Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup maszyny do mycia z zewnątrz i suszenia butelek

Data publikacji: 05.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2016

Numer ogłoszenia

1013595

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Baniewice 115, 74-110 nie później niż do dnia 15.12.2016r. godz. 16:59. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016r. o godz. 9:00 pod adresem: Baniewice 115, 74-110.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Turnau

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608618868

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Automatyczna maszyna do mycia wodą butelek z zewnątrz i ich suszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryfiński Miejscowość: Baniewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup maszyny w ramach projektu "Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji wina musującego w Winnicy Baniewice"

Przedmiot zamówienia

Automatyczna maszyna do mycia wodą butelek z zewnątrz i ich suszenia, składająca się z:

1) Stacja myjąca butelki poprzez ich stałe obracanie i jednoczesne mycie, wyposażona w odpowiednią ilość:
1.1. centralnych wirujących szczotek stale nawilżanych przez dyszę wodną,
1.2. obracane podstawy do butelek,
1.3. pneumatyczne chwytaki do butelek,
1.4. szczotki do mycia górnej części zamknięcia butelki,
1.5. szczotki do mycia dna butelki.

2) Stacja do suszenia butelek, wyposażona w odpowiednią ilość:
2.1. obracanych podstaw do butelek
2.2. dysz suszących górną część zamknięcia butelki oraz górną część butelki,
2.3. ruchomych wycieraczek do wstępnego suszenie butelki,
2.4. dysz do suszenia całej butelki,
2.5. dysz do suszenia dna butelki.

3) Możliwość elektrycznej regulacji wysokości stacji myjącej i suszącej umożliwiająca mycie i suszenie różnych formatów butelki.

4) Przystosowanie maszyny do zabudowy w linii (np. z maszyną do butelkowania i etykietowania).

5) Maszyna musi być przystosowana do butelek o średnicy od 60-115mm i wysokości 170-400mm.

6) Maszyna musi zapewnić szybkość mycia i suszenia w zakresie 850-4500 butelek na godzinę.

7) Przewiduje się stosowanie 4 form butelek cylindrycznych. W przypadku konieczności zastosowania w maszynie różnych wymiennych elementów oferta musi zawierać kompletną ich ilość, zapewniającą pracę myjki i suszarki w pełnym zakresie wymiarów butelek i szybkości działania.

9) Maszyna musi być wyposażona w urządzenie zapobiegające kondensowaniu się wody na ścianach butelek.

10) Szafa sterownicza maszyny musi być wyposażona w monitor z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż 5''.

11) Zapotrzebowanie mocy przez maszynę nie może być większe niż 35 kW.

12) Wymiary maszyny nie mogą być większe niż: długość 2,3 metra, szerokość 1 metr, wysokość 2,3 metra.

Kod CPV

42921100-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników

Harmonogram realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena = max. 100 pkt. Waga punktowa 1.

Wykluczenia

- uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WINNICA BANIEWICE SP. Z O. O. SP. K.

Adres

74-110 Baniewice

zachodniopomorskie , gryfiński

Numer telefonu

91 3079131

Fax

91 4326075

NIP

8581849622

Tytuł projektu

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji wina musującego w Winnicy Baniewice

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CLEMENS GMBH & CO. KG
INDUSTRIEGEBIET II
RUDOLFDIESEL-STR. 8
54516 WITTLICH
NIEMCY

OFERTA WPŁYNĘŁA DNIA: 14/12/2016
CENA: 76520,00 EUR, czyli po kursie NBP z dn. 15/12/2016: 340154,36 PLN
Liczba wyświetleń: 517