonanych robót
3. Wykaz osób wraz z kwalifikacjami/uprawnieniami wymaganymi do realizacji zamówienia
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5. Wykaz podwykonawców
6. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
7. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Procedura wyboru Wykonawcy odbywać się będzie w trzech Etapach:
Etap I - złożenie przez Wykonawców na Formularzu Ofertowym ofert, na realizację przedmiotu Zamówienia
Etap II - negocjacje z Wykonawcami, których oferty nie podlegały odrzuceniu, niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Etap III – złożenie ostatecznych Ofert przez Wykonawców, dokonania wyboru najkorzystniejszej Oferty.

L.p. Kryteria Oceny Znaczenie (waga)
1. C- Cena oceniana brutto 95
2. G- Podstawowy Okres Gwarancyjny 4
3. T- Czas reakcji serwisu 1
Razem 100


A. Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 95
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z Załącznika nr 2 do SIWZ, załączonego do oferty.
B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 5 lat . Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy aniżeli 3 lata. Termin oferowanej gwarancji jakości i rękojmi za wadę winien być wskazywany w pełnych latach – Podstawowy Okres Gwarancyjny.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 5) x 4
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość Gwarancji badanej oferty.
C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min /T bo) x1 gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość Czas reakcji wskazany w badanej ofercie,
T min – wartość najkrótszego czasu reakcji wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia zgodnie z SIWZ, w szczególności nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego,
b. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
d. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;
f. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt e wyżej,
g. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
h. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
i. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
j. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
k. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
l. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
n. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał w okresie trzech lat przed terminem składania ofert zamówienia analogicznego do niniejszego, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Więcej informacji: SIWZ Rozdział VIII - Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Adres

Odlewnicza 1

03-231 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225191700

Fax

225191701

NIP

5250008554

Tytuł projektu

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INSTAL KRAKÓW S.A.
ul. K. Brandla 1
30-732 Kraków

Data wpłynięcia pierwotnej oferty: 10.03.2017
Cena netto pierwotnej oferty: 19.891.286,53 zł

Data wpłynięcia oferty po negocjacjach: 21.04.2017
Cena netto oferty po negocjacjach: 14.680.000,00 zł


Podczas oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 99,25 pkt. w tym:
95,00 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – okres gwarancji
0,25 pkt – czas reakcji serwisu
Liczba wyświetleń: 2796