Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ LINII DO PRODUKCJI ŚWIEC RUSTYKALNYCH oraz NA ZAKUP I DOSTAWĘ LINII DO PRODUKCJI ŚWIEC W SZKLE

Data publikacji: 04.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2016

Numer ogłoszenia

1010871

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do 19.12.2016 do godz. 13:00 osobiście lub przesłać listownie w zamkniętej kopercie z napisem:

Oferta na dostawę linii do produkcji świec rustykalnych i w szkle związanej z realizacją projektu pn. „Zakup wysoce zautomatyzowanego systemu do wytwarzania świec w szkle i rustykalnych”
do siedziby Zamawiającego pod adresem:

Bartek Candles, Małgorzata i Janusz Bryłkowscy spółka jawna
Bystrzyca, ul. Wójcicka 12
55-200 Oława

Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych) na adres e-mail:
bb@bartek-candles.com

Obowiązkowo Oferenci muszą dostarczyć podpisane oryginały oferty oraz załączników w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wersja papierowa musi być tożsama z wersją elektroniczną. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną, pod uwagę wzięta zostanie wersja papierowa. W przypadku nie dostarczenia podpisanych oryginałów oferty oraz załączników w terminie składania ofert, oferta elektroniczna nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bb@bartek-candles.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Bryłkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (71) 301 67 06

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
1. linii do produkcji świec rustykalnych/środek trwały szt.1
2. linii do produkcji świec w szkle/ środek trwały szt.1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: oławski Miejscowość: hala produkcyjna Bystrzyca 55-200 Oława, ul. Wójcicka 12

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zrealizowanie dostawy i montażu fabrycznie nowych urządzeń:
1. linii do produkcji świec rustykalnych/środek trwały szt.1
2. linii do produkcji świec w szkle/ środek trwały szt.1.

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
1. linii do produkcji świec rustykalnych/środek trwały szt.1
2. linii do produkcji świec w szkle/ środek trwały szt.1.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe stanowiące załącznik do niniejszego zapytania.

WYMAGANIA GWARANCYJNE:
Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia odbioru przedmiotu przez Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. W trakcie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych.

WYMAGANIA SERWISOWE:
Maksymalny czas na usunięcie wszelkich wad i awarii urządzenia, w przypadku ich wystąpienia, nie więcej niż 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia (rozumiany jako termin kompletnej dostawy urządzeń wraz z ich uruchomieniem):
Do dnia 30.09.2017 r., przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu.


Miejsce realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, to jest do Siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w miejscowości: Bystrzyca, ul. Wójcicka 12, 55-200 Oława.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujący warunek:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujący warunek:
posiadają niezbędną wiedzę i minimum pięcioletnie doświadczenie w dostawie linii do produkcji świec oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w tym przedstawią minimum 3 pisemne referencje potwierdzające dostawę tego samego rodzaju urządzeń o wartości minimum 800 tysięcy EUR każda, od minimum 3 różnych odbiorców, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie Oferty

Potencjał techniczny

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujący warunek:
przedstawią oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujący warunek:
przedstawią oświadczenie o posiadaniu osób zdolnych do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujący warunek:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzonej dokumentami finansowymi - sprawozdaniami finansowym za ostatnie pełne trzy lata obrotowe.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem łącznie: środków finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie min. 3.500.000,00 zł, opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia do kwoty 3.500.000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Każdy z Oferentów ma obowiązek złożyć:

•oświadczenie, o zawarciu w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia;
•oświadczenie, o wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę
i termin realizacji zamówienia;
•oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia wraz z załączeniem minimum 3 pisemnych referencji potwierdzających dostawę tego samego rodzaju urządzeń
o wartości minimum 800 tysięcy EUR każda, do minimum 3 różnych odbiorców, w okresie
3 lat poprzedzających złożenie Oferty;
•dokument potwierdzający okres prowadzenia działalności gospodarczej;
•oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia;
•dokumentację finansową – sprawozdania finansowe za ostatnie trzy pełne lata obrotowe;
•potwierdzenie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 3.500.000,00 zł;
•opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty 3.500.000,00 zł;
•oświadczenie o braku przesłanek mogących powodować wykluczenie zgodnie z pkt. VII niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być złożona w języku polskim na papierze firmowym Oferenta lub powinna być opatrzona jego pieczęcią firmową.
Oferta poza koniecznością spełnienia wszelkich pozostałych warunków określonych w niniejszym Zapytaniu, powinna zawierać co najmniej:
•pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e- mail, numer Identyfikacji Podatkowej;
•datę sporządzenia oferty oraz termin ważności oferty- minimum 90 dni od daty złożenia oferty,
•oferowaną cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia;
•oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska;
•upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione;
•opis nawiązujący do wszystkich parametrów i kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym umożliwiając ocenę danej oferty;
•wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia;
•dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie możliwością odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany zapisów niniejszego zapytania ofertowego, w tym do wydłużenia terminu dostawy. Ewentualne przedłużenie terminu dostawy nastąpi po uzyskaniu uprzedniej zgody na ewentualne wydłużenie czasu zakończenia całego projektu ze strony Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej . Zamawiający zastrzega sobie także prawo do ewentualnego udzielania zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą:
• oświadczenie, o zawarciu w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia;
• oświadczenie, o wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę
i termin realizacji zamówienia;
• oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia wraz z załączeniem minimum 3 pisemnych referencji potwierdzających dostawę tego samego rodzaju urządzeń
o wartości minimum 800 tysięcy EUR każda, do minimum 3 różnych odbiorców, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie Oferty;
• dokument potwierdzający okres prowadzenia działalności gospodarczej;
• oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia;
• dokumentację finansową – sprawozdania finansowe za ostatnie trzy pełne lata obrotowe;
• potwierdzenie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 3.500.000,00 zł;
• opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty 3.500.000,00 zł;
• oświadczenie o braku przesłanek mogących powodować wykluczenie zgodnie z pkt. VII niniejszego zapytania ofertowego.
•szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.
•oferta powinna zawierać (w swojej treści lub jako dodatkowe załączniki) opis dotyczący wpływu urządzenia na aspekty środowiskowe.

Oferta poza koniecznością spełnienia wszelkich pozostałych warunków określonych w niniejszym Zapytaniu, powinna zawierać co najmniej:
• pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e- mail, numer Identyfikacji Podatkowej;
• datę sporządzenia oferty oraz termin ważności oferty- minimum 90 dni od daty złożenia oferty,
• oferowaną cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia;
• oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska;
• upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione;
• opis nawiązujący do wszystkich parametrów i kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym umożliwiając ocenę danej oferty;
• wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia;
• dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów (pkt VI ppkt 3) skutkować będzie możliwością odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena 60%
całkowita cena Zamówienia, tj. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym transport/dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie, podatki etc.).
Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej spośród wszystkich ważnych ofert)/(cena oferty badanej) x 60=ilość punktów

2. Okres gwarancji 20%
Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru:

(okres gwarancji (w miesiącach) oferty badanej)/(najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) spośród wszystkich ważnych ofert) x 20=ilość punktów

3. Termin realizacji w tygodniach 20%
Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru:

(termin dostawy w dniach: najkrótszy spośród wszystkich ważnych ofert)/(termin dostawy w dniach: oferty badanej) x 20=ilość punktów

•Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym transport/ dostawa, podatki etc.).
•Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
•Podana cena będzie ceną maksymalną, jaką zapłaci Zamawiający.
•Cenę oferty należy podać w PLN lub EUR (w przypadku ceny w EUR przeliczenie na PLN nastąpi po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym porównanie ofert).
•Cena podana przez Wykonawcę w walucie PLN lub EURO nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników, z tym zastrzeżeniem, że cena podana w EURO wskazana w Umowie, będzie taka jak cena wskazana w ofercie, przy czym cena wyrażona w EURO będzie podlegała przeliczeniu na polskie złote po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury.
•Jako ceny oferty do porównania ofert przyjęte zostaną ceny brutto.
•Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie kryteria: 100 pkt.
•Ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania i uzyska najwyższą końcową ocenę.
•Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania obligatoryjne określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" oraz spełniające pozostałe wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie towarów będących przedmiotem zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wyszczególnione w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BARTEK CANDLES MAŁGORZATA I JANUSZ BRYŁKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Wójcicka 12

55-200 Bystrzyca

dolnośląskie , oławski

Numer telefonu

713016706

Fax

713135386

NIP

9121639326

Tytuł projektu

Zakup wysoce zautomatyzowanego systemu do wytwarzania świec w szkle i rustykalnych

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0087/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 949